Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

OBWIESZCZENIE o XIX Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: środa, 24, październik 2012 11:22

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 Otwarcie sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)     podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

Misterium Pasyjne "Lamentacje Kurpiowskie"

Utworzono: środa, 17, październik 2012 08:17

 

Kościół Parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

28 października 2012 roku, godz. 19.00

ZAPRASZAMY

OBWIESZCZENIE o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 12, październik 2012 12:36

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2012 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.

5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec,
 2.  wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Kurpsianecki i Kurpsiaki – myszynieckie przedszkolaki”,
 3. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Myszyniec projektu: „Lamentacje kurpiowskie”,
 4. podziału Gminy Myszyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 5. zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Myszyniec u uznanie lasów za ochronne,
 6. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 7. utworzenia punktu przedszkolnego w Myszyńcu,
 8. zmian w budżecie Gminy Myszyniec na 2012 rok,
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

9. Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 /-/   Sławomir Świtaj

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Utworzono: czwartek, 20, październik 2011 11:37

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego  mogą składać wnioski o ww. pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych ( II piętro pok. nr 22) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.


Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


Koncert w hołdzie ks. Władysławowi Skierkowskiemu

Utworzono: piątek, 14, październik 2011 13:08

Niedziela, 23 października 2011, godz. 17.00

Uniwerytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa, ul. Okólnik 2, Sala Koncertowa

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Utworzono: środa, 12, październik 2011 07:33

Dnia 26 września 2011r. odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. O godz. 13.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji jubilatów. Następnie w Urzędzie Miejskim na sali konferencyjnej Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka w imieniu prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 14 par, które przybyły na wyżej wymienioną uroczystość. Ze względu na stan zdrowia dwie pary nie przybyły na uroczystość - jedna z nich została odznaczona medalami w miejscu swojego zamieszkania.

Uroczystość wręczenia medali uświetnił śpiewem zespół kurpiowski pod przewodnictwem Pani Stefanii Prusaczyk.Galeria zdjęć ...
Zaproszenie na spotkanie

Utworzono: środa, 12, październik 2011 03:38

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na konsultacje załączonego projektu „ Roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Spotkanie odbędzie się dnia 17.10.2011r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim  w Myszyńcu pok. nr 27 ( II piętro).

Uwagi można również zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2011r na adres poczty elektronicznej: a.sniadach@myszyniec.pl lub tradycyjnej:

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Formularz dostępny jest również w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, pokój nr 12.

Pobierz:

{phocadownload view=file|id=25|target=s}

{phocadownload view=file|id=26|target=s}

Wyniki głosowania wwyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 09.10.2011 w Gminie Myszyniec

Utworzono: niedziela, 09, październik 2011 23:42

{phocadownload view=file|id=23}

{phocadownload view=file|id=24}

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego

Utworzono: piątek, 07, październik 2011 21:53

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”.


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego             i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.,  Nr 234, poz. 1536) została złożona oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, z siedzibą ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Burmistrz Myszyńca zgodnie z ww. artykułem zamieszcza ofertę na okres 7 dni. Każdy zainteresowany,                 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty (tj. do dnia 14.10.2011r.).

Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag zostanie niezwłocznie zawarta umowa                o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.sniadach@myszyniec.pl lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Osoba do kontaktu:

Alina Śniadach


Załączniki

Odpis z KRS (543.4kB) Zapisz dokument
Pokaż dokument
Oferta Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na wsparcie realizacji zadania publicznego (2.5MB) Zapisz dokument
Pokaż dokument


Tyflobus w Myszyńcu

Utworzono: środa, 05, październik 2011 08:01


8 października 2011 r. (sobota) w godzinach od 11.00 do 14.00 ( parking przy Ul. Stacha Konwy) przeprowadzona zostanie akcja

„Tyflobus – Widzieć więcej na Mazowszu”, czyli z dźwiękiem i dotykiem przez świat.

Głównym celem akcji jest:

 • udowodnienie, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia,
 • wzrost świadomości i wiedzy na temat problemów i potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,
 • przybliżenie społeczeństwu możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania udźwiękawiające oraz ubrajlawiające otoczenie,
 • zainteresowanie przedmiotowym tematem zwłaszcza, że skala zjawiska jest niezwykle duża – w Polsce żyje ponad 1 500 000 ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikającym z wady wzroku – w zdecydowanej większości to osoby zdane na samych siebie; brak widzenia to jedna z trzech najważniejszych przyczyn niepełnosprawności w naszym kraju!

Akcja jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Inicjatywę wspierają Władze Gminy Myszyniec.

Organizatorem jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, która działa od 1992 roku, wspomagając osoby niepełnosprawne. Od kilku lat koncentruje się na działaniach zmierzających do uaktywnienia zawodowego osób niewidomych i słabowidzących, stworzenia im warunków do podjęcia nauki i pracy twórczej, satysfakcjonującej, zgodnej z własnymi zainteresowaniami i aspiracjami.

Akcja rozpocznie się od prezentacji, podczas której każdy będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie udźwiękowienie, mapy i plany wypukłe, dzięki którym niewidomi mogą samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów – specjalistów ds. rehabilitacji.

Podczas akcji odbędą się tyflospektakle, dzięki którym każdy dowie się, jak może pomóc niewidomemu na ulicy, jak wskazać mu drogę, ale przede wszystkim pokazane zostanie, jak niewiele potrzeba, aby niewidomy mógł być samodzielny, aby mógł być równoprawnym obywatelem. Prowadzący akcję pokażą, co zrobić, aby przestrzeń publiczna była całkowicie przyjazna dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Organizatorzy udowodnią, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku, a chcieliby zobaczyć, jak one żyją, jakich pomocy potrzebują i jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa w te kwestie.

Zapraszamy również osoby niewidome i niedowidzące, które same najlepiej przecież wiedzą, czego Im potrzeba do pełnej samodzielności!

Nowy samochód w OSP w Myszyńcu

Utworzono: wtorek, 04, październik 2011 13:32

Dzięki staraniom Gminy Myszyniec, Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu wzbogaciła się o kolejny już nowy samochód . Miejsce starego strażackiego poloneza zastąpił najnowszy model Forda Ranger z napędem 4x4. Auto warte ponad 103 tys. zł., zostało wzmocnione i przystosowane do ciągania przyczepy z płaskodenną łodzią ratowniczą wartą ponad 45 tys. zł., którą rok temu nasza jednostka otrzymała dzięki współfinansowaniu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (14 tys. zł) i środków własnych Gminy Myszyniec (13 tys. zł).

26 września strażacy odebrali z rąk przedstawiciela firmy "Oldar" kluczyki do nowego auta.  Staraniami władz gminy  i strażaków jednostka otrzymała

 • 50 tys. zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 • 20 tys. zł. od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
 • resztę stanowiły środki własne OSP pochodzące  z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zakupiony samochód różni się od cywilnej wersji dostępnej w autoryzowanym salonie forda.
Został wyposażony w niezbędny sprzęt min: strażackie oznakowanie, sygnały świetlne i dźwiękowe na dachu, bardzo dobrą wyciągarka, wzmocniony akumulator, osłony na lampach i inne doposażenie niezbędne dla straży i jednocześnie przewidziane w przepisach.

Specjalistyczne wyposażenie strażaków to podstawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Ważne jest aby ci, którzy na co dzień narażają życie i zdrowie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, dysponowali nowoczesnym sprzętem umożliwiającym szybką i skuteczną pomoc. W/w sprzęt wraz z zakupionym w 2009 roku ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym z napędem 4x4 SCANIA, wartym ponad 750 tys. zł, pozyskanym w znacznej mierze dzięki zdobytemu dofinansowaniu, pozwoli naszym strażakom na szybką reakcje na pojawiające się zagrożenia i niesienie skutecznej pomocy mieszkańcom Naszej Gminy.


Galeria zdjęć ...

Aktualności

 1. Wszystko
 2. Kultura i sport
 3. Samorząd
 4. Komunikaty


Uwaga Rolnicy - szkolenie

Uwaga Rolnicy - szkolenie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny zapraszają na szkolenie z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników.  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji; Dlaczego należy wapnować? Aspekty praktyczne wapnowania. Szczegółowy Program szkolenia w załączeniu. Z uwagi na fakt, iż większość...

Więcej ...

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

6 grudnia 2017 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych mieli okazję spotkać się z Mikołajem, któremu towarzyszyła Śnieżynka. Drobne upominki otrzymali wszyscy, którzy czują się dziećmi. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla niesamowitego gościa. W tym dniu dzieci...

Więcej ...

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem: ,,Pamiętajmy o przyrodzie", który odbył się 28 listopada 2017 roku w Zespole Szkól Powiatowych w Kadzidle. II miejsce w kategorii ,,Junior" zajęła przygotowywana przez panią Teresę Dziczek uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w...

Więcej ...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przełamując fale 2"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przełamując fale 2"

Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych zaprasza osoby bezrobotne w wieku 15 – 64 lata z terenu gmin: Myszyniec, Czarnia, Łyse, Kadzidło i Jednorożec do udziału w projekcie „Przełamując fale 2" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia...

Więcej ...

IV „Bal Andrzejkowo- Mikołajkowy

IV „Bal Andrzejkowo- Mikołajkowy

W dniu 02.12.2017r w sali bankietowej „Coloseum" w Wolkowych odbył się IV „Bal Andrzejkowo- Mikołajkowy" dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Impreza została zorganizowana przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku z Urzędem Miejskim w Myszyńcu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Administracją Placówek Oświatowych,...

Więcej ...

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

3 grudnia 2017 r. o godz 16:00 w Studiu Polskiego Radia odbył się koncerty Muzycznej Sceny Tradycji.Jednym z gości była jedna z wybitniejszych kurpiowskich śpiewaczek Pani Zofia Warych z Myszyńca. :) Zapraszamy do króciutkiej relacji i dla tych, którzy nie mogli tam być zapraszamy na retransmisję...

Więcej ...

Kłoda bartna „BARĆ" zawisła w Myszyńcu

Kłoda bartna „BARĆ" zawisła w Myszyńcu

   W Myszyńcu za mostem obok karczmy Kurpiowski Zakątek została zawieszona barć – „wiszący ul". Kłoda, która pojawiła się w Myszyńcu jest jedną z pięciu kłód wykonanych podczas jesiennej imprezy „Barciowisko Kurpiowskie", którą zorganizowało Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we...

Więcej ...

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

3 grudnia 2017 r. o godz 16:00 w Studiu Polskiego Radia odbył się koncerty Muzycznej Sceny Tradycji.Jednym z gości była jedna z wybitniejszych kurpiowskich śpiewaczek Pani Zofia Warych z Myszyńca. :) Zapraszamy do króciutkiej relacji i dla tych, którzy nie mogli tam być zapraszamy na retransmisję...

Więcej ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - p…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej ...

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.  "Zdarzają się spotkania, które okazują się cudem – niosą nadzieję, nowe szanse, poczucie sensu. Bywa, że dwoje nieszczęśliwych ludzi – osamotnionych, uwięzionych w społecznych schematach, nawiązuje relację, która pozwala odzyskać...

Więcej ...

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

15 grudnia 2016 r. odbyła się XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV. Do konkursu przystąpiło ogółem 40 uczniów z klas IV (drużyna 4 uczestników) ze szkół podstawowych: PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka,...

Więcej ...

Mikołajki z RCKK

Mikołajki z RCKK

RCKK zaprasza na przedstawienie teatralne "Mikołaj"  6 grudnia 2016 r. godz. 9.30

Więcej ...

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś…

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)”

W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót przebudowy drogi gminnej w Krysiakach. Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki. Wartość wykonanych robót: 1 474 796,36 zł. Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe, nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.  Inwestycja została zrealizowana ze...

Więcej ...

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Uwaga Rolnicy - szkolenie

Uwaga Rolnicy - szkolenie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny zapraszają na szkolenie z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników.  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji; Dlaczego należy wapnować? Aspekty praktyczne wapnowania. Szczegółowy Program szkolenia w załączeniu. Z uwagi na fakt, iż większość...

Więcej ...

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

6 grudnia 2017 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych mieli okazję spotkać się z Mikołajem, któremu towarzyszyła Śnieżynka. Drobne upominki otrzymali wszyscy, którzy czują się dziećmi. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla niesamowitego gościa. W tym dniu dzieci...

Więcej ...

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem: ,,Pamiętajmy o przyrodzie", który odbył się 28 listopada 2017 roku w Zespole Szkól Powiatowych w Kadzidle. II miejsce w kategorii ,,Junior" zajęła przygotowywana przez panią Teresę Dziczek uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w...

Więcej ...

Szukaj

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   Start
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information