Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Filtr

ZARZĄDZENIE Nr 530 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: piątek, 08, listopad 2013 09:12

ZARZĄDZENIE Nr 530
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz art. 16 list. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 i z 2012 r. poz. 1399) w związku z uchwałą Nr XXVI/220/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej zarządza się, co następuje:

§1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10.

§2.

W okręgu wyborczym nr 10 wybierany będzie jeden radny.

§3.

Datę wyborów wyznacza się na dzień 12 stycznia 2014 r.

§4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Miasta i Gminy Myszyniec.

 

Wojewoda Mazowiecki

Jacek Kozłowski

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 13 listopada 2013 r. — podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
do dnia 23 listopada 2013 r.

—     podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

—     zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do dnia 25 listopada 2013 r. — zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu
do dnia 28 listopada 2013 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego w Ostrołęce Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu

do dnia 13 grudnia 2013 r.

do godz. 24°°

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu list kandydatów na radnego
do dnia 20 grudnia 2013 r. — zgłaszanie burmistrzowi kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do dnia 22 grudnia 2013 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do dnia 28 grudnia 2013 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającej numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do dnia 29 grudnia 2013 r.

—     sporządzenie spisu wyborców w urzędzie miasta oraz powiadomienie wyborców o miejscu i czasie jego udostępniania,

—     powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Myszyńcu obwodowej komisji wyborczej

do dnia 2 stycznia 2014 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

dnia 10 stycznia 2014 r.

o godz. 24™

— zakończenie kampanii wyborczej
dnia 11 stycznia 2014 r. — przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców
dnia 12 stycznia 2014 r. od godz. 800 do godz. 2200 — głosowanie

 

Pliki do pobrania:

{phocadownload view=file|id=127|target=s}

{phocadownload view=file|id=126|target=s}

{phocadownload view=file|id=125|target=s}

OBWIESZCZENIE w sprawie XX Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Utworzono: wtorek, 27, listopad 2012 08:39

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

Konsultacje w sprawie przyłączenia Browar do Myszyńca.

Utworzono: poniedziałek, 19, listopad 2012 09:05

Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniu 2 grudnia br. odbędą się konsultacje w sprawie przyłączenia Browar do Myszyńca.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Myszyńca oraz sołectw: Myszyniec Stary i Myszyniec –Koryta.

Opinię w tej sprawie będzie można wyrazić, z zachowaniem tajności, na kartach konsultacyjnych wybierając jedną z następujących możliwości: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

W tym celu należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w godz. od 800 do 1900.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2013

Utworzono: poniedziałek, 05, listopad 2012 10:57

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Rocznego programu współpracy na rok 2013

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2013.

 

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Myszyniec, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1.  Termin rozpoczęcia konsultacji: od 05.11.2012 roku.

2.  Termin zakończenia konsultacji: do 16.11. 2012 roku, godz. 16.00.

 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Gminy Myszyniec i prowadzącymi działalność na terenie Gminy Myszyniec.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 16 listopada 2012 roku do godz. 16.00:

a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach, na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

b)  elektronicznie na adres e-mail: urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl ,

c)  osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Myszyniec www.myszyniec.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2013".

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b)  złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu  po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 12 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 wew. 17 - osoba do kontaktu – Alina Bednarczyk oraz Sekretarz Gminy Sławomir Kamiński.

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka


{phocadownload view=file|id=84|target=s}{phocadownload view=file|id=83|target=s}

KRUS informuje - Upadki chodzą po ludziach

Utworzono: poniedziałek, 28, listopad 2011 13:11

Wraz z nadejściem pory jesienno - zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. W 2011r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2155 wypadków przy pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki.

Przyczyn wystąpienia większości z nich inspektorzy prowadzący postępowania powypadkowe upatrywali z winy rolnika, tj. w nieodpowiedniej organizacji własnego miejsca pracy, z braku dbałości o porządek w obejściach gospodarskich, ze złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych.

Liczną grupę przyczyn upadków stanowił również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Takie upadki kończyły się zwykle urazami kończyn dolnych i górnych. Na zaistnienie warunków sprzyjających upadkom w gospodarstwach rolnych miały również wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące śliskość podwórzy, a temu również można zaradzić.

 

Drogi rolniku, aby zabezpieczyć się przed upadkiem, a zima tuż tuż pamiętaj !

 • - zachowuj porządek na terenie własnego siedliska i pomieszczeń gospodarskich, u
 • - porządkuj trakty komunikacyjne, aby uniknąć potknięć i poślizgnięć;
 • - zimą drogi i przejścia w obejściu odśnieżaj i posypuj piaskiem i popiołem;
 • - stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć;
 • - zadbaj o równe podłoże podwórza, wyrównaj koleiny, utwardź powierzchnię;
 • - upewnij się, czy wszystkie otwory podłogowe posiadają pokrywy, ich powierzchnia powinna być równa z powierzchnią podłoża;
 • - usuń zbędne przedmioty z przejść i schodów w gospodarstwie rolnym;
 • - oczyszczaj obuwie z zabłocenia przed wejściem na szczeble drabin, na schodki ciągnika bądź wyjściem na podwórze;
 • - maszyny, które użytkujesz w swoim gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, przyczep, na pomosty robocze. Sprawdź ich stan techniczny;
 • - sprawdź drabiny, dokonaj ich konserwacji. Pamiętaj, że bezpieczna drabina to drabina o mocnych i właściwie zamocowanych szczeblach, zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem (u dołu gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65 ° do 75 °, i co najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;
 • - schody powinny być mocne, ze stopniami w okresie zimy zaopatrzonymi w maty antypoślizgowe, wyposażone w poręcze

 

Jeśli już zdarzy się wypadek, jego zgłoszenia może dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu, w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo drogą elektroniczną

Zmarł Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu Mieczysław Kulas

Utworzono: poniedziałek, 28, listopad 2011 08:52

24 listopada 2011 w wieku 48 lat

zmarł Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

Mieczysław Kulas


wyrazy żalu i współczucia

żonie Zofii i dzieciom

z powodu śmierci Męża i Ojca

składają

Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka

i Rada Miejska w MyszyńcuMsze święte w intencji śp. Mieczysława Kulasa 
od radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Miejskiego odbędą się w następujących terminach:

 

Msza Św. krzyżowa

14 grudnia 2011 godz. 17.00


21 grudnia 7.00

22 grudnia 7.00

 


Uroczyste wręczenie patentów stermotorzystów

Utworzono: piątek, 18, listopad 2011 14:55

16.11.2011 r. zakończył  się pierwszy kurs w gminie Myszyniec, organizowany przez Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach projektu p.n. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z pięciu gmin kurpiowskich poprzez edukację z zakresu ratownictwa wodnego opartej na poszanowaniu zdrowia, życia i otaczającego świata'' na stopnie:  młodszego ratownika WOPR i sternika motorowodnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Kurs kończył się  egzaminem teoretyczno-praktycznym po zdaniu, którego młodsi ratownicy otrzymali Legitymacje członkowskie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast motorowodniacy patent sternika motorowodnego.

Projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”

Utworzono: wtorek, 08, listopad 2011 08:26

W dniu 24 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz Myszyńca podpisał kolejną umowę na dofinansowanie projektu tym razem z  Działania 4.3. „Ochrona powietrza, energetyka” Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec” zakłada montaż 394 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców gminy w miejscowościach:  Myszyniec, Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Myszyniec- Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek. W zakresie rzeczowym  projektu zaplanowany jest też montaż 7  sztuk instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej instalowanych na dachach obiektów użyteczności publicznej. Ponadto w  ramach projektu zostaną zamontowane 2 pompy ciepła i wymienione instalacje c.o. w budynkach  użyteczności publicznej.

V spotkania na Kopańskim Moście

Utworzono: czwartek, 03, listopad 2011 09:30

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

zapraszają na

V Spotkania na Kopańskim Moście

11 listopad 2011 r. piątek, godz. 19:00 - koncert zespołu ENEJ

13 listopad 2011 r., niedziela, godz. 14:00 - Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Więcej informacji na temat koncertu Zespołu ENEJ w sekretariacie RCKK

lub pod numerem telefonu 29 77 21 363

Obwieszczenie Burmistrza Myszyńca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych - Drężek

Utworzono: czwartek, 03, listopad 2011 09:25

URZĄD MIEJSKI w MYSZYŃCU

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Myszyniec dnia 27.10.2011 r.

Nr IN.GP.6162.1.2011

W/g rozdzielnika

OBWIESZCZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa dla obrębu ewidencyjnego gminy Myszyniec

obejmującego obszar gruntów położonych na terenie miejscowości Drężek, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie  miejscowości Drężek - w granicach przedstawionych na załączniku graficznym - w dniach od dnia 28 października 2011 roku do dnia 28 grudnia 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1, parter budynku, w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2011 roku.

Informuję ponadto, że w dniu 6 grudnia 2011 r. w sali konferencyjnej nr 8 - I piętro budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, o godz. 11:00 organizowane jest dla zainteresowanych  właścicieli lasów spotkanie  z udziałem przedstawiciela opracowania  projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu m. Drężek – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48  z siedzibą w Olsztynie.

 

Z up.        B U R M I S T R Z A

Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego

i  Gospodarki Komunalnej

/-/ mgr inż. Daniel Walijewski

Sprawę prowadzi: Zdzisław Bachmura

tel (0-29) 7721-141 w. 16

gp@myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Aktualności

 1. Wszystko
 2. Kultura i sport
 3. Samorząd
 4. Komunikaty


Uwaga Rolnicy - szkolenie

Uwaga Rolnicy - szkolenie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny zapraszają na szkolenie z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników.  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji; Dlaczego należy wapnować? Aspekty praktyczne wapnowania. Szczegółowy Program szkolenia w załączeniu. Z uwagi na fakt, iż większość...

Więcej ...

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

6 grudnia 2017 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych mieli okazję spotkać się z Mikołajem, któremu towarzyszyła Śnieżynka. Drobne upominki otrzymali wszyscy, którzy czują się dziećmi. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla niesamowitego gościa. W tym dniu dzieci...

Więcej ...

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem: ,,Pamiętajmy o przyrodzie", który odbył się 28 listopada 2017 roku w Zespole Szkól Powiatowych w Kadzidle. II miejsce w kategorii ,,Junior" zajęła przygotowywana przez panią Teresę Dziczek uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w...

Więcej ...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przełamując fale 2"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przełamując fale 2"

Fundacja Archipelag Innowacji Społecznych zaprasza osoby bezrobotne w wieku 15 – 64 lata z terenu gmin: Myszyniec, Czarnia, Łyse, Kadzidło i Jednorożec do udziału w projekcie „Przełamując fale 2" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia...

Więcej ...

IV „Bal Andrzejkowo- Mikołajkowy

IV „Bal Andrzejkowo- Mikołajkowy

W dniu 02.12.2017r w sali bankietowej „Coloseum" w Wolkowych odbył się IV „Bal Andrzejkowo- Mikołajkowy" dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Impreza została zorganizowana przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku z Urzędem Miejskim w Myszyńcu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Administracją Placówek Oświatowych,...

Więcej ...

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

3 grudnia 2017 r. o godz 16:00 w Studiu Polskiego Radia odbył się koncerty Muzycznej Sceny Tradycji.Jednym z gości była jedna z wybitniejszych kurpiowskich śpiewaczek Pani Zofia Warych z Myszyńca. :) Zapraszamy do króciutkiej relacji i dla tych, którzy nie mogli tam być zapraszamy na retransmisję...

Więcej ...

Kłoda bartna „BARĆ" zawisła w Myszyńcu

Kłoda bartna „BARĆ" zawisła w Myszyńcu

   W Myszyńcu za mostem obok karczmy Kurpiowski Zakątek została zawieszona barć – „wiszący ul". Kłoda, która pojawiła się w Myszyńcu jest jedną z pięciu kłód wykonanych podczas jesiennej imprezy „Barciowisko Kurpiowskie", którą zorganizowało Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu we...

Więcej ...

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

Pani Zofia Warych z Myszyńca gościem na koncercie Muzycznej Sceny Tradycj

3 grudnia 2017 r. o godz 16:00 w Studiu Polskiego Radia odbył się koncerty Muzycznej Sceny Tradycji.Jednym z gości była jedna z wybitniejszych kurpiowskich śpiewaczek Pani Zofia Warych z Myszyńca. :) Zapraszamy do króciutkiej relacji i dla tych, którzy nie mogli tam być zapraszamy na retransmisję...

Więcej ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - p…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków - projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Więcej ...

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!"

RCKK w Myszyńcu zaprasza 2 marca 2017 r. na sztukę "Boże Mój!". Spektakl rozpocznie się o godzinie 19.00.  "Zdarzają się spotkania, które okazują się cudem – niosą nadzieję, nowe szanse, poczucie sensu. Bywa, że dwoje nieszczęśliwych ludzi – osamotnionych, uwięzionych w społecznych schematach, nawiązuje relację, która pozwala odzyskać...

Więcej ...

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI

15 grudnia 2016 r. odbyła się XIV EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPISIAMI w kategorii uczniów szkół podstawowych klas IV. Do konkursu przystąpiło ogółem 40 uczniów z klas IV (drużyna 4 uczestników) ze szkół podstawowych: PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka,...

Więcej ...

Mikołajki z RCKK

Mikołajki z RCKK

RCKK zaprasza na przedstawienie teatralne "Mikołaj"  6 grudnia 2016 r. godz. 9.30

Więcej ...

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoś…

Zakończona inwestycja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)”

W dniu 16 maja 2017r. dokonano odbioru robót przebudowy drogi gminnej w Krysiakach. Wykonawcą robót była firma Ostrada z Ostrołęki. Wartość wykonanych robót: 1 474 796,36 zł. Wykonano jezdnie asfaltową, zjazdy asfaltowe, nowe pobocza i rowy odwadniające, przepusty oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.  Inwestycja została zrealizowana ze...

Więcej ...

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

Obwieszczenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Myszyńcu

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uprzejmie zawiadamiam, że w...

Więcej ...

Uwaga Rolnicy - szkolenie

Uwaga Rolnicy - szkolenie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny zapraszają na szkolenie z zakresu upowszechniania edukacji ekologicznej i ochrony gleby wśród mazowieckich rolników.  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: Właściwości agrochemiczne gleby – potrzeby ich regulacji; Dlaczego należy wapnować? Aspekty praktyczne wapnowania. Szczegółowy Program szkolenia w załączeniu. Z uwagi na fakt, iż większość...

Więcej ...

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

MIKOŁAJKI w PSP w Wolkowych

6 grudnia 2017 roku dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych mieli okazję spotkać się z Mikołajem, któremu towarzyszyła Śnieżynka. Drobne upominki otrzymali wszyscy, którzy czują się dziećmi. Nie zabrakło wierszy i piosenek dla niesamowitego gościa. W tym dniu dzieci...

Więcej ...

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

KONKURS EKOLOGICZNY w PSP w Wolkowych

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem: ,,Pamiętajmy o przyrodzie", który odbył się 28 listopada 2017 roku w Zespole Szkól Powiatowych w Kadzidle. II miejsce w kategorii ,,Junior" zajęła przygotowywana przez panią Teresę Dziczek uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum w...

Więcej ...

Szukaj

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   Start
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information