Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

 • Obrona cywilna


  Liczba artykułów:  2
 • Oświata i kultura
  Liczba artykułów:  0
  • Wydarzenia
   Liczba artykułów:  4
  • Szkoły i przedszkola
   Liczba artykułów:  7
  • RCKK

   Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego

   Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl.Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Myszyniec. Siedzibą Ośrodka jest miasto Myszyniec. 
   RCKK działa na podstawie Uchwały Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28.12.2010r.
   Realizuje swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową i sprzętową oraz potrzeby związane z promocją działań społeczności lokalnej i Gminy Myszyniec.   {tab Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:}

   1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
   2. Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
   3. Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
   4. Działalność metodyczna polegającą na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
   5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
   6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
   7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
   8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
   9. Upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
   10. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
   11. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
   12. Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

   Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

   1. Zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze,
   2. Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
   3. Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
   4. Imprez kulturalnych.

   Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.
   Centrum Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

   1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,
   2. Prowadzić naukę języków obcych,
   3. Prowadzić impresariat artystyczny,
   4. Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne,
   5. Prowadzić działalność wydawniczą,
   6. Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi zakresu kultury,
   7. Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
   8. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki  i artykułów związanych z kulturą,
   9. Organizować kursy doskonalenia i dokształcania,
   10. Realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
   11. Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

   {tab Stałe i cykliczne formy pracy w RCKK}

   Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz.
   Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert RCKK na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

   Grupy i zespoły działające przy RCKK:

   1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „KURPIOWSZCZYZNA” (skupia osoby od najmłodszych dzieci do osób w dojrzałym wieku),
   2. Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”,
   3. Zespół Folklorystyczny „MYSZYNIEC”,
   4. Zespół Folklorystyczny „KURPIE OD MYSZYŃCA”,
   5. Grupa śpiewacza „BOROWINKI”,
   6. Zespół wokalno-instrumentalny „ROCK BOTTOM”,
   7. Klub Seniora,
   8. Koła plastyczne,
   9. Warsztaty ceramiczne,
   10. Ogniska muzyczne (gitara, perkusja, harmonia pedałowa, skrzypce),
   11. Aerobik,
   12. Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

   RCKK współpracuje ze szkołami z tereny Gminy Myszyniec, Gminna Biblioteką Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP w Myszyńcu.

   {/tabs}

   Liczba artykułów:  1
 • Organizacje pożytku publicznego
  Liczba artykułów:  8
 • Nie powiazane
  Liczba artykułów:  4
 • Samorząd
  Liczba artykułów:  0
  • Urząd Miejski
   Liczba artykułów:  2
   • Stanowiska
    Liczba artykułów:  25
   • Załatwianie spraw

    W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w sposób następujący:

    Korespondencję przyjmuje sekretariat  rejestrując ją w rejestrze korespondencji, zaś przesyłki specjalnego rodzaju tj. faksy, pisma organów naczelnych i centralnych, polecone, ekspresowe, pisma procesowe wpisuje się do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju.

    Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:

    • adresowanych imiennie, które są przekazywane adresatom
    • wartościowych, które przekazuje się za pokwitowaniem
    • z klauzula "zastrzeżone, lub poufne

    Na wpływającej korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczątkę wpływu określającej datę otrzymania i numer ewidencyjny wychodzący z rejestru wpływów, pod którym zarejestrowano dane korespondencję, korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty. Po wykonaniu tych czynności pracownik sekretariatu przekazuje korespondencję kierownikowi urzędu w celu jej dekretacji. Korespondencję przejrzaną i rozpisaną przekazuje się według dyspozycji Burmistrza - Kierownikom Referatów za pokwitowaniem.

    Pracownicy po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdzają czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy tez rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym wypadku pismo dołącza się do akt sprawy, w drugim przypadku - przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje się jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje znak sprawy w obrębie odciśniętej pieczęci wpływu.

    Ostateczne załatwienie sprawy pracownik odnotowuje w spisie sprawy . Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania, a na kopii pisma stwierdza się wysyłkę pisma wraz z datą jego wysłania. Pisma polecone , lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wpisuje się do pocztowej książki nadawczej.

     


     

     

    Proszę wybrać zakres spraw:

    Liczba artykułów:  0
   • Podatki i opłaty lokalne

    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 , poz. 31 z późn. zm.) określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

    Samorząd terytorialny i jego organy działają w ramach określonych przez ustawy. Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat wyłącznie wtedy , gdy odrębne przepisy tak stanowią. 

    Poniżej prezentujemy informacje na temat podatków w gminie Myszyniec:

    Liczba artykułów:  2
   • Rada Miejska

    Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
    Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
    Wybory radnych do rady miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i dbywają się w głosowaniu tajnym.
    W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych.
    Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie.
    Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany.
    Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego .
    Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

    Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy:

    1) uchwalanie statutu gminy,

    2)ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania z oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

    3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza

    4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  z tego tytułu,

    5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    6) uchwalanie programów gospodarczych,

    7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

    8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

    9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

    a)  zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowaniana na czasoznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrza może dokonywaćtych czyności wyłącznie za zgodą rady gminy.

    b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

    c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

    d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza  w roku budżetowym,

    e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

    f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

    g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

    h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

    i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

    10) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

    11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

    12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

    12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

    13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

    14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

    14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

    15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

    Liczba artykułów:  4
   • Gmina
    Liczba artykułów:  0
    • Gospodarka przestrzenna
     Liczba artykułów:  0
     • Ulice
      Liczba artykułów:  1
    • Gospodarka komunalna
     Liczba artykułów:  4
    • Służba zdrowia
     Liczba artykułów:  2
    • Jednostki-organizacyjne
     Liczba artykułów:  1
    • Ochrona środowiska

     Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz wskazuje, iż ochrona środowiska jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych, które powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne i dostęp do zasobów naturalnych współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Gmina wykonuje określone ustawami zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ochrony gruntów, leśnictwa, gospodarki wodnej, utrzymania porządku i czystości, gospodarki odpadami, itp. Prawidłowej realizacji tych zadań służą specjalistyczne plany i programy.

     Liczba artykułów:  0
     • Plan gospodarki niskoemisyjnej

      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

      Na opracowanie dokumentu Gmina Myszyniec pozyskała w konkursie nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

       

      Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

      • znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
      • realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

       

      Liczba artykułów:  3
    • Turystyka

     Oferta turystyczna Gminy Myszyniec jest bardzo różnorodna. Można tu uprawiać zarówno turystykę piesza jak i rowerową, zwiedzać zabytki sakralne i świeckie, przenocować w gospodarstwach agroturystycznych, czy spróbować kuchni regionalnej.

     Liczba artykułów:  5
    • Statystyka
       

     Województwo: mazowieckie
     Rodzaj Gminy: miejsko-wiejska
     Poierzchnia: 228,59 km²
     Liczba sołect: 17

     TERYT: 1415083

      Gmina Myszyniec
     Liczba artykułów:  17
    • Inwestycje

     Gmina Myszyniec każdego roku znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Gmina realizuje inwestycje korzystając w znacznej części ze środków zewnętrznych. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów zostały wsparte środkami funduszu ZPORR, WFOŚiGW. Sukcesywnie kanalizowane i wodociągowane są kolejne miejscowości.

     Każdego roku remontowane są gminne drogi, budynki komunalne, szkoły.

     Poniżej zamieszczamy listę zrealizowanych lub też trwających inwestycji:

     Liczba artykułów:  24
    • Wybory
     Liczba artykułów:  4
    • Projekty

     Projekty realizowane przez Gminę Myszyniec z udziałem dofinansowania z Funduszy Europejskich

     Liczba artykułów:  1
    • Lokalny Program Rewitalizacji

     Liczba artykułów:  9
 • Dla mieszkańców
  Liczba artykułów:  0
 • Aktualności

   

   

  Liczba artykułów:  6
 • Twórcy ludowi
  Liczba artykułów:  1

Szukaj

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartSamorząd
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information