Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Utworzono: 18 kwiecień 2012 Dariusz Kobus
Drukuj

GMINA MYSZYNIEC

 

Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2011 roku

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

1. Wstęp

Program Współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w 2011 (zwany dalej Programem) został uchwalony dnia 8 listopada 2010r. Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu nr XXXII/233/10. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Program był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą partnerstwa. W październiku 2010r. odbyło się, organizowane przez Urząd Miejski spotkanie z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu współpracy organów samorządowych Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Wszystkie uwagi merytoryczne zgłoszone przez organizacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie Programu. Uwagi i propozycje można było zgłaszać pisemnie, w formie elektronicznej przez wypełnienie zamieszczonego formularza na stronie internetowej urzędu oraz w formie tradycyjnej w siedzibie urzędu.

Zapisy Programu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy pod adresem: www.myszyniec.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Obwieszczenia, ogłoszenia”. Mieściły się w nim następujące zadania: wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy, wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, wspieranie organizowanego przez organizacje wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie inicjatyw integracyjnych i obywatelskich.

 

 

2. Współpraca finansowa i pozafinansowa.

W 2011 roku współpraca organów samorządu Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.

 

2.1. Współpraca finansowa – współfinansowanie i finansowanie zadań publicznych.

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Gminę konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myszyniec pod adresem: www.myszyniec.pl oraz umieszczane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

W celu wyboru najlepszych ofert Burmistrz powoływał komisje konkursowe. Z prac Komisji sporządzane były protokoły, które przekazywano Burmistrzowi, celem zatwierdzenia przyznanych dotacji.

W 2011 roku przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

  • z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Okres realizacji

1.

Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i drużyny trampkarzy w lidze okręgowej

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

16.000 zł

10.01.2011r.- 30.06.2011r.

2.

Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i drużyny trampkarzy w lidze okręgowej

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik”

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

24.000 zł

01.07.2011r.- 15.12.2011r.

 

Realizacja ww. zadań obejmowała prowadzenie zajęć treningowych trzy razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny seniorów oraz dwa razy w tygodniu po 90 minut dla drużyny trampkarzy. Liczba adresatów zadania to ok. 50 zawodników + kibice. Reprezentacje brały udział w rozgrywkach B klasy seniorów i Ligi Trampkarzy. W drugim półroczu 2011 roku drużyna seniorów awansowała do A klasy.

Zakupiono również sprzęt i stroje sportowe oraz uregulowano koszty związane z udziałem w lidze. Ponadto przeprowadzone zostały okresowe badania lekarskie oraz zorganizowano transport na zawody do miejscowości: Baranowo, Lipniki, Jednorożec, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Sypniewo, Pułtusk, Kraszewo, Chorzele.

 

  • z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej:

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Okres realizacji

1.

Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec

1

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

12.000 zł

01.09.2011r.- 15.12.2011r.

 

Realizacja zadania została wykonana w ciągu 350 godzin zajęć edukacyjnych. Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbywały się przez 70 dni po 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych z rodzicami. W zajęciach uczestniczyło 23-oje dzieci w wieku 3-5 lat. Zostały one zaopatrzone w pomoce dydaktyczne i niezbędne materiały do zajęć.

W grupie realizowane były zadania, które wynikały z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej. Dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły swoją wiedzę, wzbogaciły słownik, rozwijały różne sprawności i umiejętności podczas zabaw i zajęć edukacyjnych. Przedszkolaki przebywające w grupie przedszkolnej rozwinęły umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach między nimi i dorosłymi. Mobilizowano również rodziców do czynnego i aktywnego udziału w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami oraz udział w uroczystościach organizowanych na terenie placówki m. in. zabawa andrzejkowa, wizyta Mikołaja.

 

Łączna kwota przyznanych dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2011 roku wyniosła 52.000 zł. Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych organizacjom nienależącym do sektora finansów publicznych realizujących powyższe zadania po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych części dotacji wyniosła 48.884,60 zł.

 

W 2011 roku organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyły z własnej inicjatywy dwa wnioski na realizacje zadań publicznych.

 

Lp.

Dotowane zadanie:

Liczba złożonych ofert

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Okres realizacji

1.

„Jesień na Kurpiach – prawidłowy zapis gwary kurpiowskiej”

1

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej

im. Bp. Edwarda Samsela

ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

3.600 zł

06.09.2011r.- 30.09.2011r.

2.

Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”

1

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

ul. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

10.000 zł

20.10.2011r.- 01.12.2011r.

 

Dzięki realizacja zadania „Jesień na Kurpiach – prawidłowy zapis gwary kurpiowskiej” wydano folder dotyczący zwyczajów i obrzędów ludowych na Kurpiach w okresie jesieni. Folkloryści i wolontariusze biorący udział w projekcie opracowali 10 tematów zgodnych z tradycją panującą w Myszynieckiej Puszczy Zielonej, opierając się na przekazach ojców i dziadków. W folderze po każdym temacie znajdują się ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w dialekcie kurpiowskim. Wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej folder ma za zadanie ocalić od zapomnienia piękno kultury i języka kurpiowskiego oraz uczyć przywiązania do naszej małej ojczyzny.

Folder wydano dzięki zaangażowaniu i pracy wolontariuszy, pomocy finansowej Samorządu Mazowieckiego z Funduszy UE Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Gminy Myszyniec. Koszt całkowity zadania stanowił kwotę 12 000,00 zł. Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego przeznaczył na realizację zadania kwotę 8 400,00 zł stanowiącą 70% kosztów, brakujące 30% zapewniła Gmina Myszyniec w kwocie 3 600,00 zł.

 

Zadanie pt. Promowanie kultury Myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla Wielopokoleniowego Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” zostało zrealizowane zgodnie z założeniami Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca. Dzięki nagraniu płyty z w ilości 1000 sztuk z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi muzyka kurpiowska dotrze do szerokiego grona ludzi. Zakupiono także brakujące elementy regionalnych strojów kurpiowskich dzięki czemu Wielopokoleniowy Zespół Kurpiowszczyzna będzie mógł dumnie reprezentować nasz region w kraju i za granicą. Wyposażona została także garderoba - zamontowano szafę wnękową, lustra, przenośne wieszaki.

Zadanie zostało sfinansowane w 70% ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego (udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) stanowiących kwotę 24 990,00 zł, 1,99% stanowiły środki własne Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca w kwocie 710,00 zł i dotacji Gminy Myszyniec w kwocie 10 000,00 zł, która stanowiła 28,01% pokrycia całego zadania. Koszt całkowity zadania zrealizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca wyniósł 35 700,00 zł.

 

Łączna kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku wyniosła 13.600 zł. Organizacje nienależące do sektora finansów publicznych realizujących powyższe zadania wykorzystały całkowicie przyznane środki.

 

Żadnej z zawartych umów na powierzenie realizacji zadania oraz na wsparcie realizacji zadań publicznych nie rozwiązano. Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał dotację na powierzenie realizacji i wsparcie zadania publicznego w 2011r., nie został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.

 

2.2. Współpraca pozafinansowa.

Gmina Myszyniec współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno tymi, które realizują zadania własne gminy, jak i tymi, które nie otrzymują wsparcia finansowego. Organizacje uzyskują potrzebne informacje o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych, zgłaszają potrzeby organizacji i jej członków, przekazują uwagi na temat realizacji zadań, zgłaszają propozycje realizacji przyszłych zadań.

W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych funkcjonowała na stronie internetowej gminy zakładka z informacjami o organizacjach pozarządowych z terenu Gminy.

Zamieszczono również roczny program współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Użyczono organizacjom pozarządowym – na spotkania i posiedzenia – salę konferencyjną Urzędu Miejskiego oraz umożliwiono bezpłatne korzystanie ze stadionu miejskiego.

 

PODSUMOWANIE

Organizacje pozarządowe brały czynny udział w realizacji poszczególnych projektów. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego funkcjonujące na terenie naszej gminy nie opierają swojej działalności wyłącznie na środkach finansowych pozyskanych od Gminy Myszyniec, pozyskują je również ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, władz powiatu ostrołęckiego oraz sponsorów. Prężnie również rozwija się współpraca Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z pozostałymi organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, jak i gmin sąsiednich.

Inicjatywy własne organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego stanowiły 20,7% dofinansowanych projektów, 79,3% zrealizowanych projektów stanowiły zadania na które Gmina Myszyniec ogłosiła otwarte konkursy. Wysokość środków przeznaczonych na realizację rocznego programu współpracy na rok 2011 wynosiła 85.000,00 zł. Z przyznanych dotacji podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wykorzystały łącznie kwotę 62.484,60 zł.

 

Opracowała:

Joanna Bałdyga

Share

Szukaj

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartStatystykaSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Myszyniec w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information