Rozkład jazdy PKS

 

Pliki do pobrania

Biuletyn Kurpik

Utworzono: 01 listopad 2013 Krystian Kalinowski
Drukuj

GMINA MYSZYNIEC

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Myszyniec 2013

 

I. Wstęp

Realizując postanowienia art. 5a ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) przekazuję informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Myszyniec w roku szkolnym 2012/ 2013.

Informacje dotyczące uczniów, wyników sprawdzianów i egzaminów dotyczą roku szkolnego, zaś informacje dotyczące wydatków budżetowych, kosztów utrzymania ucznia dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego. Wynika to z faktu, że sprawozdania budżetowe są wykonywane za lata kalendarzowe.

II. Struktura oświaty i edukacji w gminie

Samorząd Gminy Myszyniec prowadził przedszkole samorządowe, pięć szkół podstawowych oraz trzy zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja. Przy szkołach podstawowych istnieją oddziały przedszkolne dla sześciolatków i pięciolatków. Obsługą placówek oświatowych zajmuje się Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym.

Wykaz placówek oświatowych przedstawiono poniżej:

 • Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu,
 • Zespół Szkół w Myszyńcu,
 • Zespół Szkół w Wolkowych,
 • Zespół Szkół w Wykrocie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu,

Oprócz tego na terenie naszej gminy funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Zdunku oraz Szkoła Podstawowa w Pełtach wraz z oddziałem przedszkolnym, które są prowadzone przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce. Są to szkoły publiczne, nie obwodowe, na które Gmina Myszyniec przekazuje subwencję oświatową zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

III. Gminne przedszkola i szkoły podstawowe

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu prowadziło zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Łącznie do przedszkola uczęszczało 25 dzieci. Od 1 września 2011 r. powstały również dwa punkty przedszkolne założone przez prywatnego przedsiębiorcę Pana Krzysztofa Gołasia. Jeden punkt mieścił się w Białusnym Lasku i uczęszczało do niego 15 dzieci, natomiast do drugiego, mieszczącego się w Myszyńcu uczęszczało 25 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Pełtach w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 28 uczniów, w tym 6 do oddziału przedszkolnego, natomiast do Szkoły Podstawowej w Zdunku uczęszczało 12 uczniów , w tym 3 do oddziału przedszkolnego.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Myszyniec, wraz z oddziałami przedszkolnymi, w roku szkolnym 2012/2013 uczyło się 941 uczniów (stan na dzień 30 września 2012r.). Najwięcej uczniów liczyła Publiczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Myszyńcu: 511 uczniów, w tym 117 uczęszczało do oddziału przedszkolnego. Natomiast wg stanu na 31 marca 2013 r. liczba uczniów w PSP Myszyniec zmniejszyła się do 507. Szkołą, do której uczęszczało najmniej uczniów była PSP w Białusnym Lasku - 38 uczniów, w tym 12 uczęszczało do oddziału przedszkolnego.

Rysunek 1 Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

 

Poniższy wykres przedstawia rozkład liczby uczniów w szkołach podstawowych gminy Myszyniec. Dla porównania z rokiem szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

Rysunek 2 Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

Z każdym rokiem szkolnym, jak widać na wykresie, sukcesywnie ubywa uczniów. Tendencja zwyżkowa, która wystąpiła w ZS Myszyniec spowodowana była likwidacją szkoły w Myszyńcu Starym.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 188 dzieci, to o 24 dzieci mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Najwięcej, bo aż 117 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Myszyńcu, zaś najmniej – 3 dzieci do oddziału przedszkolnego w Olszynach.

Poniższy wykres to rozkład liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych gminy Myszyniec. Dla porównania z rokiem szkolnym 2010/2011 i 2011/2012.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 utrzymała się na podobnym poziomie co w poprzednim roku szkolnym w Zespole Szkół w Myszyńcu i Publicznej Szkole Podstawowej w Białusnym Lasku, w pozostałych oddziałach odnotowano spadek liczby dzieci. Należy również zauważyć, że do oddziałów przedszkolnych po wprowadzeniu zmian w ustawie o systemie oświaty od dwóch lat uczęszczają dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, a liczebność tych oddziałów nie jest dwukrotnie większa niż przed reformą w roku szkolnym 2010/2011, gdy były tam tylko sześciolatki.

Wykres przedstawia liczbę uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przypadającą na jedną klasę w roku szkolnym 2012/2013 w zestawieniu z rokiem szkolnym 2011/2012.

Z powyższych danych wynika, że na jedną klasę (psp i oddziałów przedszkolnych), przypada średnio 13,23 uczniów, to o 0,43 ucznia mniej niż w poprzednim roku szkolnym. Najmniej uczniów w jednej klasie było w Publicznej Szkole Podstawowej w Białusnym Lasku i Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, zaś przeciętnie najwięcej uczniów, bo około 22 liczyły klasy w Publicznej Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Myszyńcu i 25 w Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu.

IV. Gimnazja

W gminie Myszyniec funkcjonują trzy gimnazja. Podobnie, jak w przypadku szkół podstawowych największym gimnazjum na terenie gminy Myszyniec było Publiczne Gimnazjum w Myszyńcu, do którego uczęszczali uczniowie z następujących miejscowości: Myszyniec, Myszyniec Stary, Myszyniec - Koryta, Pełty, Zalesie, Zdunek, Wydmusy, Charcibałda, Świdwiborek, Białusny Lasek. Do Publicznego Gimnazjum w Wolkowych uczęszczali uczniowie z miejscowości Wolkowe, Krysiaki i Niedźwiedź. Najmniej liczne było Publiczne Gimnazjum w Wykrocie, do którego uczęszczali uczniowie z miejscowości: Wykrot, Cięćk, Gadomskie, Drężek.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę uczniów w poszczególnych gimnazjach z trzech ostatnich lat szkolnych.

Rysunek 5 Liczba uczniów gimnazjów w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

Tutaj również występuje tendencja zniżkowa. Największy spadek liczby uczniów nastąpił w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu.
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający liczbę uczniów gimnazjów przypadającą na jedną klasę w roku szkolnym 2012/2013.

Rysunek 6 Przeciętna liczba uczniów w klasie gimnazjalnej w roku szk. 2012/2013

Z powyższych danych wynika, że na średnio na jedną klasę przypada 20,29 uczniów. W poprzednim roku szkolnym na jedną klasę przypadało 21,29 uczniów.

VI. Kadra pedagogiczna

W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec w poprzednim roku szkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 99 nauczycieli i nauczycielek, zaś w niepełnym wymiarze 39, co w przeliczeniu na etaty dało razem 120,92. Nauczycieli dyplomowanych było 91, mianowanych 23, kontraktowych 21, stażystów 3.

W jednostkach prowadzonych przez SIGiE w Ostrołęce, tj. SP Zdunek i SP Pełty w roku szkolnym 2012/2013 zatrudnionych było 3 nauczycieli na pełen etat i 10 w niepełnym wymiarze, co w przeliczeniu na etaty łącznie dało 6,28.

W skład wynagrodzenia nauczyciela wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny ustalony przez dyrektora (od 30,00 zł do 150,00 zł), dodatek funkcyjny dla wychowawcy – 150,00 zł, dodatek wiejski, który stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek mieszkaniowy - 10,00 zł na osobę w rodzinie, jednak nie więcej niż 40,00 zł na rodzinę. Do wynagrodzenia nauczycieli należy doliczyć również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny łączone itp.

Poniższa tabela przedstawia ilości godzin przepracowanych powyżej etatu w roku szkolnym 2012/2013.

 

L.p.

Szkoła

Godziny ponadwymiarowe

godziny łączone

Naucz. Indywid

Zawody sportowe

Zastępstwa

Inne

oddział

psp

gim

1.

PSP Białusny Lasek

105

14

-

1 693

-

10

36

-

2.

PSP Krysiaki

-

-

-

2 537

-

5

169

-

3.

PSP Olszyny

134

213

-

2 281

-

-

32

-

4.

PSP Wydmusy

-

14

-

2 127

-

9

-

-

5.

PSP Zalesie

110

78

-

1 923

248

25

63

19

6.

ZS Myszyniec

731

1 566

2 479

-

618

165

838

462

7.

ZS Wolkowe

-

278

475

1 341

599

66

221

56

8.

ZS Wykrot

142

698

663

-

184,5

68

170

12,5

9.

Samorządowe Przedszkole

516

-

-

-

-

-

-

-

Razem

1 738

2 861

3 617

11 902

1 649,5

348

1 529

549,5

 

Tabela 1 Liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

Wyjaśnienie do Inne:

 1. ZS Myszyniec: 189 godzin biblioteka, 259 logopeda, 14 konkursy;
 2. ZS Wolkowe: 56 godzin Wychowanie do życia w rodzinie;
 3. ZS Wykrot: 12,5 godziny konkursy,
 4. PSP Zalesie: 19 godzin Wychowanie do życia w rodzinie.

W sumie w roku szkolnym 2012/2013 wypracowano 8 216 godzin ponadwymiarowych, w poprzednim roku szkolnym wypracowano 9 205 godzin ponadwymiarowych, to o prawie 1 000 godzin ponadwymiarowych mniej niż w roku szkolnym 2011/2012.

VI. Finansowanie gminnej oświaty

Działalność szkół podstawowych i gimnazjów jest finansowana przez Gminę Myszyniec ze środków subwencji oświatowej pochodzącej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Działalność przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także dowożenie uczniów do szkół należy do zadań własnych gminy i jest finansowana ze środków własnych.

Ogółem poniesione wydatki w 2012 roku na zadania wskazane w poniższej tabeli stanowią kwotę 10 175 087 PLN, w tym koszty zatrudnienia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami 9 099 709 PLN. Bardzo duży udział w wydatkach na oświatę mają wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Stanowią one 89,43% ponoszonych wydatków. Oprócz tego w wydatkach na oświatę znajduje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty, który stanowi kwotę 50 059 złotych.

 

Wyszczególnienie

SZKOŁY
PODSTAWOWE

GIMNAZJA

ŚWIETLICE
SZKOLNE

ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

PRZEDSZKOLE

Wynagrodzenia brutto (PLN)

4 264 858

1 947 315

104 957

440 630

169 009

Składki ZUS – koszty pracodawcy (PLN)

841 011

386 026

21 681

89 203

32 998

Inne świadczenia na rzecz pracowników (dodatki socjalne dla n-li, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia z zakresu BHP, delegacje służbowe i ryczałty ) (PLN)

263 251

136 999

7 524

31 753

8 857

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników (PLN)

224 176

106 470

6 019

24 048

7 855

Razem koszty zatrudnienia pracowników (PLN)

5 593 296

2 576 810

140 181

585 634

218 719

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (PLN)

613 614

257 617

2 484

91 969

12 219

Wydatki inwestycyjne (ZS Myszyniec – instalacja zewnętrznej telewizji dozorowej – 38.130,00, ZS Wolkowe – kserokopiarka KONICA MINOLTA – 4.100,00)

42 230

0

0

0

0

Catering (żywienie dzieci w przedszkolu)

0

0

0

0

40 314

WYDATKI OGÓŁEM (PLN)

6 249 140

2 834 427

142 665

677 603

271 252

Tabela 2 Wydatki Gminy Myszyniec poniesione w roku 2012 wg rodzaju

 

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki Wynagrodzenia brutto wraz ze składkami ZUS (PLN) Inne świadczenia na rzecz prac. (PLN) Odpis na ZFŚŚ dla pracowników (PLN) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz wydatki inwestycyjne (PLN) Inne wydatki ( stypendia i wyprawki dla uczniów, odpis na zfśś dla n-li emerytów, doskonalenie zawodowe n-li oraz usługi cateringowe w przedszkolu) (PLN) OGÓŁEM poniesione wydatki (PLN)
Zespół Szkół Myszyniec 4 191 715 218 692 187 634 463 566 88 204 5 149 811
Zespół Szkół Wolkowe 910 680 58 333 41 131 194 103 12 558 1 216 805
Zespół Szkół Wykrot 1 015 864 52 552 41 556 138 445 15 163 1 263 580
Publiczna Szkoła Podstawowa Krysiaki 430 958 24 736 20 165 18 049 6 198 500 106
Publiczna Szkoła Podstawowa Wydmusy 420 925 23 410 20 309 52 025 9 366 526 035
Publiczna Szkoła Podstawowa Zalesie 376 285 20 369 16 796 52 673 5 046 471 169

Publiczna Szkoła Podstawowa Białusny Lasek

326 096 17 193 14 164 36 142 8 209 401 804
Publiczna Szkoła Podstawowa Olszyny 423 156 24 241 18 958 52 911 6 226 525 492
Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu 202 007 8 857 7 855 12 219 42 610 273 548

Tabela 3 Wydatki placówek oświatowych w 2012 roku


Bardziej obrazowo przedstawiono wydatki poszczególnych szkół na poniższym wykresie.

 

Rysunek 7 Koszty utrzymania placówek oświatowych w gminie Myszyniec w 2012 r.


Koniecznym elementem analizy finansów oświaty jest identyfikacja czynników mających istotny wpływ na wysokość oświatowych wydatków gmin, tj. poziom wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia. Roczny średni koszt utrzymania jednego ucznia w gminie Myszyniec w 2012 roku wyniósł 7 167 złotych.

Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach należą do zadań własnych gminy i wydatki na ten cel były finansowane ze środków własnych gminy. Roczny średni koszt utrzymania jednego dziecka w Samorządowym Przedszkolu w 2012 roku wyniósł 9 329 złotych, przy średniej liczbie dzieci korzystających z usług przedszkola wynoszącej 25.

Ogółem koszt utrzymania wychowanków Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu wyniósł 233 234 złote (bez kosztów wyżywienia - 40 314 zł, które są pokrywane w 100% przez rodziców).

Rysunek 8 Koszt utrzymania ucznia w gminie Myszyniec w roku 2012

Analizując roczny koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach należy zwrócić uwagę na znaczne rozbieżności pomiędzy szkołami, które wahają się od 6 167 zł w ZS w Myszyńcu do 10 470 zł w PSP w Zalesie. Na wysoki koszt utrzymania jednego ucznia w Zalesiu miała wpływ stosunkowo niewielka liczba uczniów uczęszczających do szkoły (46 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i 43 uczniów w roku szkolnym 2012/2013) oraz nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. W szkole w Olszynach na wysoki koszt utrzymania jednego ucznia (10 304 złote) miały wpływ m. in. prowadzone remonty w budynku szkoły oraz wykonanie części ogrodzenia placu szkolnego.

Jednym z głównych powodów zróżnicowania kosztów jednostkowych w szkołach jest różna wielkość oddziałów szkolnych, co przekłada się na wahania relacji liczby uczniów poszczególnych placówek oświatowych w stosunku do liczby nauczycieli w szkole. Czynnik ten jest szczególnie ważny na poziomie szkół podstawowych, gdyż nierównomierność sieci szkół, wynika z lokalnej sieci osadniczej w gminie Myszyniec. Na jeden etat nauczycielski na terenie Gminy Myszyniec w 2012 roku przypadło przeciętnie 11,89 uczniów.

Rysunek 9 Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela


VII. Szkoły niepubliczne dotowane przez Gminę Myszyniec

Dla szkół prowadzonych przez inne podmioty jest przekazywana subwencja zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu. Otrzymuje ją Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Ekonomicznych im. K. Adamieckiego w Ostrołęce, na rzecz szkoły Podstawowej w Pełtach i Szkoły Podstawowej w Zdunku.

W roku 2011 przekazano łącznie 285 249,18 zł dotacji dla tych szkół, w tym dla:

 • Szkoły Podstawowej w Pełtach kwotę 197 505,66 zł;
 • Szkoły Podstawowej w Zdunku kwotę 87 743,52 zł.

Kwota dotacji na jednego ucznia wynosiła 7504,40 zł na rok.

W roku 2012 przekazano łącznie 285 324,48 zł dotacji dla szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Myszyniec, w tym dla:

 • Szkoły Podstawowej w Pełtach kwotę 208 332,16 zł;
 • Szkoły Podstawowej w Zdunku kwotę 76 992,32 zł;

Kwota dotacji na jednego ucznia wynosiła 6 793,45 zł na rok.

W roku 2013 od 01.01.2013 r. do 30.08.2013 r. przekazano łącznie 305 524,66 zł dotacji dla szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Myszyniec, w tym dla:

 • Szkoły Podstawowej w Pełtach kwotę 144 860,80 zł;
 • Szkoły Podstawowej w Zdunku kwotę 62 083,20 zł;
 • Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek” w Myszyńcu kwotę 61 263,06 zł;
 • Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek 2” w Białusnym Lasku w kwocie 37 317,60 zł.

Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wynosi 7760,40 zł na rok, w punkcie przedszkolnym 3 731,75 zł na rok

Wartość przekazanej w latach 2011 i 2012 dotacji jest porównywalna mimo zmniejszenia kwoty dotacji na jednego ucznia rocznie ponieważ zwiększyła się liczba dzieci, które uczęszczają do szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego oddział w Ostrołęce. Znaczne zwiększenie przekazanej dotacji w roku 2013 wynika z faktu, iż od stycznia 2013 roku dotowane są nowopowstałe punkty przedszkolne, które są prowadzone przez PPHU „KRIS-BET” Gołaś Krzysztof.

VIII. Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą otrzymać pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce. Stypendia te przyznawane są przez dyrektora szkoły w ramach środków otrzymanych na ten cel od organu prowadzącego. Na stypendia dla uczniów w 2012 rok wydano 43 862 złote. Dane dotyczące stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przedstawia tabela.

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia

Udział procentowy stypendystów w stosunku do liczby uczniów [%]

Kwota przyznanych stypendiów [zł]

1. PSP w Białusnym Lasku 13 8 61,54 1 456,00
2. PSP w Krysiakach 22 8 36,36 1 456,00
3. PSP w Olszynach 20 4

20,00

728,00
4. ZS w Myszyńcu 517 179 34,62 32 578,00
5. ZS w Wolkowych 100 22 22,00 4 004,00
6. PSP w Wydmusach

27

2 7,41 364,00
7. ZS w Wykrocie 107 8 7,48 1 456,00
8. PSP w Zalesiu 23 10 43,48 1 820,00
Razem 829 241 29,07 43 862,00

Tabela 4 Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szk. 2013/2013

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 241 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, co stanowi 29,07 procent ogółu uczniów, którzy mogli otrzymać stypendia. Stypendia były wypłacane jeden raz na semestr w wysokości 182 zł dla osoby. Za wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,0) przyznano 137 stypendiów i 104 stypendia za osiągnięcia sportowe. Większość stypendiów za osiągnięcia sportowe tj. 96 stypendiów przyznano w Zespole Szkół w Myszyńcu.

Wyprawki szkolne dla uczniów

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników była udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki te objęte są rządowym programem udzielenia pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla uczniów pochodzących z rodzin objętych pomocą wynikającą z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki na tę pomoc przekazywane są dla gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało ogółem 347 uczniów z całej gminy, w tym 44 uczniów z Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu i 303 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dane o liczbie uczniów z poszczególnych szkół oraz o kwotach otrzymanego dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa jednostki

Liczba uczniów , którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego

Liczba uczniów , którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym w ramach 5%

Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie § 2 ust. 2 (posiad. orzeczenie)

Kwota dofinansowania (PLN)

ZS Myszyniec

97

7

4

20 594,70

ZS Wolkowe

34

0

1

6 605,20

ZS Wykrot

43

0

1

8 395,00

PSP Krysiaki

16

0

0

3 090,00

PSP Wydmusy

22

0

0

4 170,00

PSP Zalesie

12

1

1

2 610,00

PSP Białusny Lasek

17

0

0

3 210,00

PSP Olszyny

28

0

0

5 220,00

PSP Zdunek

6

0

0

1 117,00

PSP Pełty

12

1

0

2 340,00

ZS Powiatowych Myszyniec

41

2

1

13 712,63

OGÓŁEM

328

11

8

71 064,53

Tabela 5 Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013

Stypendia socjalne

Gmina Myszyniec przyznaje pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów szkolnych. Jest ona skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W minionym roku szkolnym otrzymali ją ci uczniowie, w rodzinach których dochód na jednego członka nie przekroczył 351 zł. Może być ono przeznaczone tylko na cele edukacyjne, tj. zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju sportowego. Pomoc ta jest przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty i finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% ze środków budżetu gminy.

Ilość wypłaconych stypendiów socjalnych w latach 2010 – 2012 przedstawia poniższa tabela.

Stypendia socjalne

Rok budżetowy

2012

2011

2010

Liczba uczniów

813

810

841

Kwota [PLN]

183 476,14

163 530,00

151 908,40

Tabela 6 Stypendia socjalne wypłacone w latach 2010-2012

W roku 2011 o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających na terenie gminy Myszyniec ubiegało się 819 uczniów. Szkolne stypendium socjalne przyznano 817 uczniom, odmówiono 2 uczniom. Zrealizowano 810 stypendiów na łączną kwotę 163 530,00 zł. Stypendium wypłacano jednorazowo. Przyznawano je w dwóch kwotach: 190 zł/ucznia i 220 zł/ ucznia. Stypendium na kwotę 190 zł wypłacono 489 uczniom, na kwotę 220 zł wypłacono 321 uczniom.

W roku 2012 o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających na terenie gminy Myszyniec ubiegało się 820 uczniów. Szkolne stypendium socjalne przyznano wszystkim ubiegającym się uczniom. Zrealizowano 813 stypendiów na łączną kwotę 183 476,14 zł. Stypendium wypłacano jednorazowo. Przyznawano je w dwóch kwotach: 205 zł/ucznia i 250 zł/ ucznia. Stypendium po 205 złotych wypłacona dla 419 uczniów, a po 250 złotych dla 368 uczniów. Częściowo zrealizowano 26 decyzji, ze względu na brak dokumentów (faktur, rachunków) potwierdzających poniesione wydatki przez wnioskodawców.

IX. Dowóz uczniów do szkół

Dowozy uczniów do szkół są zadaniem własnym gminy, w związku z tym cały ich koszt jest pokrywany ze środków własnych. W imieniu Gminy Myszyniec organizacją dowozu uczniów zajmuje się Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym. Dowozy uczniów są organizowane dla potrzeb Zespołu Szkół w Myszyńcu, Zespołu Szkół w Wolkowych, Zespołu Szkół w Wykrocie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach. Mniejsze szkoły, tj. PSP w Białusnym Lasku, PSP w Olszynach, PSP w Wydmusach i PSP w Zalesiu nie mają organizowanych dowozów, ponieważ uczniowie mają blisko do szkół. Informacje o liczbie uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu i dowożonych do szkół przedstawia poniższa tabela.

W roku szkolnym 2012/13 było dowożonych do:

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni 19 uczniów,
 • Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu 2 uczniów,
 • ZS w Myszyńcu 286 uczniów, co stanowi 34,75 % wszystkich uczniów szkoły,
 • ZS w Wykrocie 101 uczniów, co stanowi 61,59 % wszystkich uczniów,
 • ZS w Wolkowych 88 uczniów, co stanowi 59,86 % wszystkich uczniów,
 • PSP w Krysiakach 23 uczniów, co stanowi 45,10 % wszystkich uczniów.

Należy przy tym zauważyć, że bardzo duży odsetek uczniów, tj. około 60 % wszystkich uczniów ze szkół w Wolkowych i Wykrocie korzysta z dowozu autobusami szkolnymi. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach, Zespołu Szkół w Wolkowych i Zespołu Szkół w Myszyńcu dowożeni byli uczniowie, którym zgodnie z ustawą o systemie oświaty dowóz nie przysługuje, gdyż mieszkają bardzo blisko szkoły, lecz ze względu na wolne miejsca w pojazdach mogli z tego dowozu korzystać.

Uczniom z miejscowości Olszyny (13 uczniów) uczęszczającym do Publicznego Gimnazjum w Myszyńcu zakupiono bilety miesięczne na autobus komunikacji publicznej. W takim przypadku koszty dowozu są niższe, ponieważ firmy transportowe mogą pozyskać dofinansowanie do biletów dla uczniów z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości około 50 procent.

Dowozy uczniów do szkół realizowało w poprzednim roku szkolnym Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „BUS-KOM” w Szczytnie wybrane w drodze przetargu nieograniczonego ze względu na najniższą cenę. Dowozy realizuje też autobus szkolny, którego kierowca jest zatrudniony w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym. Dodatkowo gmina Myszyniec dowozi dzieci autobusem 14- osobowym. W minionym roku szkolnym autobus ten dowoził uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Krysiakach, a także dzieci niepełnosprawne do Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Czarni.

Autobusy szkolne pokonywały dziennie 932 km. Gmina Myszyniec w roku szkolnym 2012/2013 przeznaczyła na ten cel 647 376,73 zł, z czego:

 • 266 941,18 zł - usługi wykonywane przez PKS „BUS –KOM” w Szczytnie,
 • 94 738,95 zł - utrzymanie autobusów szkolnych, w tym koszty paliwa,
 • 285 696,60 zł - zatrudnienie dwóch kierowców i opiekunek sprawujących opiekę w czasie dowozu uczniów do szkół.

Na zatrudnienie opiekunek 54 072 zł G.A.P.O. w Myszyńcu Starym pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce. Stanowi to znaczne oszczędności dla wydatków jednostki, gdyż większość opiekunek jest zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, a w takim przypadku PUP zwraca około 50 procent wydatków poniesionych na wynagrodzenia tych osób.

Uczniowie szkół są również dowożeni na zawody sportowe, a koszty tych dowozów w ciągu minionego roku szkolnego wyniosły 8 932,58 zł i są pokrywane z budżetu gminy.


X.
Obsługa administracyjna placówek oświatowych

Obsługą administracyjną szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Myszyniec zajmuje się Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym. Przedmiotem działania tej jednostki jest:

 1. obsługa finansowo – księgowa i kasowa,
 2. organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników oświaty,
 3. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 4. prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników obsługi administracyjnej i dyrektorów oraz podręcznej dokumentacji nauczycieli,
 5. organizacja dowozu uczniów do szkół, na zawody sportowe i konkursy.

Dodatkowo G.A.P.O. w Myszyńcu Starym zajmuje się również realizacją zadań tj.: stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wyprawki szkolne, sprawozdania dotyczące oświaty w tym System Informacji Oświatowej.


XI. Wyniki sprawdzianów i egzaminów

Częściowym odzwierciedleniem jakości pracy szkół są wyniki sprawdzianów i egzaminów, które zdają uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum.XII. Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych

W minionym roku szkolnym uczniowie klas szóstych szkół podstawowych już po raz dwunasty przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział 4 kwietnia 2013 r. w sprawdzianie sprawdzającym wiedzę i umiejętności po szkole podstawowej.

Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności szóstoklasistów nie zmienia się zasadniczo od roku 2002, czyli od pierwszej edycji ogólnopolskiego sprawdzianu. Oceniane są w nim umiejętności ponadprzedmiotowe zapisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. Proporcje zadań przypisanych poszczególnym obszarom umiejętności są każdego roku takie same. W tegorocznym arkuszu, podobnie jak w ubiegłorocznym, można zauważyć tendencję do wyraźnego wyodrębnienia umiejętności matematycznych i polonistycznych. Czytanie i pisanie sprawdza kompetencje polonistyczne, a rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce i w tym arkuszu także korzystanie z informacji – kompetencje matematyczne.

Zadania te (podobnie, jak w latach ubiegłych) sprawdzały stopień opanowania przez uczniów umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Standardowy arkusz zawierał 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i 6 zadań otwartych wymagających dłuższej odpowiedzi. Uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. Poniżej przedstawiono średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów klas szóstych w poszczególnych szkołach gminy Myszyniec w 2013 r.

Średnie liczby punktów ze sprawdzianu dla szkół

Nazwa szkoły

Czytanie

 

Pisanie

 

Rozumowanie

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Korzystanie z informacji

średnio dla arkusza

ZS Myszyniec

6,82

6,37

4,2

3,45

2,31

23,14

ZS Wolkowe

7,57

6,43

4,43

5,00

2,14

25,57

ZS Wykrot

7,27

7,68

3,82

3,36

1,77

23,91

PSP Krysiaki

5,63

4,25

5,00

3,50

1,88

20,25

PSP Wydmusy

7,36

 7,55

3,27

2,09

2,18

22,45

PSP Zalesie

6,50

6,64

3,93

4,07

1,86

23,00

PSP Białusny Lasek

5,00

 5,25

 1,50

0,50

2,00

14,25

PSP Olszyny

7,00

6,60

3,60

2,00

2,00

21,20

Gmina Myszyniec

6,76

 6,44

3,99

3,32

2,12

22,62

Tabela 8 Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych gminy Myszyniec w roku szkolnym 2012/2013


Średnie wyniki uzyskane przez poszczególne szkoły przedstawiono bardziej obrazowo na wykresie poniżej.

Rysunek 10 Wyniki sprawdzianu klas szóstych szkół podstawowych gminy Myszyniec w roku szkolnym 2012/2013


Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Wolkowych zdobyli średnio najwięcej punktów (25,57) w całym sprawdzianie spośród w/w szkół. Najniższą liczbę punktów ze sprawdzianu po klasie szóstej zdobyli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku (14,25).

Średnia liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie przez uczniów całej Gminy Myszyniec wyniosła 22,62 punktów, to więcej niż średnia w powiecie ostrołęckim (21,25), lecz mniej niż średnia liczba punktów uzyskana przez uczniów całego województwa mazowieckiego (25,22) i mniej niż średni wynik w kraju (24,03).

Z powyższych danych wynika, że średnie wyniki uczniów czterech szkół podstawowych (Myszyniec, Wolkowe, Wykrot i Zalesie) są wyższe od średniej gminy i powiatu. Pozostałe szkoły uzyskały wynik niższy od ogólnego wyniku średniego gminy i powiatu ostrołęckiego.


2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 obowiązują nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Egzamin sprawdza stopień opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 • humanistycznej,
 • matematyczno-przyrodniczej,
 • językowej (język obcy nowożytny).

Część humanistyczna obejmuje historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą, a zadania z zakresu języka polskiego – formę zamkniętą i otwartą.

W części matematyczno-przyrodniczej wyodrębniono przedmioty przyrodnicze i matematykę. Zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii mają formę zamkniętą, a zadania z zakresu matematyki – formę zamkniętą i otwartą.

Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany jest na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie podstawowym mają obowiązek przystąpić wszyscy uczniowie, a na poziomie rozszerzonym – ci uczniowie, którzy kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i w skali centylowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

W 2013 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono 23 kwietnia (część humanistyczna), 24 kwietnia (część matematyczno-przyrodnicza) i 25 kwietnia (część językowa). Większość uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego z terenu gminy Myszyniec korzystała z arkuszy standardowych, a pozostali – z arkuszy dostosowanych w formie lub treści. Nie należy porównywać wyników uczniów piszących różne arkusze w danej części egzaminu, ponieważ zadania w arkuszach dostosowanych różnią się lub były zupełnie inne niż w arkuszach standardowych. Należy także podkreślić, że dane statystyczne dla arkuszy dostosowanych odnoszą się do stosunkowo wąskiej grupy uczniów i mogą służyć nauczycielom oraz dyrektorom szkół jedynie do interpretacji indywidualnych wyników uczniów z dysfunkcjami, dlatego też w dalszej części sprawozdania omówione zostaną wyniki dotyczące tylko egzaminu gimnazjalnego w wersji standardowej. Wynik egzaminu informuje ile procent punktów mieli uczniowie z danej części egzaminu.

Część egzaminu

Gimnazjum

 

Gmina Myszyniec

 

Powiat ostrołęcki

Województwo mazowieckie

Kraj

Wykrot

Wolkowe

Myszyniec

Język polski

61,2

 

57,6

68,4

66,2

58,9

64,4

62

Historia WOS

54,4

 

60,1

56,7

56,7

54,7

59,9

58

Matematyka

43

 

44,1

57,4

53,8

47

50,9

48

Przedmioty przyrodnicze

 

58,6

 

 

59,3

 

68,6

66,1

57,8

61

59

J. rosyjski podst.

79,2

 

-

-

79,2

66,9

64

64

J. rosyjski rozszerzenie

57,4

 

-

-

57,4

49,1

40,1

43

J. angielski

podst.

71,5

 

45,9

66,3

62,9

58,2

66,6

63

J. angielski rozszerz.

52,5

 

25,3

50

45,8

38

48,4

45

J. niemiecki

podst.

-

-

58,4

58,4

44,7

57,3

58

Tabela 9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013


Wyniki średnie osiągnięte przez uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu gminy Myszyniec w roku szkolnym 2012/13 przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego szkół gminy Myszyniec w roku szkolnym 2012/2013

 

GH-P

Część humanistyczna: j. polski

GH-H

Część humanistyczna: historia i WOS

GM-M

Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka

GM-P

Część matematyczno-przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze

GA-P

Część z języka angielskiego- poziom podstawowy

GA-R

Część z języka angielskiego- poziom rozszerzony

GN-P

Część z języka niemieckiego- poziom podstawowy

GR-P

Część z języka rosyjskiego- poziom podstawowy

GR-R

Część z języka rosyjskiego- poziom rozszerzony

Tabela 10 Objaśnienie skrótów- części egzaminu

Analizując wyniki osiągnięte przez naszych uczniów na egzaminie gimnazjalnym w kwietniu 2013 roku dostrzegamy, że nie odbiegają one znacznie od wyników osiągniętych przez gimnazjalistów w gminie czy kraju. Ważnym wskaźnikiem porównawczym – z racji położenia szkoły w Wolkowych i Wykrocie – są wyniki szkół wiejskich. Widać wyraźnie, że w porównaniu z tymi danymi uczniowie gimnazjum w Wykrocie wypadli szczególnie dobrze w części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego. W innych częściach bardzo porównywalnie. Zaś uczniowie gimnazjum w Wolkowych mają lepsze wyniki z historii i przedmiotów przyrodniczych, niestety wyniki z matematyki są w tych szkołach poniżej średniej gminy Myszyniec, powiatu ostrołęckiego i kraju. W tym zakresie znacznym osiągnięciem jest wynik osiągnięty z matematyki przez gimnazjum w Myszyńcu, który wyniósł 57,4 przewyższając średnie wyniki w powiecie ostrołęckim, kraju a także w województwie mazowieckim. Podobnym sukcesem jest wynik, jaki osiągnęli uczniowie gimnazjum w Myszyńcu z języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych.

W części z języka obcego uczniowie gimnazjum w Wykrocie pisali egzamin z języka angielskiego lub rosyjskiego, uczniowie gimnazjum w Myszyńcu z języka angielskiego lub niemieckiego, zaś uczniowie gimnazjum w Wolkowych z języka angielskiego. Należy podkreślić, że gimnazjum w Wykrocie uzyskało bardzo wysoki wynik z języka rosyjskiego wynoszący 78,20, który jest wyższy od średniej powiatu (66,9), średniej województwa (64,0) i średniej kraju (64,0).XIII. Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

Wszystkie szkoły prowadzą dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań. Zajęcia te mają na celu w szczególności wyrównywanie zaburzeń rozwojowych oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowywali się też m. in. do różnego rodzaju konkursów. Wykaz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań prowadzonych w poszczególnych szkołach przedstawia tabela.

Wszystkie szkoły prowadzą dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań. Zajęcia te mają na celu wyrównywanie zaburzeń rozwojowych oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. Podczas tych zajęć uczniowie przygotowują się do różnego rodzaju konkursów. Wykaz zajęć dodatkowych i kół zainteresowań prowadzonych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Szkoła

Rodzaj prowadzonych zajęć dodatkowych i kół zainteresowań

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Krysiakach

Realizacja edukacyjnych projektów unijnych „Doskonalimy się od podstawówki”, „Klucz do uczenia się - Otwarte Przedszkola”. Wyjazdy na basen. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem pomocy multimedialnych - tablica interaktywna. Nadobowiązkowe zajęcia sportowe. Prowadzenie scholi parafialnej. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów
z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zespół Szkół
w Myszyńcu

Szkoła podstawowa:

Koła zainteresowań: z języka angielskiego, plastyczne, historyczne, humanistyczne, polonistyczne, matematyczne, biblijno-liturgiczne, muzyczne – wokalne, muzyczne – gitary. Szkolne Koło Sportowe.

Zajęcia wyrównawcze: z języka angielskiego, języka polskiego,
z przyrody dla kl. IV – VI i ortografii. Zajęcia świetlicowe. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po szkole podstawowej.

Gimnazjum:

Koła zainteresowań: informatyczne, geograficzne, plastyczne,
z języka polskiego, z języka niemieckiego, historyczne, chemiczne, biologiczne.

Zajęcia wyrównawcze : z matematyki, geografii, biologii, fizyki, języka polskiego. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Pomoc słabszym uczniom. Konsultacje (projekt
i praca z uczniem). Krąg biblijno - liturgiczny. Chór szkolny. Realizacja projektu gimnazjalnego. Zajęcia świetlicowe. Zajęcia rozwijające twórcze zainteresowania. Szkolne Koło Sportowe.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Olszynach

Zajęcia dodatkowe z regionalizmu (przygotowywanie uczniów do konkursów i występów z okazji uroczystości i imprez szkolnych). Zajęcia biblioteczne. Wyjazdy na basen. Spotkania
w ramach Szkolnego Koła Caritas. Nauczyciele prowadzili dodatkowo nieodpłatnie 15 godzin zajęć lekcyjnych rozdzielając przedmioty: język polski, matematyka, religia i historia.

Zespół Szkół
w Wolkowych

Szkoła podstawowa:

Zajęcia dodatkowe: z języka angielskiego, języka polskiego, języka niemieckiego. Zajęcia logopedyczne. Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Wyjazdy na basen. Zajęcia artystyczne rozwijające zdolności muzyczne.

Gimnazjum:
Zajęcia dodatkowe: z języka polskiego, geografii, historii, religii, Wiedzy o Społeczeństwie. Zajęcia wyrównawcze i dodatkowe
z matematyki. Zajęcia z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach
i opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. Wyjazdy na basen. Zajęcia artystyczno-czytelnicze i zajęcia opiekuńcze nad młodzieżą, która czeka na odwóz.

Zespół Szkół
w Wykrocie

Koło języka polskiego. Udział uczniów szkoły podstawowej
w projekcie edukacyjnym ”Doskonalimy się od podstawówki”. Przygotowania do konkursów w ramach godzin art. 42 KN.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wydmusach

 

Zajęcia: artystyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, liturgiczne, przyrodnicze, polonistyczne, językowe. Zajęcia dla dzieci 3-5 letnich w ramach projektu ,,Otwarte Przedszkola”. Nauczyciele, w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”, prowadzili zajęcia przyrodnicze, językowe, sportowo -wychowawcze, technologii komputerowej i wsparcia psychologicznego w klasach IV-VI.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zalesiu

Koła zainteresowań: z języka polskiego, artystyczne, historyczne, przyrodniczo-ekologiczne - „Mały ekolog”, ogólnorozwojowe - „Wiem i potrafię”, regionalne - „Kurpiki”, „Mały Dziennikarz”. W celu zwiększenia efektywności nauczania w klasach łączonych nauczyciele prowadzili dodatkowo zajęcia edukacyjne w ilości
10 godzin tygodniowo.

Samorządowe Przedszkole
w Myszyńcu

Zajęcia logopedyczne. Rytmika. Język angielski.

Tabela 11 Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

XIII. Udział uczniów i szkół w konkursach

Nauczyciele szkół starają się regularnie umożliwiać uczniom udział w konkursach organizowanych zarówno przez szkoły, jak i przez instytucje lokalne i ogólnopolskie.

Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia uczniów w następujących szkołach:

Nauczyciele szkół starają się regularnie umożliwiać uczniom udział w konkursach organizowanych zarówno przez szkoły, jak i przez instytucje lokalne i ogólnopolskie. Uczniowie reprezentowali szkołę w wielu konkursach międzygminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia uczniów
w następujących szkołach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach

 • III miejsce w powiatowym turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”,
 • I miejsce w konkursie historyczno – patriotycznym,
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Eko-planeta” prace indywidualne – album,
 • Bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Eko-planeta” – kategoria test.


Publiczna Szkoła Podstawowa w
Krysiakach

 • konkurs SKO - I miejsce na etapie międzygminnym i IV miejsce na etapie wojewódzkim,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu

 • Półfinał w powiatowym konkursie wiedzy „Bezpiecznie na wsi”;
 • Wysokie miejsce uczennicy w konkursie ekologicznym na szczeblu powiatowym „Zielono Mi”;
 • I miejsce na etapie powiatowym dziecka z Oddziału Przedszkolnego w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,

Zespół Szkół w Wykrocie

 • Festiwal piosenki harcerskiej i żołnierskiej – 2 x I miejsce i II miejsce;
 • Konkurs plastyczny „Bohaterowie Kurpiowszczyzny” – I, 2 x II miejsce i 2 x III miejsce;
 • VI Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej – II miejsce;
 • Powiatowy Konkurs czytelniczy „Bohater Literacki” – I miejsce;
 • VI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Tytuł laureata;
 • Ogólnopolski konkurs Matematyczny „Kangur” – 3 wyróżnienia;
 • Pierwszy Krok w Poezję – II miejsce;
 • „Kurpie Zielone w Literaturze” – 2 x I miejsca i 5 wyróżnień;
 • Mały Super Omnibus – III miejsce;
 • Matematyk na szóstkę – II i III miejsce;
 • Kurpiowskie bajanie – II i III miejsce;
 • Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich – I miejsce, 2 x II miejsce i 2 x III miejsce;
 • Konkurs Pieśni Kurpiowskiej – I miejsce, 3 wyróżnienia;
 • Konkurs Ekologiczny – II miejsce;
 • Konkurs Ortograficzny – I miejsce;
 • Festiwal Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej – 2 x I miejsca – (gimnazjum);
 • VI Konkurs Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej – II miejsce (gimnazjum);
 • XXIX Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” – II miejsce (gimnazjum);
 • Konkurs Recytatorski „Młodzież Recytuje Poezję Adriany Szymańskiej” – II miejsce (gimnazjum);
 • III Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny – finalistka (gimnazjum);
 • Powiatowy Przegląd Artystyczny Szkół – I i III miejsce (gimnazjum);
 • Konkurs Przyrodniczy – II miejsce (gimnazjum).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach

 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym pod patronatem Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce w trzech kategoriach tematycznych: klasa IV Bohater baśniowy, klasa VI -Bohater legendarny;

Zespół Szkół w Wolkowych

 • I miejsce w XI Powiatowej Gimnazjadzie Wiedzy o Kurpiowszczyźnie;
 • II miejsce w powiatowym konkursie „BEZPIECZNA DROGRA DO SZKOŁY”
  w kategorii dziewczęta - szkoła podstawowa.

Zespół Szkół w Myszyńcu

 • 2 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”;
 • I miejsce w Finałowym Koncercie XXVIII Łomżyńskiego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Współczesnej; Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego
  „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”,
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Las w Plastyce;
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom.


XIV. Osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych

Szkoły biorą też udział w zawodach sportowych, które poprawiają sprawność fizyczną młodzieży i uczą zdrowej rywalizacji. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia uczniów w następujących szkołach:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach

 • IX miejsce w między powiatowych indywidualnych biegach przełajowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach

 • III miejsce Drużynowy tenis stołowy- zawody powiatowe kl. V-VI
 • Indywidualny tenis stołowy - zawody rejonowe – I miejsce -kl. VI, I miejsce -kl. IV,
 • Drużynowy tenis stołowy- zawody rejonowe – II miejsce - kl. V-VI, IV miejsce –kl. IV chłopcy, IV miejsce –kl. IV dziewczęta

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu

 • III miejsce w zawodach powiatowych - indywidualne biegi przełajowe,

Zespół Szkół w Wykrocie

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej:

 • Indywidualne biegi przełajowe– IV miejsce (mistrzostwa powiatu);

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum:

 • Drużynowy tenis stołowy - II miejsce (mistrzostwa powiatu);

Zespół Szkół w Wolkowych

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum:

 • Indywidualne biegi przełajowe - 7 uczniów uzyskało awans do powiatu zajmując od IV do X miejsca,

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej:

 • Indywidualne biegi przełajowe – awans do powiatu uzyskało 4 uczniów zajmując od III do X miejsca.

Zespół Szkół w Myszyńcu

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły podstawowej:

 • Piłka siatkowa chłopców – III miejsce finał powiatowy,
 • Trójbój lekkoatletyczny chłopców – III miejsce etap powiatowy,
 • Halowa piłka nożna chłopców – III miejsce finał powiatowy,
 • Czwórbój lekkoatletyczny chłopców – I miejsce etap powiatowy,
 • Sztafetowe biegi przełajowe chłopców – V miejsce w Mistrzostwach Mazowsza,
 • Czwórbój LA dziewcząt – V miejsce finał powiatowy,
 • Trójbój LA dziewcząt – V miejsce finał powiatowy,

Osiągnięcia sportowe uczniów gimnazjum:

 • Piłka ręczna chłopców – III miejsce finał powiatowy,
 • Piłka siatkowa chłopców – III miejsce finał powiatowy,
 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – II miejsce finał powiatowy,
 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – II miejsce finał między powiatowy,
 • Piłka koszykowa dziewcząt – V miejsce finał powiatowy,
 • Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej LA – V miejsce w biegu na 300m,
 • Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej LA – VII miejsce w biegu na 400m,
 • Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej LA – VI miejsce w sztafecie olimpijskiej.

XV. Uczestnictwo szkoły w przedsięwzięciach realizowanych we współpracy z innymi instytucjami

Szkoły angażowały się w zewnętrzne programy. Corocznie uczestniczą w akcjach „Sprzątanie świata”, „Szklanka mleka”, ,,Owoce w szkole”- w ramach tego projektu dzieci otrzymywały bezpłatnie porcje owocowo-warzywne. Brały udział w projekcie ''Lepsza szkoła''.

Zespół Szkół w Wykrocie był współorganizatorem akcji „Góra grosza” we współpracy z fundacją Nasz Dom. Współpracował też z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - akcja „Zbiórka makulatury”, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ostrołęce – konkurs „Wygraj rower”, filią Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wykrocie – konkurs „Bajkowy omnibus” i „Poznajemy baśnie i legendy kurpiowskie”. Organizował pomoc charytatywną dla dzieci specjalnej troski z Ośrodka Wychowawczego w Niegowie.

Zespół Szkół w Wolkowych uczestniczył w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu pozyskała książki z księgarni „Tuliszków”, firmy „DUET” z Olkusza i firmy „CREATUS” z Sosnowca. Brała udział w ogólnopolskich akcjach: ,,Zbiórka makulatury”, „Zbiórka nakrętek plastikowych i innych” na rzecz osób niepełnosprawnych, „Góra grosza”. Współpracowała z gminą Kadzidło w opiece nad cmentarzem wojennym, który znajduje się w pobliskim lesie. Zgromadzenie Rycerzy Kolumba w Myszyńcu wspierało materialnie i finansowo rodziny uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach organizowała szkolny konkurs ortograficzny w klasach II i III. Brała udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur”, w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”. Prowadziła wolontariat szkolny i akcje charytatywne.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach współpracowała z firmą „Matcom” ze Szczytna, która nieodpłatnie zainstalowała Internet uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, a będącym w trudnej sytuacji materialnej, z Kurierem Ostrołęckim – wizyty Św. Mikołaja w domach około dwudziestu uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Brała udział w programach edukacyjno-profilaktycznych : „Zanim będzie za późno”, „Mamo, tato posłuchaj mnie” organizowanych we współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach przystąpiła do konkursu „Start w przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Szkoła znalazła się na liście 40 szkół, które w nagrodę otrzymały fundusze na realizację wycieczki dla uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach. Realizowała też projekt „Otwarte Przedszkola”. Zapraszała aktorów, którzy przedstawiali dzieciom teatrzyki o tematyce profilaktycznej i wychowawczej.

Szkoły organizowały także uroczystości szkolne: Ślubowanie kl. I, akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Matki - Ojca, festyny rodzinne, wyjazdy w najbliższą okolicę, wycieczki do różnych miejsc, spotkania integracyjne, dyskoteki, ogniska, biwaki, imprezy klasowe, zabawy karnawałowe dla społeczności lokalnej.

Szkoły stale współpracowały z innymi jednostkami organizacyjnymi takimi jak: Urząd Miejski w Myszyńcu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myszyńcu, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej, Agencja Rynku Rolnego, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Medyk”, Nadleśnictwo, Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu, Kurpiowski Bank Spółdzielczy, Caritas, Parafia Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, prywatne instytucje, a także z organami policji w celu poprawy bezpieczeństwa w szkołach. Współpracowały też z rodzicami i osobami prywatnymi w organizowaniu różnych akcji wpierających działalność szkół.XVI. Infrastruktura szkolna

Istniejące duże sale gimnastyczne są wykorzystywane nie tylko w czasie zajęć szkolnych, ale również popołudniami. Szczególnie duże zapotrzebowanie na sale sportowe jest w Myszyńcu. Przy szkołach w Myszyńcu, Wykrocie i Wolkowych są już boiska do gier zespołowych i bieżnie oraz nowoczesne place zabaw w połowie sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach programu „Radosna Szkoła”.

W sierpniu 2013r. w ramach programu „Radosna Szkoła” wybudowano i urządzono szkolny plac zabaw w miejscowości Olszyny. Koszt zadania wyniósł 112 693,33 zł. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie 55 296,00 zł.

Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wzięło udział 5 firm. Przetarg wygrała Firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z miejscowości Grom k. Pasymia oferując najniższą cenę 104 935,33 zł.

Dzięki tej inwestycji powstał plac zabaw o powierzchni 240 m2 , w tym:

 • strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej
 • strefa komunikacyjna o nawierzchni typu tartan
 • strefa zielona pod trawniki
 • ogrodzenie z siatki plecionej ocynkowanej,
 • wyposażenie : linarium STOŻEK, bujak na sprężynie SKUTER, zestaw zabawowy WIEŻA, huśtawka wagowa 2 osobowa, huśtawka typu „bocianie gniazdo”, bujak na sprężynie KONICZYNKA, bujak na sprężynie KONIK, ławki.

Ponadto w szkołach: Olszyny, Białusny Lasek Wydmusy, Zalesie, Wykrot i Krysiaki funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków również w 60% sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” . We wszystkich szkołach funkcjonują pracownie komputerowe z podłączeniem do Internetu, a w Zespole Szkół w Myszyńcu również pracownia multimedialna zainstalowana w bibliotece szkolnej. Jednak w większości szkół są to pracownie przestarzałe, zakupione w latach 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W Zespole Szkół w Myszyńcu dokonano w 2012r. zakupu telewizji dozorowej zewnętrznej o łącznej wartości 42 305,00 zł.


XVII. Remonty obiektów szkolnych

Szkoły na bieżąco wykonują drobne remonty, w tym malowanie pomieszczeń, cyklinowanie podłóg, wymiana oświetlenia, naprawy sprzętów szkolnych, itp. Drobne prace są wykonywane przez pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych lub często też dzięki zaangażowaniu rodziców.

W minionym roku szkolnym w szkołach gminnych prowadzone były różne prace remontowe, które przedstawiono w tabeli poniżej.

Szkoła

Rodzaj wykonanych prac

Wartość wykonanych prac [PLN]

PSP Zalesie

wymieniono 2 okna w dwóch klasach na parterze

5 000,00

przeprowadzono remont pieca w kotłowni olejowej

1 500,00

PSP Olszyny

przeprowadzono remont schodów zewnętrznych (położono terakotę)

1 500,00

ZS Myszyniec

wymieniono oprawy oświetleniowe w 4 salach lekcyjnych i na korytarzu w piwnicy

4 960,00

przeprowadzono remont korytarza na I piętrze (malowanie ścian i sufitów oraz położenie tynku mozaikowego na lamperiach)

9 737,42

wykonano remont fundamentu - obłożenie płytkami klinkierowymi

1 072,42

remont sanitariatu uczniowskiego i malowanie 2 sal lekcyjnych

6 406,15

adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na sale lekcyjne dla potrzeb oddziału przedszkolnego

4 820,00

wymieniono blaty w stolikach uczniowskich w ilości 45 szt.

2 250,00

wykonano osłony drewniane na grzejniki w oddziale przedszkolnym, na korytarzu na parterze oraz w sali zabaw

4 050,00

wyposażono sale lekcyjne i bibliotekę szkolną w nowe meble (regały, stoliki i krzesła)

46 288,45

zakupiono telewizję dozorową zewnętrzną

42 305,00

sekretariat szkoły wyposażono w kserokopiarkę KYOCERA (kolor)

13 751,40

położono lakier na podłogę w sali gimnastycznej

20 061,42

bieżące drobne naprawy i remonty w budynku szkoły

12 511,00

ZS Wykrot

renowacja parkietów w dwóch salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim

4950,00

ZS Wolkowe

rozbiórka rur spustowych w ilości 32mb, rozbiórka rynny dachowej nie nadającej się do użytku w ilości 112mb, uzupełnienie ubytków na elewacji budynku szkoły, montaż rynny stalowej 150mm w ilości 112mb, montaż rur spustowych stalowych w ilości 56mb, montaż barier śniegowych w ilości 112mb

34 109,03

remont instalacji c. o. w 4 salach lekcyjnych i na korytarzu, remont instalacji wodnej, remont kanalizacji, remont armatury sanitarnej, remont glazury ściennej wokół umywalek, remont udrożnienia kanalizacji wraz z remontem istniejącego podłączenia do kanalizacji

29 999,17

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu

malowanie pomieszczeń gospodarczych i łazienek dla dzieci

1788,00

RAZEM

247 059,46

Tabela 12 Inwestycje i remonty w szkołach w roku 2012

Łącznie na wykonanie drobnych remontów w placówkach oświatowych przeznaczono 247 059,46 w tym na usługi 31 318,33 PLN i na zakup materiałów do remontów 87 448,61 PLN. Największe wydatki w tym zakresie, bo aż, 68,09% tj. 168 213,26 PLN zostały poniesione na rzecz Zespołu Szkół w Myszyńcu.XVIII. Wyposażenie- pomoce dydaktyczne

Gmina w każdym roku przeznacza środki na pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami szkół. Większość szkół jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każda szkoła posiada pracownię komputerową, wyposażoną bibliotekę szkolną, plansze do prowadzenia lekcji, podstawowy zestaw map i atlasów. Nauczyciele klas młodszych mogą wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych zestawy historyjek obrazkowych, plansze ułatwiające czytanie. Oddział przedszkolny jest wyposażony w zabawki, gry dydaktyczne. Nauczyciele wychowania fizycznego mają do dyspozycji różnego rodzaju sprzęt sportowy.

W minionym roku szkolnym na zakup pomocy dydaktycznych i książek gmina przeznaczyła 56 523,69 PLN, z czego 43 796,66 PLN na Zespół Szkół w Myszyńcu, na Zespół Szkół w Wolkowych – 6 834,18 PLN, PSP Krysiaki – 248,00 PLN, PSP Wydmusy – 1 613,62 PLN, PSP Zalesie – 2 824,27 PLN i Samorządowe Przedszkole – 1 206,96 PLN.

Otrzymane środki finansowe dyrektorzy przeznaczyli w szczególności na zakup: pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, projektorów, książek. Największą część czyli ponad 75% wszystkich wydatków tj. 43 796,66 PLN stanowią wydatki Zespołu Szkół w Myszyńcu, z których zakupiono: 2 projektory, notebooki, radiomagnetofony, laptopy, ekrany ręczne i ścienne, projektory, pomoce dydaktyczne na płytach i plakatach, książki wraz z płytami, słowniki i pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego.

Zespół Szkół w Wolkowych zakupił nowy komputer, ekran projekcyjny na statywie i pomoce dydaktyczne, w PSP w Krysiakach zakupiono tablice korkowe i inne pomoce dydaktyczne; do szkoły w Wydmusach zakupiono atlasy, pomoce dydaktyczne. W Samorządowym Przedszkolu zakupiono pomoce dydaktyczne, zestawy bajek, filmy dla dzieci. Szkoła w Zalesie zakupiła programy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne.XIX. Pozyskiwanie środków unijnych dla oświaty

„Doskonalimy się od podstawówki”

W okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Gmina Myszyniec realizowała projekt systemowy pt. „Doskonalimy się od podstawówki”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było wsparcie w okresie 01.09.2012 r. – 31.08.2013 r. indywidualnego rozwoju 225 uczniów z klas I-III 8 Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Myszyniec.

W ramach projektu w roku szkolnym 2012/2013 realizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne takie jak:

 1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 2. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami zdobywania umiejętności matematycznych,
 3. zajęcia logopedyczne z dla dzieci z zaburzeniami mowy,
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
 5. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 6. zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczno-plastyczne uczniów.

Łącznie w ramach projektu przeprowadzono 2010 godzin zajęć dodatkowych. Na usługę edukacyjną wydatkowano kwotę 72 065,70 zł. Na potrzeby prowadzonych zajęć w ramach projektu zostały zakupione dla 8 szkół podstawowych niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, meble do wyposażenia sal, komputery oraz sprzęt komputerowy o łącznej wartości 170 315,75

„Dziecięca akademia przyszłości”

W okresie od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. Gmina Myszyniec realizowała projekt systemowy pt. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Myszyniec, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. W ramach projektu wsparciem zostali objęci uczniowie klas IV-VI z trzech szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach. Przeprowadzono łącznie 648 godzin zajęć dodatkowych, w następujących blokach tematycznych:

 • 128 godzin zajęć ITC (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • 94 godzin zajęć przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 136 godzin zajęć z języków obcych
 • 98 godzin zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 192 godziny zajęć sportowo-wychowawczych

Na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu wydatkowano kwotę 37 519,20 zł. Dla szkół biorących udział w realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć dodatkowych ( kompasy, wiatromierze, płyty CD z filmami edukacyjnymi, piłki, słowniki, plansze interaktywne i inne) na kwotę łączną 12 0864,77 zł. W ramach wycieczki zorganizowanej dla dzieci objętych wsparciem w projekcie zakupiono bilety wstępu do instytucji nauki/kultury/sportu o łącznej wartości 2 073,86 zł. Na wynagrodzenia dla koordynatorów grup projektowych wydatkowano kwotę 5 600,00 zł.

Uczniowie z grupy projektowej w Wydmusach zostali laureatami konkursu pt. „Start w Przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu. Dzięki czemu Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach otrzymała dodatkowe dofinansowanie w wysokości 12 000 zł. przeznaczone na zakup wycieczki dla uczniów biorących udział w projekcie.XX. Podsumowanie

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych zawieranajistotniejsze dane związane z funkcjonowaniem oświaty w Gminie Myszyniec w roku szkolnym 2012/2013. Szczególnie zwrócono uwagę na statystyki dotyczące spadku liczby uczniów oraz wzrastające koszty utrzymania szkół na przestrzeni kilku lat. Wyniki ze sprawdzianów szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych pozostały na tym samym poziomie. Uczniowie brali udział w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych często zajmując wysokie miejsca. Szkoły zrobiły niewielkie remonty i doposażyły się w pomoce dydaktyczne. Gmina dla swoich placówek oświatowych pozyskała środki unijne na dodatkowe zajęcia dla uczniów i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

 

Sporządziła: Małgorzata Kamińska- Dyrektor

Gminnej Administracji Placówek Oświatowych

 

Share

Szukaj

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteś tutaj:   StartStatystykaINFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/ 2013
| + -

Goście

Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie

Zapraszamy do naszej siedziby
w godzinach: 8.00-16.00 (od pn do pt)
tel: +48 (29) 772 11 41
fax: +48 (29) 772 11 41 w.10

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce plików Cookies.

Akceptuję pliki cookies.

EU Cookie Directive Module Information