POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa na terenie naszego kraju Powszechny Spis Rolny. Zachęcam do dokonania samospisu przez Internet lub skontaktowanie się z infolinią spisową.

 Na terenie naszej gminy objętych spisem jest 1475 gospodarstw rolnych. Do dnia 24 listopada 2020 r. zostało spisanych 1332 gospodarstw  stanowi  to  90,31%.


USUWANY AZBEST Z TERENU GMINY MYSZYNIEC

Gmina Myszyniec jest w trakcie realizacji dwóch zadań dot. „Odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec”. Zadania są realizowane z dofinansowaniem w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Koszt realizacji obydwu zadań wynosi 105 481,57 zł. w tym 99 996,57 zł – środki finansowe w formie dotacji z WFOŚiGW natomiast 5 485,00 zł. – to środki własne gminy. Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest odbędzie się z 81 gospodarstw domowych i z 2 budynków komunalnych.  Razem ok. 268 ton azbestu. Termin realizacji zadań odbędzie się do końca listopada br.


MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2020

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” Gmina Myszyniec zrealizowała do dnia 30.09.2020 r. następujące zadania :

  1. „Zakup wyposażenia sportowego dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wydmusy” na kwotę 19 893,74 zł.
  2. „Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Myszyniec Stary” na kwotę 22 525,20 zł.
  3. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cięćk” na kwotę 20 177,56 zł.
  4. „Aktywizacja sołectwa Zalesie” – budowa siłowni zewnętrznej na kwotę 20 790,76 zł.
  5. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Myszyniec-Koryta” na kwotę 21 637,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego” wynosi  do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych tj. 48 275,02 zł.


MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W MIEJSCOWOŚCI WYKROT

W dniu 16.09.2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wykrot” o nawierzchni żwirowej na długości 1546 mb. Wartość inwestycji  ogółem: 121 314,20 zł brutto. Wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa.


ODBIÓR KOŃCOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLKOWYCH

W dniu 21.09.2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na placu przed Szkołą Podstawową w Wolkowych”. Wykonano drogę manewrową w rejonie bramy, drogę wewnętrzną, chodnik, zatokę parkingową, plac manewrowy, utwardzono teren oraz zagospodarowano zielenią. Wartość inwestycji ogółem: 349 072,47 zł. Wykonawcą robót była Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka z Ostrołęki.


 DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W  GMINIE MYSZYNIEC

Dnia 22.09.2020 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022 w  Gminie Myszyniec” w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na dowóz uczniów do szkół z wykonawcą Przewóz Osób Mieczysław Łasisz z Myszyńca za kwotę: Trasa Wykrot - 3,03 zł/ 1 km, Trasa Wolkowe - 3,24 zł/ 1 km, Trasa Myszyniec Stary - 3,50 zł/ 1 km.


PODPISANA UMOWA NA ROBOTY REMONTOWE W RCKK

W dniu 02.10.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na realizację zadania pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – II etap” na kwotę 1 471 838,93 zł. Zakres robót: rozbudowa hollu, remont istniejących łazienek, doposażenie sali widowiskowej w sprzęt sceniczny oraz remont kotłowni. Realizacja robót trwa, a planowany termin zakończenia zadania: 31 maja 2021 r.

Na ww. inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie  z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 588 000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma PHU RADEK – Tadeusz Radek z Ostrołęki.


PODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ CHODNIKÓW W MYSZYŃCU

W dniu 15.10.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na realizację zadania pn. „Budowa chodników w miejscowości Myszyniec w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka” z firmą: Zakład Usług Inżynieryjnych PJK Dziekońscy z msc. Olszewo-Borki za kwotę 390 718,52 zł. Zostanie wykonany chodnik przy ul. Pawłowskiego i Stefanowicza. Prace zostaną rozpoczęte w najbliższych dniach, po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.


MODERNIZACJA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W MIEJSCOWOŚCI PEŁTY

W dniu 19.10.2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty” o nawierzchni żwirowej na  długości 1630 mb. Wartość inwestycji ogółem 275 693,35 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – w wysokości 105 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa.


PODPISANA UMOWA NA ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE (WFOŚiGW)

W dniu 20.10.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowa z firmą Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c z siedzibą w Mławie na kwotę 705 263,35  zł brutto na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec”.

Inwestycja ta obejmuje:

  • rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec Stary, Drężek, Wolkowe, Wydmusy, Zdunek oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolkowe realizowane w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec”

oraz

  • rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe w realizowane ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec”.   

Na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Termin wykonania zadania wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.  Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe.


ODBIÓR KOŃCOWY BUDOWY DROGI ŻWIROWEJ W ZALESIU

W dniu 27.10.2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa drogi żwirowej w miejscowości Zalesie”. Wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego na długości 614,00 mb. Wartość inwestycji ogółem: 110 566,68 zł. Wykonawcą robót była firma PHU Czesław Zdunek z Myszyńca Starego.


PODPISANA UMOWA NA WYMIANĘ GLOKOLU W KOLEKTORACH SŁONECZNYCH

 Dnia 29.10.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na kwotę 135 868,80 zł brutto z wybraną w postępowaniu przetargowym firmą F.H.U. „EURO-PROJEKT” Łukasz Mirczak z Częstochowy na wymianę glikolu w instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”. W przetargu zostały złożone 3 oferty. Przedmiotem zamówienia jest wymiana glikolu w 393 instalacjach solarnych będących własnością Gminy Myszyniec, zamontowanych w latach 2013 – 2014 na nieruchomościach należących do mieszkańców. Wymiana glikolu będzie realizowana do 15 grudnia 2020 r.


STYPENDIA SZKOLNE SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W dniu 30.10.2020 r. zostały wystawione decyzje dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021.

Łączna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego: 436. Stypendia w wysokości 693,00 zł i 680,00 zł zostaną wypłacone do końca tego roku po przedłożeniu przez wnioskodawców faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki na cele edukacyjne. Gmina na stypendia szkolne otrzymała od Wojewody Mazowieckiego kwotę 270 tys zł przeznaczając z budżetu gminy kwotę 30 tys zł.

Świadczenie przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec.


POZYSKANE ŚRODKI NA REALZIACJĘ PROEJKTU „E- USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MYSZYNIEC”

Dnia 3.11.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na dofinansowanie projektu „E- usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec”. Gmina składała wniosek i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 035 560,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wkład własny w realizację projektu to 269 037,60 zł.

Projekt zakłada wdrożenie 6 e-usług: E-podatki, E-odpady, E-zezwolenia, E-interwencje i E-konsultacje społeczne. Z e-usług będą korzystać obywatele z gminy Myszyniec i spoza niej chcący załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, przedsiębiorcy i pracownicy Urzędu. Usługi te pozwolą na zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informatycznych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem, m.in. za pomocą aplikacji (możliwość pobrania i odesłania formularza, sprawdzenia stanu konta opłat, zapłaty przez internet za podatki lub odpady). W ramach projektu zostaną zakupione licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy (m.in. serwer, 5 zestawów komputerowych), zostanie przeprowadzona modernizacja sieci informatycznej oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie. Pracownicy Urzędu zostaną skierowani na szkolenia z zakresu pracy i obsługi systemów informatycznych.


PRZETARG NA „DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO”

Dnia 17.11.2020 r. został ogłoszony przetarg na Dostawę oleju opałowego na okres 3 lat. Termin składania ofert upływa 27 listopada 2020 r. W olej opałowy będą zaopatrywane cztery szkoły: Myszyniec. Wykrot, Wolkowe i Wydmusy oraz budynek komunalny przy ul. Dr Pawłowskiego 15 (przychodnie zdrowia, policja, pogotowie, mieszkania komunalne).


PODPISANA UMOWA NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 17.11.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na zadanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2021 r.” W przetargu nieograniczonym na te zadanie oferty złożyło trzech wykonawców – najkorzystniejszą złożyła spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle  Wartość podpisanej umowy 560 962,40 zł tj. 373,95 zł za 1 tonę odpadów odebranych i przetransportowanych od mieszkańców gminy Myszyniec do instalacji zagospodarowującej odpady w Ostrołęce. Odbiór odpadów w 2021 roku odbywać się będzie na takich samych zasadach co w roku obecnym, zarówno częstotliwość odbioru zostanie zachowana jak i segregacja na frakcje. W  najbliższym czasie mieszkańcy dostaną od nowego wykonawcy harmonogramy na 2021 rok i pakiety startowe worków.


PODPISANA UMOWA NA ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE (PROW)

            W dniu 20.11.2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z firmą Sanprod z Ostrołęki na kwotę 875 095,21 zł brutto na „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I i II” w zakresie części II zamówienia.

W ramach umowy mają zostać wykonane roboty budowlane obejmujące:

  1. a) rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec (poza aglomeracją) i Wykrot oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Myszyniec (poza aglomeracją)
  2. b) rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec (w aglomeracji) oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Myszyniec (w aglomeracji)

Termin wykonania zadania: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


ODBIÓR KOŃCOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU

W dniu 24.11.2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „ Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Myszyńcu”. Na placu szkolnym od strony dr. kraj. nr 53 utwardzono plac kostką brukową, wydzielając miejsca postojowe dla pojazdów, chodnik oraz posadzono krzewy. Wartość inwestycji ogółem: 244 658,17 zł. Wykonawcą robót była firma BUD-MAX Jarosław Barankiewicz z Grajewa.


PRZETARG NA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDIALNOŚCI CYWILNEJ

W dniu 24.11.2020 r. Gmina Myszyniec dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Myszyniec” na okres 3 lat. Obecne ubezpieczenie skończy się za 2 miesiące.

Zadanie to podzielone było na dwie części: część I dot. ubezpieczenia majątku gminy, część II dotycząca ubezpieczeń komunikacyjnych. Wpłynęły dwie oferty na część II w kwotach 99 962 zł oraz 115 803 zł. Na część I wpłynęła jedna oferta na kwotę 180 297 zł. Trwa badanie i ocena ofert.