USUNIĘTY AZBEST Z TERENU GMINY MYSZYNIEC

W 2020 roku Gmina Myszyniec realizowała dwa zadania pod nazwą „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec”

Pierwsze zadanie zostało zakończone 30 listopada 2020 r. natomiast drugie zadanie zakończono dnia 27 listopada 2020 r. Od mieszkańców naszej gminy odebrano ogółem 267,88 Mg (ton) azbestu z 81 gospodarstw domowych i 2 budynków komunalnych. Koszt realizacji obydwu zadań wyniósł 105 481,57 zł. w tym 99 996,57 zł – środki finansowe w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 5 485,00 zł. – to środki własne gminy.

 


ZAKOŃCZONA PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY OSP W WYKROCIE

W dniu 4 grudnia 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie”. W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku oraz remont wewnątrz budynku. Ogólny koszt inwestycji to kwota 1 179 515,13 zł , w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 384 596,66 zł.

 


NOWY SAMOCHÓD DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W BIAŁUSNYM LASKU

Dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Myszyniec, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku dnia 14 grudnia 2020 r. otrzymał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to 9-cio osobowy mikrobus marki Renault Trafic. Samochód będzie świadczył usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami w/w placówki. Dom swoim wsparciem obejmuje 28 osób niepełnosprawnych, które przez 5 dni w tygodniu korzystają z różnych form wsparcia. Dzięki temu otrzymują większą szansę na rozwój i możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 137 022,00 zł (środki PFRON – 81 000,00 zł, środki własne Gminy – 56 022,00 zł).

 


ZAKOŃCZONA REALIZACJA DOSTAWY KRUSZYWA DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

Dnia 15 grudnia 2020 r zakończono realizację zadania pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Czesław Zdunek z Myszyńca Starego. Kruszywo w ilości 7386,4 m³ zostało rozdysponowane w 17 sołectwach gminy Myszyniec, oraz na terenie miasta Myszyniec. Zadanie zrealizowano na kwotę 488 758,09 zł.

 


ZAKOŃCZONA REALIZACJA WYMIANY GLOKOLU W KOLEKTORACH SŁONECZNYCH

Dnia 15 grudnia 2020 r. zakończyła się wymiana glikolu w instalacjach solarnych zamontowanych w latach 2013 – 2014 na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec, wykonanych w ramach projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”. Zamówienie zostało zrealizowane przez firmę „EURO-PROJEKT” Łukasz Mirczak z Częstochowy za kwotę 134 486,40 zł.

 


PRZEKAZANIE INSTALACJI SOLARANYCH MIESZKAŃCOM

Dnia 18 grudnia 2020 r. upłynął okres trwałości w/w projektu („Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec”.), który został zrealizowany 31.03.2014 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja obejmowała m.in. montaż 393 zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Myszyniec. W najbliższym czasie instalacje solarne zamontowane w ramach realizacji projektu zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom na własność.

 


PODPISANE UMOWY NA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDIALNOŚCI CYWILNEJ

 

W dniu 14 oraz 22 grudnia podpisałam w imieniu Gminy Myszyniec dwie umowy na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2021 do 31.01.2023r.”.

Pierwsza umowa dotyczy ubezpieczenia mienia gminy Myszyniec, którego wykonawcą będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , które złożyło ofertę  na kwotę 189 297,00 zł.

Druga umowa dotyczy ubezpieczenie pojazdów gminy Myszyniec, którym zajmie się Towarzystwo Ubezpieczeniowe Concordia S.A. za kwotę łączną 89 313,00 złotych.

Obie firmy złożyły najkorzystniejsze oferty w zakończonych postępowaniach przetargowych.

 
 


PODPISANA UMOWA NA BUDOWĘ 90-CIU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 23 grudnia 2020 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na budowę 90 przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec z firmą EKOKORD Zbigniew Korduszewski z Rzekunia na kwotę 1 692 507,64 zł. Oferta tej firmy została wybrana spośród 8 ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I, II” w zakresie części I zamówienia. Termin wykonania umowy to 12 miesięcy od jej podpisania.  Oczyszczalnie zostaną wybudowane w następujących miejscowościach: Białusny Lasek Charciabałda, Drężek, Krysiaki,  Myszyniec , Myszyniec-Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź,  Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie i Zdunek. 88 oczyszczalni zostanie wybudowanych na potrzeby indywidualnych mieszkańców gminy, a 2 oczyszczalnie na potrzeby szkół w Wykrocie i Wolkowych.  

            Realizacja tej inwestycji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

 


PODPISANA UMOWA NA „DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO”

W dniu dzisiejszym (28 grudnia) w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na Dostawę oleju opałowego w latach 2021-2023 do pięciu jednostek: Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, Wolkowych, Wydmusach, Wykrocie oraz budynku komunalnego przy ul. Dr Pawłowskiego 15 (były ośrodek zdrowia). Dostawcą oleju opałowego w najbliższych 3 latach będzie spółka STACJA PALIW DEPTUŁA z Kadzidła. W przetargu wpłynęło 5 ofert.

 


POZYSKANE DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina Myszyniec otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 3 mln zł na „Rozbudowę, modernizację i częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę, modernizację i częściową przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec”. Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.