INFORMACJA BURMISTRZA MYSZYŃCA

O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

19.05.2021 r. – 30.06.2021 r.

 

 

ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ZDUNEK – CHARCIABAŁDA”

W dniu 24.06.2021r. dokonano wyboru oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej Zdunek – Charciabałda. Wpłynęły 4 oferty, w tym 2 zostały odrzucone. Najkorzystniejszą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki z ceną 1 397 959,42 zł. W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa z wykonawcą. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 5,5 m na długości 2162 m. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 550 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin ukończenia prac: do końca października  2021r.

 

ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNIEC STARY”

W dniu 25.06.2021r. dokonano wyboru oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary. Wpłynęły 3 oferty, w tym 1 została odrzucona. Najkorzystniejszą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego  z ceną 839 901,33 zł. W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa z wykonawcą.

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 5,0 m na długości 1222 m. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją w wysokości 50 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (złożono wniosek o dofinansowanie). Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.

 

ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ ULICY PROSTEJ W MYSZYŃCU”

W dniu 25.06.2021r. dokonano wyboru oferty na wykonanie przebudowy ulicy Prostej w Myszyńcu.  Wpłynęły 3 oferty, w tym 1 oferta została odrzucona. Najkorzystniejszą jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego z ceną 758 888,57 zł. W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa z wykonawcą.

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej szerokości 6,0 m na długości 307 m, chodnik, zjazdy i zatoki postojowe. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym w kwocie 100 000,00 zł przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki Spółka jawna z siedzibą  w msc. Surowe.   Planowany termin ukończenia prac: 30 września 2021r.

 

 

OTWARCIE OFERT NA REMONT ZADASZENIA SCENY W KOMPLEKSIE KURPIOWSKA KRAINA

 W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego „Zmiana pokrycia oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w kompleksie „Kurpiowska Kraina” III”.

Wpłynęły dwie oferty: ADACH Adam Zalewski z Przasnysza, z ceną ofertową 245.691,71 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją oraz oferta  Firmy Dawid Bednarczyk, z Przasnysza, której to oferty nie można było odszyfrować. Trwają dalsze prace w toku postępowania przetargowego.

 

PODPISANA UMOWA NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

 29 czerwca 2021 r. podpisałam umowę na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023” w roku 2021 z Rehabilitacja Monika Mastyna Fizjo na kwotę 31 500,00 zł. Okres realizacji zadania od podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku. W ramach realizacji zadania 100 mieszkańców gminy otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do realizatora zadania Rehabilitacja Monika Mastyna Fizjo ul. Sienkiewicza 1 w Myszyńcu.

 

POZYSKANE PRZEZ GMINĘ ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Gmina Myszyniec w 2021 roku po raz trzeci przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” zostaną objęci członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 23 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec.

Łącznie do zrealizowania jest 2139 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,w okresie do 31 grudnia 2021 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowany przez Gminę Myszyniec w całości jest finansowany z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości  66 122,30 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W związku z zawartą w  dniu 20.11.2020 r. umową z firmą Sanprod Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 875 095,21 zł brutto na „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I, II” – część II dobiega końca realizacja robót dotyczących sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wykrot, a do wykonania pozostały roboty w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w Myszyńcu (ul. Stefanowicza).  Termin wykonania zadania: do dnia 20 listopada br.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z zawartą w dniu 23.12.2020 r. umową z firmą EKOKORD Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu, na kwotę 1 692 507,64 zł realizowane są roboty dotyczące  budowy 90 przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Myszyniec w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I, II” – część I. Dotychczas wykonane zostały 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Termin wykonania zadania: do dnia 23 grudnia br.

Operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

 

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Na podstawie znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Wdrażaniem nowego systemu zajął się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

 

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Deklarację będzie można złożyć:
-w formie elektronicznej - przez Internet- na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/;
-w wersji papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Deklaracja będzie  zawierała takie informacje jak: adres nieruchomości, imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, jego telefon, adres poczty elektronicznej, informacje o liczbie i rodzaju  źródeł ciepła oraz wykorzystywanych w nich paliwach. Pozyskanie rzetelnych  informacji od mieszkańców na temat źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału, pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.


Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

 

 

VI FESTYN RODZINNY PN. „ZDROWA RODZINA BEZ UZALEŻNIEŃ”

 20 czerwca 2021 roku odbył się VI Festyn Rodzinny pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień”

Do głównych celów Festynu należało kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną, zaciśnięcie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi, propagowanie zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie szerszego porozumienia wewnątrzrodzinnego, sąsiedzkiego oraz lokalnego poprzez gry i zabawy. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Został przeprowadzony III turniej sołectw o przechodni puchar Burmistrza Myszyńca, który zdobyło sołectwo Niedźwiedź, pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.

Podczas festynu można było uzyskać wsparcie grup AA, ALAnon, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Grupa Ratownicza Nadzieja  prowadziła pokaz z udzielania pierwszej pomocy, można było korzystać z porad ratowników w tym zakresie.

Stronę kulinarną imprezy zapewniali Rycerze Kolumba, Świetlica Iskierka, Świetlica TPD oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zbiórka ze sprzedaży kiełbasek, ciast, kawy i napojów przeznaczona zostanie na zakup m.in. wózka inwalidzkiego dla mieszkańca naszej gminy oraz dofinansowanie pobytu dzieci na wypoczynku letnim.

Uczestnicy Festynu mieli też okazję uczestniczyć w koncercie Zespołu 100%, którego wokalistą jest Piotr Nagiel.

Głównym organizatorem Festynu była Burmistrz Myszyńca oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu.

Za pomoc w przygotowaniu VI festynu Rodzinnego pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” wszystkim dziękujemy.

 

 

PRZYGOTOWANE DOKUMENTY DO OGŁOSZENIA PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI WODOCIĄGOWEJ W WYKROCIE

 W lipcu 2021 r. Gmina Myszyniec planuje ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. remont dwóch istniejących studni wraz z dokonaniem ich oczyszczenia i wymianą pomp głębinowych,  wykonanie dodatkowej studni wraz z przyłączem wody, remont istniejących zbiorników magazynowych wody, wymianę istniejącego zestawu pomp sieciowych. Budynek stacji wodociągowej zostanie wyremontowany i poddany termomodernizacji oraz dostosowany do projektowanych zmian w branżach instalacyjnych.

 Celem inwestycji jest przeprowadzenie wszelkich robót, które umożliwią dalszą eksploatację obiektów stacji wodociągowej w sposób w pełni zdalny i automatyczny przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej niezawodności układu oraz wykonanie dodatkowej trzeciej studni. Instalacje technologiczne zbiorników magazynowych i w budynku stacji wodociągowej zostaną wymienione na nowe i dostosowane do obecnych potrzeb sieci wodociągowej w gminie Myszyniec.

Gmina Myszyniec planuje zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją tego zadania.

 

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W NASZEJ GMINIE

    Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został uruchomiony Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Punkt czynny będzie w czwartki i w piątki w godzinach: 10:00 do 15:00.

Kontakt: 29 77 21 141 w. 35

Miejsce: Urząd Miejski w Myszyńcu parter, pokój nr 10.

W  Punkcie  Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Myszyniec aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Myszyniec. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Myszyniec.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/

 

 

KOMUNIKAT ZASTĘPCY WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA SPISOWEGO

 Po analizie sytuacji epidemicznej na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie komunikatów Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu powszechnego na terenie metodą wywiadu bezpośredniego, podjęto decyzję przez Zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Spisowego o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego województwa mazowieckiego od 23 czerwca 2021r., do odwołania. Na terenie naszej gminy pracuje 4 rachmistrzów spisowych.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

 

NOWE GODZINY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W MYSZYŃCU PRZEZ OKRES WAKACYJNY

 Zgodnie z wydanym przeze mnie zarządzeniem nr 231/21,  uprzejmie informujemy, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach Urzędu, od dnia 23 czerwca przez okres wakacyjny do dnia 31 sierpnia Urząd Miejski w Myszyńcu będzie czynny od godziny 7.00  do godziny 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Burmistrz Myszyńca

 

/-/ Elżbieta Abramczyk