INFORMACJA BURMISTRZA MYSZYŃCA

O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

04.08.2021 r. – 22.09.2021 r.

 

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH DESZCZEM NAWALNYM

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Myszyniec w dniach 9 i 17 lipca 2021r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego- poszkodowani rolnicy mogli składać wnioski o oszacowanie szkód. Przyjmowanie wniosków trwało od 28 lipca do 6 sierpnia. W sumie złożonych zostało 252 wnioski. Po oszacowaniu szkód przez Komisję, protokoły z oszacowania szkód zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu ich weryfikacji.

 

PODPISANA UMOWA NA DOSTAWĘ ŻWIRU DROGOWEGO

Dnia 12 sierpnia 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na realizację zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Usługi Transportowe Łukasz Prusaczyk z Lelisa. Kruszywo w ilości 7000 m³ ma być rozdysponowane we wszystkich sołectwach gminy Myszyniec oraz na terenie Myszyńca. Koszt realizacji zadania wynosi 512 260,00 złotych.

 

ODEBRANE ROBOTY NA ZADANIU BUDOWA CHODNIKÓW PRZY ULICY STEFANOWICZA I PAWŁOWSKIEGO W MYSZYŃCU

W dniu 12 sierpnia 2021r. dokonano odbioru prac związanych z budową chodników przy drodze krajowej nr 53 w miejscowości Myszyniec. Wykonano chodnik i zjazdy przy ulicy Stefanowicza na długości 523 m - od ulicy Targowej do okolic tzw. starej apteki i chodnik przy ulicy Dr. St. Pawłowskiego na odcinku 241 m (od okolicy przejścia dla pieszych przy rzece Rozoga do skrzyżowania z ulica Sportową). Wykonawcą robót był Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki. Całkowity koszt inwestycji – 425 137,65 zł.

 

OTWARCIE OFERT W PRZETARGU NA WDROŻENIE E-USŁUG

W związku z realizowanym przez Gminę Myszyniec projektem pn.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 035 560,40 zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia. W dniu 17 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta od firmy  Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania na kwotę  1 076 225,40 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1 304 598,00 zł. Obecnie jesteśmy na etapie badania i oceny oferty.

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MYSZYNIANKA WYRÓŻNIONA

W dniu 25 sierpnia 2021 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Spółdzielnia Socjalna Myszynianka zdobyła wyróżnienie w kategorii ROZWÓJ w tym prestiżowym dla Ekonomii Społecznej konkursie. Nagrodę z rąk członka Zarządu województwa mazowieckiego p. Elżbiety Lanc odebrał Prezes Zarządu Spółdzielni Piotr Murach.

 

ODEBRANE ROBOTY REMONTU ZADASZENIA SCENY W KOMPLEKSIE KURPIOWSKA KRAINA

W dniu 26 sierpnia 2021 roku dokonano odbioru robót zgodnie z  zawartą w dniu 23 lipca 2021 roku umową z firmą ADACH Adam Zalewski z siedzibą w Przasnyszu  na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego „Zmiana pokrycia oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w kompleksie ,Kurpiowska Kraina’ .  Wartość robót: 245.691,71 zł brutto.

 

REAKTYWACJA BIEGU MIODOBRANIA KURPIOWSKIEGO

W dniach 28-29 sierpnia odbyło się 44. Miodobranie Kurpiowskie. Warto wspomnieć, że spośród imprez towarzyszących Miodobraniu po 13 latach został reaktywowany Bieg Miodobrania Kurpiowskiego, który odbył się w Kompleksie Kurpiowska Kraina w Wydmusach nad zbiornikiem „Wykrot”. W biegu głównym na dystansie 10 km wystartowało 103 dorosłych zawodników. W biegach dziecięcych, na krótszych dystansach około 100 uczestników.

Organizatorzy biegu: Miejski Klub Lekkoatletyczny w Myszyńcu,  Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu,  Gmina Myszyniec i Powiat Ostrołęcki.

 

UNIEWAŻNIONY PRZETARG NA IMPREGNACJĘ OBIEKTÓW KURPIOWSKIEJ KRAINY

W dniu 30 sierpnia 2021 roku  zostało unieważnione postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na  Impregnację przeciwpożarową i grzybobójczą obiektów budowlanych na terenie ośrodka "Kurpiowska Kraina" wraz z wymianą dachu na blachodachówkę imitującą gont tj. karczmy i szatnio-toalety. Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

NIERUCHOMOŚĆ Z KARCZMĄ W MYSZYŃCU - SPRZEDANA

W dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 711/4 i 711/7 o łącznej powierzchni 27,24 arów, położonej w Myszyńcu, zabudowanej budynkiem karczmy-muzeum z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem, urządzonymi pokojami gościnnymi na poddaszu oraz dwoma pawilonami handlowo-usługowymi oraz parkingami i chodnikami.

Cena wywoławcza za nieruchomość – 1.000.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1.010.000,00 zł

Jedna osoba uczestniczyła w przetargu. Nabywcą nieruchomości został – Pan Krzysztof Drężek

 

PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PLACU ZABAW

Dnia 30 sierpnia 2021 roku w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa placu sportowo - rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” w miejscowości Wydmusy" na kwotę 196 513 zł.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza od firmy NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna woj. kujawsko-pomorskie z ceną ofertową: 217.710,00 zł brutto i 72 miesięczną gwarancją i rękojmią. Termin realizacji od 8 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE2021".

 

PODPISANA UMOWA NA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dnia 2 września 2021 r. w imieniu Gminy podpisałam umowę z Ostrołęckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce prowadzącym Instalację Komunalną Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. powstałych z nieruchomości zamieszkałych oraz w PSZOK-u z terenu gminy Myszyniec. Szacowana wartość umowy wynosi 849 826,08 zł - przy szacunkowej ilości odpadów 1500 Mg (ton) i będzie sumą wynagrodzeń obliczonych odrębnie dla odbioru każdej frakcji odpadów. Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

OTWARCIE OFERT NA BUDOWĘ LINII OŚWIETLENIA TERENU TARGOWISKA

W dniu 8 września 2021 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu na ,,Budowę linii oświetlenia terenu targowiska”. Zostało złożonych 6 ofert z cenami od 120 540,00 zł do 153 627,00 zł z gwarancją i rękojmią od 60 do 72 miesięcy. Obecnie trwa badanie i ocena ofert. Termin realizacji zadania planowany jest do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

PODPISANA UMOWA DOTACJI NA UTYLIZACJĘ AZBESTU Z TERENU GMINY

W dniu 14 września 2021r. w Troszynie w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”. Kwota udzielonej dotacji - do 30 000,00 zł netto. Realizatorem odbioru azbestu będzie Wykonawca Greenland Technology, spółka z o.o. spółka komandytowa z Warszawy.  Azbest odebrany będzie z ok. 33 gospodarstw domowych i dwóch nieruchomości gminnych.

 

OGŁOSZONY PRZETARG NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI NAD ZBIORNIKIEM WODNYM- ZAWODZIE

Dnia 15 września 2021 r. został ogłoszony przetarg na Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym „Zawodzie”. Termin składania ofert do 24 września 2021 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2021 r. o godz. 9:30.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nasadzenia 400 drzew liściastych. Celem jest poprawa  estetyki terenu. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota pomocy finansowej - 75 019,00 zł.

 

PRZYJĘTE WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE

W dniach od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu przyjmował wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczenia wynosi 528 zł.  Przyjęto 260 wniosków dla 417 uczniów. W najbliższym czasie zostaną wydane decyzje, w których wskazana będzie kwota przyznanego świadczenia oraz termin dostarczenia faktur w celu refundacji poniesionych wydatków.

 

ODEBRANE ROBOTY NA ZADANIU ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W MYSZYŃCU

W miesiącu wrześniu br. zakończono prace związane z rozbudową i remontem budynku RCKK w Myszyńcu. Sala widowiskowa została wyposażona i dostosowana do sali kinowej, wyremontowano istniejące łazienki, rozbudowano holl, docieplono dach. Zadanie było podzielone na II etapy. Inwestorem I etapu było RCKK, a II-etapu Gmina Myszyniec. Wykonawcą całości robót była firma  PHU „RADEK” Tadeusz Radek z Ostrołęki. Całkowita wartość inwestycji: 3 381 949,89 zł, w tym: I etap – 1 748 097,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000 zł,

II etap – 1 633 852,12 zł, w tym dofinansowanie  z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 588 000,00 zł.

 

ODEBRANE ROBOTY OŚWIETLENIA DRÓG I ULICY

W dniu dzisiejszym (22 września) dokonano odbioru trzech odcinków wykonanego oświetlenia ulicznego:

- w miejscowości Wolkowe w pasie drogi powiatowej nr 2504W. Oświetlenie wykonano na nowych słupach, zainstalowano 28 lamp. Wartość robót: 98 301,21 zł,

- w miejscowości Charciabałda w pasie drogi powiatowej nr 2513W. Oświetlenie wykonano na istniejących słupach PGE , zainstalowano 8 lamp. Wartość robót: 33 117,33 zł,

- w Myszyńcu przy ulicy Targowej zainstalowano 10 lamp na istniejących słupach PGE. Wartość robót: 38 134,81 zł.

Wykonawcą prac była firma: ELEKTRO-PERFEKT Robert Krassowski i Wojciech Kulas, z miejscowości Łaś gmina Rzewnie.

 

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ  - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Burmistrz Myszyńca informuje, że realizowany jest program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Myszyniec na lata 2021- 2023. Program skierowany jest dla mieszkańców w wieku 60 lat i powyżej. Gmina pokrywa 50 % kosztów rehabilitacji. Szczegółowe informacje można uzyskać w miejscu realizacji programu: Rehabilitacja Monika Mastyna Fizjo, ul. Sienkiewicza 1 w Myszyńcu.

 

NOWY KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZYŃCU

W związku z planowanym przejściem na emeryturę w miesiącu wrześniu br. Pani Małgorzaty Pysznej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej został ogłoszony nabór  w dniu 6 sierpnia br. na wolne stanowisko urzędnicze. Z pośród dwóch ofert, które wpłynęły, po rozmowach kwalifikacyjnych, została wybrana Pani Julita Dawid, zamieszkała Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie i od dnia 1 października 2021 r. obejmie stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu. Pani Julita Dawid posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

Przypominamy o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który upływa 30 września. Spisowi podlegają wszyscy mieszkańcy naszej gminy zameldowani na stałe oraz czasowo przebywające na jej terenie. Można się spisać przez Internet wypełniając formularz na stronie https://spis.gov.pl, przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrzów, którzy dyżurują od poniedziałku do piątku w tutejszym urzędzie .

Planujemy również dołączyć do ogólnopolskiej akcji – „Noc Spisowa” w dniu 25 września (tj.sobota) w godzinach od 15.00 do 21.00 w budynku tut. Urzędu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku dokonania spisu do skorzystania z pomocy rachmistrzów i punktu spisowego.

Spis kończy się 30 września, zostało już niewiele czasu. Nie należy odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Przypominamy, że na mocy ustawy o statystyce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy!! Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny nałożona przez sąd do 5 tysięcy złotych (art.57 ustawy o statystyce publicznej).

 

                                                                                                                                                                             Burmistrz Myszyńca

                                                                                                                                                                               /-/ Elżbieta Abramczyk