Plakat promujacy

Podstawowe informacje

Obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolny organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnej ubiegającej się o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.


Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.
Organ gminu potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.
Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy na stronie gov.pl

Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни - link to: gov.pl

 Kogo dotyczy

Osoby fizyczne posiadające obywatelstwo ukraińskie.

Czas realizacji
niezwłocznie po złożeniu wniosku

Opłaty
Brak

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Myszyńcu
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, parter – pok. nr 5

Kontakt telefoniczny
Numer telefonu: 29 7721141 wew.14

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 583

Załączniki