SDS w Białusnym Lasku

Białusny Lasek 19
07-430 Myszyniec
gmina: Myszyniec
powiat: Ostrołęcki
województwo: mazowieckie

www.sdsbialusnylasek.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu jest jednostką organizacyjną resortu pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom.

Cele, zadania ŚDS

 1. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:
 2. stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych
 3. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 4. zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie, w tym dietetycznego zgodnie ze wskazówkami lekarza
 5. wsparcie psychologiczne i terapeutyczne- wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 6. opiekę pielęgniarska i rehabilitację fizyczną,
 7. integracje osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez aktywizacje zawodową  i społeczną
 8. stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnego planu pomocy
 9. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników
 10. umożliwieni udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach grupowych, wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego
 11. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia, kulturalne
 12. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych
 13. zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony instytucji poprzez globalna rehabilitacje środowiskową
 14. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań
 15. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy
 16. współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informacja, wsparcie    i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych
 17. wspieranie grup samopomocowych
 18. uaktywnianie środowiska związane z propagowaniem i ochrona zdrowia psychicznego
 19. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego
 20. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem
 21. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych  a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich
  dyskryminacji.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres:
ul. Dzieci Polskich 10
07-430 Myszyniec
Tel.: 029 77 21 142

telefon dyżurny: 604 102 960

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną dla realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej obejmujący swą działalnością teren miasta i gminy Myszyniec.

Do podstawowych zadań Zakładu należą:

 • - zaopatrzenie w wodę,
 • - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • - utrzymanie i eksploatacja targowiska miejskiego,
 • - wywóz nieczystości płynnych ,
 • - inne zadania zlecone

Ośrodek Pomocy Społecznej

 
Powered by Phoca Download