,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I - III)”

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 2 452 642,00 zł.

UDZIAŁ ŚRODKÓW W REALIZACJI PROJEKTU

Inwestycja pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III)”, jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki częściowo umarzalnej. Kwota przyznanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2 452 642,00 zł i stanowi 81% kosztów kwalifikowanych zadania.

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „INWOD” Roman Pacek
 • ul. Nowodworska 5
 • 21-100 Lubartów


GŁÓWNY CEL ZADANIA:

Celem zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, część miejscowości Wykrot i Wolkowe, dostarczenie mieszkańcom tego obszaru odpowiedniej jakości i ilości wody oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Cięćk, Niedźwiedź, Krysiaki oraz część miejscowości Wykrot i Wolkowe o łącznej długości ponad 61 km. Do wybudowanej sieci zostanie podłączonych 181 gospodarstw domowych. Sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody w m. Wykrot. Zaprojektowana sieć ma strukturę obwodowo-końcową. Włączenie do sieci jest zaplanowane w trzech miejscach położonych w miejscowości Wolkowe, w tym dwa włączenia będą uzbrojone w studnie z wodomierzami sieciowymi celem monitorowania zużycia wody i ewentualnych awarii. Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy żeliwne wodociągowe 50 mm, 80 mm i 160 mm z miękkim uszczelnieniem oraz hydranty nadziemne 80 mm. Hydranty pożarowe w zabudowie kolonijnej zaprojektowane są przy każdym gospodarstwie, natomiast w zabudowie zwartej w odległości nieprzekraczającej 150 m. Modernizacja stacji wodociągowej w Wykrocie będzie polegała na przystosowaniu istniejącej hydroforni do monitoringu, w tym: przystosowanie istniejącej szafy zestawu hydroforowego, zainstalowanie dodatkowych przetworników; przystosowanie szafy do sterowania pompami głębinowymi. Zainstalowany zostanie komplet sond hydrostatycznych do zbiorników i studni oraz nowy wodomierz na sieć.

Zamontowany monitoring zapewnieni prawidłową eksploatację i dystrybucję wody. Uzyskane w ten sposób informacje o rzeczywistych parametrach technicznych, bieżących wartościach wielkości pomiarowych (takich jak przepływy, ciśnienia, poziomy zbiorników, itp.) oraz zmianach tych wartości w ciągu doby wpłyną na proces ujęcia i przesyłu wody.

Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy Myszyniec: Daniel Dziekoński

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunku

Wiesław Tański                                                                                                                        Zdunek 31A
07-430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Krysiakach

Trzciński Marian
Krysiaki 67
07 – 430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna Wolkowe

Mieczysław Kowalczyk
Wolkowe 110
07 – 430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna Wykrot

Sławomir Golon
Wykrot 127
07 – 430 Myszyniec

Ochotnicza Straż Pożarna Wydmusy

Tadeusz Rydel
Wydmusy 118 O
07 – 430 Myszyniec

Tel:  (0-29)77 21 349

Ochotnicza Straż Pożarna Myszyniec

OSP Myszyniec
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec
Tel. (0-29) 77 21 396

Prezes: Artur Archacki

 

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Myszyniec w latach 2003-2014
ochrona środowiska i gospodarka komunalna, drogownictwo, budownictwo, kultura, turystyka, sport i rekreacja

W gminie jest 18 sołectw, którymi kierują wybierani na 4 letnią kadencję sołtysi. Sołtysa wybierają w wyborach bezpośrednich i tajnych osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa. Sołtys jest przedstawicielem i reprezentantem swojej wioski. Może w jej imieniu występować do organów władzy. Ma prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków na sesjach rady gminy. Pełni swoją funkcję społecznie, nie otrzymuje wynagrodzenia.

Miejscowość

Sołtys

Białusny Lasek

Rydel Robert

Cięćk

Sławomir Tobojka

Charciabałda

Ruszczyk Mieczysław

Drężek

Drężek Kazimierz

Gadomskie

Kwiatkowski Ryszard

Myszyniec-Koryta

Soliwoda Edward

Krysiaki

Żołądź Wiktor

Myszyniec Stary

Suchecki Andrzej

Niedźwiedź

Bastek Krzysztof

Olszyny

Kołodziejczyk Krzysztof

Pełty

Piepióra Stefan

Świdwiborek

Domian Bożena

Wolkowe I

 Jachimczyk Stanisław

Wokowe II

 Turek Marcin

Wydmusy

Drężek Bogumił

Wykrot

Grudziądz Stanisław

Zalesie

 Opalach Marta

Zdunek

Brzóska Paweł

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Myszyniec zakończyła sporządzanie Planu gospodarki niskoemisyjnej,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, stanowiącym narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy Myszyniec opartej na zrównoważonej polityce energetycznej.

Celem nadrzędnym opracowania Planu było ustalenie potrzeb i problemów występujących na terenie Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz wyznaczenie kierunków działań, które mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tzn.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (OZE),
 • redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej.


Na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Myszyniec opracowano Bazową Inwentaryzację Emisji (BEI) – bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Myszyniec oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach.

Zgodnie z wynikami BEI całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy Myszyniec w 2014 roku wyniosła 27556,71 ton. Największy udział w emisji CO2 w Gminie Myszyniec w 2014 roku miała grupa społeczeństwa – 67%. Na sektor transportu przypadło ok. 23% całkowitej emisji CO2. Sektor samorządu oraz gospodarki wodno-ściekowej stanowiły łącznie ok. 10% całkowitej emisji CO2 z obszaru Gminy Myszyniec.

Wynik Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) oraz zidentyfikowane obszary problemowe Gminy Myszyniec umożliwiły ustalenie optymalnych kierunków interwencji w zakresie spełnienia zobowiązań określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE, na które składają się:

‒   długoterminowa strategia, cele i zobowiązania:

 • wizja zrównoważonej energetycznie przyszłości Gminy Myszyniec,
 • cele strategiczne,
 • priorytety zadaniowe;

‒   krótko/średnioterminowe działania i zadania:

 • zadania operacyjne.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec stanowić będzie narzędzie budowania strategii rozwoju Gminy opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Ukierunkowanie na gospodarkę niskoemisyjną stanowić będzie kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska oraz długofalowego i zrównoważonego rozwoju Gminy Myszyniec.

Realizacja długoterminowej strategii zapewni wielowymiarowe korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne:

‒   korzyści ekologiczne:

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Myszyniec,
 • włączenie się Gminy Myszyniec w ograniczenie globalnych, negatywnych skutków zmian klimatu,
 • ochrona środowiska naturalnego i przestrzeni Gminy przed zanieczyszczeniami i degradacją.

‒   korzyści ekonomiczne:

 • oszczędność środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 • wzrost efektywności energetycznej budynków i obiektów,
 • zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
 • zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii, w tym odnawialnych źródeł energii.
 • racjonalizacja użytkowania energii oraz ograniczenie kosztów związanych z jej użytkowaniem,
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • stworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
 • poprawa wizerunku Gminy Myszyniec jako wspierającej działania innowacyjne i proekologiczne,
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy (czyste powietrze i środowisko jako element przyciągający turystów).


‒   korzyści społeczne:

 • poprawa warunków, jakości i komfortu życia ludności w Gminie,
 • ochrona zdrowia społeczeństwa w Gminie, w tym spadek zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia, skóry itp.,
 • wzrost świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu,
 • wzrost postaw prośrodowiskowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców związanych z ochroną powietrza i środowiska naturalnego.


Dokument w znaczący sposób podniesie szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Dokument dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, a także w zakładce Plan gospodarki niskoemisyjnej na stronie internetowej Urzędu: www.myszyniec.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyniec” mogą składać wnioski i uwagi do projektu w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, bezpośrednio lub pod numerem telefonu (29) 77-21-141 wew. 16 (p. Sylwia Szubzda).

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszej Gminy.


Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załączniki