Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec, mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich przez poprawę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Myszyniec wskutek rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poza aglomeracją Myszyniec jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Przedmiotem operacji jest likwidacja zagrożeń stanu środowiska naturalnego na terenie gminy poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków poza obszarem aglomeracji Myszyniec, a także poprawa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Myszyniec i Wykrot. Realizacja operacji wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Przedsięwzięcie zmierza do poprawy gospodarki wodno-ściekowej, redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej.