Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl.Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Myszyniec. Siedzibą Ośrodka jest miasto Myszyniec. 

Adres strony www : www.rckkmyszyniec.pl


RCKK działa na podstawie Uchwały Nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28.12.2010r.


Realizuje swoją działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazę lokalową i sprzętową oraz potrzeby związane z promocją działań społeczności lokalnej i Gminy Myszyniec.

Kalendarz imprez

Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:

 1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. Działalność metodyczna polegającą na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
 5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
 6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
 7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
 8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
 9. Upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 10. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
 11. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

 1. Zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze,
 2. Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 3. Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
 4. Imprez kulturalnych.

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.
Centrum Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

 1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,
 2. Prowadzić naukę języków obcych,
 3. Prowadzić impresariat artystyczny,
 4. Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne,
 5. Prowadzić działalność wydawniczą,
 6. Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi zakresu kultury,
 7. Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
 8. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki  i artykułów związanych z kulturą,
 9. Organizować kursy doskonalenia i dokształcania,
 10. Realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
 11. Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Stałe i cykliczne formy pracy w RCKK

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz.
Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert RCKK na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Grupy i zespoły działające przy RCKK:

 1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „KURPIOWSZCZYZNA” (skupia osoby od najmłodszych dzieci do osób w dojrzałym wieku),
 2. Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”,
 3. Zespół Folklorystyczny „MYSZYNIEC”,
 4. Zespół Folklorystyczny „KURPIE OD MYSZYŃCA”,
 5. Grupa śpiewacza „BOROWINKI”,
 6. Zespół wokalno-instrumentalny „ROCK BOTTOM”,
 7. Klub Seniora,
 8. Koła plastyczne,
 9. Warsztaty ceramiczne,
 10. Ogniska muzyczne (gitara, perkusja, harmonia pedałowa, skrzypce),
 11. Aerobik,
 12. Zajęcia rytmiczne dla dzieci.

RCKK współpracuje ze szkołami z tereny Gminy Myszyniec, Gminna Biblioteką Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP w Myszyńcu.