REGULAMIN
IV FESTYNU RODZINNEGO

„ZDROWA RODZINA BEZ UZALEŻNIEŃ”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. IV Festyn Rodzinny odbywa się w dniu 17 czerwca 2018 roku w godzinach 10.30 – 16.00
2. Festyn odbywa się w Myszyńcu na obszarze i w granicach Amfiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz pasa drogowego przy ul. Dzieci Polskich 2, zamkniętego na czas trwania dla ruchu kołowego (z możliwością dojazdu jednostek pogotowia i straży pożarnej).
3. Główne cele imprezy:

  • zwiększenie wiedzy na temat pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu wśród rodzin,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych,
  • upowszechnianie idei spójności rodziny,
  • działania z zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, edukacji, bezpieczeństwa i prozdrowotnej
  • integracja  środowiska lokalnego.

4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
5. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń organizatora oraz służb porządkowych.
6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
7. Osobami odpowiedzialnymi za festyn są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz Myszyńca oraz współorganizatorzy .

§ 2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

1.      Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają zaproszeni goście i chętni, którzy podporządkują  się obowiązującemu regulaminowi.

2.      Wstęp na festyn jest bezpłatny.

3.      Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4.      Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

5.      Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6.      Zakazuje się:

-  Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, dekoracji i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

-  wykonywania jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

-  handlu bez zgody organizatorów,

-  wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

7.      Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń higienicznych.

8.      Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby wyznaczone przez organizatora, oznakowane koszulką lub identyfikatorem z napisem „Wolontariusz” we współpracy z patrolami policji.

9.      Przedstawiciele organizatora – Wolontariusze – są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem. Osoby, które nie podporządkują się tym poleceniom będą usunięte z festynu, a jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

10.  Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające w strefie wysokich dźwięków (źródło nagłośnienia) biorą w nim udział na własne ryzyko.

11.  Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

12.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze, równocześnie rozpoczynając akcję ratowniczo-gaśniczą lub ewakuację. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

13.  Organizator utrwala przebieg festynu oraz wizerunek osób przebywających na terenie festynu dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

14.  Status ewentualnego sponsora imprezy przyznaje wyłącznie organizator.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: złe warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

§ 3
Udział w konkursach i nagrody

1.      Podczas festynu rozgrywane będą konkursy: `

-  Konkurs sportowy dla uczniów i opiekunów,

-  Scenki rodzajowe,

-  Konkurs układanka słowna – hasło profilaktyczne,

-  Konkursy sportowe,

-  Konkurs sportowy dla przedstawicieli sołectw.

2.      Uczestnik musi odebrać nagrodę osobiście lub  może to zrobić opiekun, nauczyciel    podczas festynu.

3.      W każdym bloku zadaniowym zostaną wręczone nagrody za pierwsze trzy miejsca, oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród w zależności od posiadanych lub pozyskanych środków.

5.      Organizator nie przewiduje wymiany lub zamiany nagród.

6.      Od w/w zasad konkursowych nie przysługuje prawo odwołania.

§ 4
Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

2.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.