Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.myszyniec.pl

Urząd Miejski w Myszyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, - część plików nie jest dostępnych cyfrowo - brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych, - linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,.

Wyłączenia: - mapy są wyłączone z obowiązku z zapewniania dostępności, - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-09

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Kobus, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 772 11 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

I. Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolnoćści 60
07-430 Myszyniec
 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

1) Wejście główne do budynku od strony  Placu Wolności - wejście po schodach. Do wejścia prowadzą schody z poręczami. Nie ma podjazdu dla osób

z niepełnosprawnościami.

2) Wejście do budynku przez bank PeKaO S.A. wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym. Na drzwiach znajduje się informacja i odpowiednie oznakowanie graficzne. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma obszarów kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwa piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami. Krawędzie schodów oznaczone w sposób kontrastowy. Brak windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze  i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na parterze Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje się oznakowana toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózku. W toalecie dostępny przewijak dla dzieci.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablica informacyjna, pracownik Punktu Obsługi Mieszkańców przy wejściu głównym). Punkt Obsługi Mieszkańców wyposażony jest w pętlę indukcyjną stanowiskową, jak również w pętlę indukcyjną przenośną, która zapewnia kontakt w pozostałych pomieszczeniach biurowych.

Obsługa interesantów (w tym osób z niepełnosprawnościami) odbywa się na parterze w holu budynku, naprzeciwko wejścia głównego w Punkcie Obsługi Mieszkańców. Punkt dostosowany, poprzez obniżenie  blatu biura dla osób poruszających się na wózku.  Dodatkowo, obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się w oznaczonym pokoju na parterze, przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poza kolejnością.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego od strony wejścia głównego, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line (wideotłumacz), bez potrzeby wcześniejszego umawiania.

II. Budynek Centrum Usług Społecznych

Plac Wolności 61
07-430 Myszyniec
 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Budynek jest parterowy, wejście oznakowane. Do wejścia z jednej strony prowadzą schody dwustopniowe, z drugiej znajduje się podjazd z obustronnymi poręczami dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma obszarów kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz  i wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku. Szerokie korytarze, umożliwiają wyminięcie dwóch osób. W budynku znajduje się oznakowana toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózku.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna przenośna. Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.

Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Blisko wejścia do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe pomalowane jest kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności, jak również znajduje się oznaczenie pionowe.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W budynku w chwili obecnej nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi on-line.