Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków państwowych funduszy celowych

flaga polskiOśrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że liczba uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zwiększa się o 5 osób niepełnosprawnych. Zmiana ta wynika z dużego zainteresowania usługami asystencji osobistej. W związku z powyższym Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wyraził zgodę na zwiększenie liczby uczestników Programu z 39  na  44 w ramach otrzymanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88 zł

Całkowita wartość wynosi 691 782,88 zł

Flaga i herb Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Flaga i herb Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Tablica informacyjna

W dniu 27.02.2023 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88

Całkowita wartość wynosi 691 782,88

Tablica informacyjna

W dniu 27.02.2023 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tablica informacyjna

Zadanie pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych – etap I” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.
Kwota dotacji: 1.000.000,00 zł

Tablica

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Grylak, ul. Jacka Malczewskiego 16 lok. 38, 05-091 Ząbki

Umowa z Wykonawcą nr IN.KI.272.1.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Lokalizacja: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 76/13 miejscowość Myszyniec, ul. Kasztanowa

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.