Projekty realizowane ze środków budżetu państwa lub ze środków państwowych funduszy celowych

W dniu 08 kwietnia 2022r. Gmina Myszyniec zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lokalna 2  07-410 Ostrołęka na realizację ww. zadania.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.                           

Koszt zadania (roboty budowlane + nadzór inwestorski) – 1 705 905,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 360 886,52 zł.

Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” Gmina Myszyniec zrealizowała następujące zadania :
  1. „Remont budynku remizo-świetlicy we wsi Zdunek” na kwotę 19 991,89 zł.
  2. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie” na kwotę 57 195,00 zł

Zgodnie z podpisanymi  umowami dofinansowanie do powyższych zadań ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi do 50% wartości kosztów realizacji zadania.

 

IMG20220926100305
Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
IMG20220926100344
Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
IMG20220926130522
Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
IMG20220926130531
Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
received_652176559557503
Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
received_1298401794241161
Wsparcie finansowe z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
Parasol

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie w kwocie 102 326,40 zł na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Myszyniec będą realizowane w formie pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

flaga i godło Polski

W dniu 15.02.2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

W dniu 15.02.2022 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godło Polski

 Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” zostało dofinansowane z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość Życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tablica informacyjna projektu

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda na odcinku od km 0+000,00 do km 1+226,09” zostało zrealizowane w 2021r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

i  ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi i zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.


Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,50 m na długości 1 226,09 mb, obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szerokości 0,80 m na długości 1 226,09 mb oraz elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu.