Tablica informacyjna

W dniu 04 listopada 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Wykonawcą DARIUSZ BIAŁOBRZESKI FIRMA PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „ESTETYKA” z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Ostrowskiej 13b, 07-410 Ostrołęka umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w aglomeracji Myszyniec” – ul. Poległych i ul. Kasztanowa na kwotę 560.000,00 zł brutto.

W ramach realizacji zadania planuje się budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 3 przyłączami do nieruchomości zabudowanych oraz 5 przyłączami do granic nieruchomości niezabudowanych wraz z przepompownią ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku od przepompowni do włączenia w istniejącą sieć kanalizacyjną w ul. Modrzewiowej.

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin zakończenia realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.