O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 1330 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,
  4. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.
 7. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Sławomir Archacki