Myszyniec, dnia 16 września 2020 r.

IN.GP.6162.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

lasów położonych na terenie gminy Myszyniec obręby:

0001 Białusny Lasek                 0002 Charciabałda

0003 Cięćk                                  0005 Gadomskie

0010 Olszyny                              0012 Myszyniec Stary

0013 Świdwiborek                     0014 Wolkowe

0015 Wydmusy                          0016 Wykrot

0017 Zalesie                                0018 Zdunek

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1463) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu obrębów: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Gadomskie, Olszyny, Myszyniec Stary, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie oraz Zdunek, gmina Myszyniec od dnia 16 września 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 12 parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 800-1600.

Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Elżbieta Abramczyk