W związku z opracowywaną przez Mazowiecki Zarzad Dróg Wojewódzkich w Warszawie dokumentacją projektową dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 – ul. Poległych w Myszyńcu uprzejmie informuję, iż w przedstawionej nam koncepcji zaprojektowano indywidualne zjazdy do posesji o szerokości dostosowanej do istniejących bram.

W związku z powyższym, jeżeli istnieje u Państwa potrzeba poszerzenia zjazdu na szerokość większą niż szerokość bramy ze względu na planowane przez Państwa działania inwestycyjne, proszę o pisemne poinformowanie tut. urzędu do dnia 18 marca 2021r. do godz. 15.00. w ww. sprawie wraz z uzasadnieniem wprowadzenia ewentualnych zmian.

zródło:  http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=7275


Pobierz: