Myszyniec, dnia 8 września 2021 r.

IN.GP.6162.1.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

lasów położonych na terenie gminy Myszyniec

obręb: 0004 Drężek

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1275) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu 0004 Drężek, gmina Myszyniec od dnia 9 września 2021 r. do dnia 8 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, pokój nr 2 parter budynku, w godzinach pracy urzędu: 800-1600.

Plany sporządzane są na zlecenie starosty. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem numeru działki, obrębu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

   Burmistrz Myszyńca