Myszyniec, dnia 21 października 2021 r.

IN.GP.6220.7.2021

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. zwana dalej ustawą ooś) w związku z prowadzonym przez Burmistrza Myszyńca postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie hodowli krów mlecznych w gospodarstwie rolnym o obsadzie całościowej do 75 DJP, w tym realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej w technologii rusztowej o obsadzie do 75 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce (gnojowicę) o poj. do 1500 m3, niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na ścieki socjalno-bytowe o poj. 10 m3” Burmistrz Myszyńca niniejszym informuje społeczeństwo, iż w dniu 21 października 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Burmistrz Myszyńca informuje o możliwościach zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Społeczeństwu informacje udostępniane są zgodnie z przepisami ustawy ooś zawartymi w Dziale II Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto treść decyzji zostaje opublikowana w dniu 21 października 2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl), zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś.

BURMISTRZ MYSZYŃCA