Myszyniec, dn. 21.03.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r.
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021.
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Kapituły Honorowej ds. opiniowania warunków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”,
7.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
7.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa,
7.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
7.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
7.6. przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Gminie Myszyniec na lata 2022-2025,
7.7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024,
7.8. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
7.9. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
7.10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,
7.11. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 29 lat.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Archacki


Transmisja online: