BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, Wolkowe 1

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych, adres: Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych (2.6MB)

OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (841kB)

BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach, Wydmusy 117 K

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach, adres: Wydmusy 117 K, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach (2.6MB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (840.9kB)

 BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1

Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres przedszkola, której dotyczy konkurs:

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu, adres: ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

Punkt Obsługi w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu zostanie od dnia 4 lipca przeniesiony do budynku dworca Plac Wolności 58 I piętro i przyjmować będzie w godzinach 8:00-11:30.

Informujemy, że z powodu wydłużającej się fali upałów od dnia 24 czerwca 2019r. do odwołania Urząd Urząd Miejski w Myszyńcu zmienia godziny pracy.

Urząd  będzie czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

Myszyniec, dn.  12.06.2019r

OPS.110.2.1.2019

 

Ogłoszenie

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje kandydata  na stanowisko pracownik socjalny /wymiar czasu pracy pełen etat/

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie zgodne z wymogami - wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub do dnia 31.12.2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. dobra znajomość obsługi komputera,
 9. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 10. a) ustawy o pomocy społecznej,
 11. b) ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego,
 12. c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. d) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. e) ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
19 czerwca 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2018 rok.

 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2024,

  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.

 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Myszyńca.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,

  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

  3. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku,

  4. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

  6. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  7. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  8. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  11. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Archacki

 

 

Urząd Miejski w Myszyńcu razem z fundacją "Kulturalne Kurpie" i Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym zaprasza na zbliżającą się konferencję naukową pt. "Wielokulturowy Myszyniec - historia i pamięć".

Odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. od godz. 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

K O L O N I E   2019

    Urząd Miejski w Myszyńcu informuje, że w dniach 01.08.2019 r. – 11.08.2019 r. organizowane są kolonie w górach w miejscowości Biały Dunajec dla dzieci do 16-ego roku życia (urodzonych do końca 2003 roku), których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Opłata rodziców za Kolonie wynosi 400,00zł. Zapisy przyjmowane są do 14 czerwca 2019r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu pok. 30.  Tel. 29/77 21 141 wew. 31. Liczba miejsc ograniczona.

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie sytuacji na rynku odpadami przez firmę MPK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa RDF Sp. z o.o.
 3. Zaopiniowanie uchwał na V sesję Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne.
 5. Przyjęcie protokołu.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

 

/-/Marek Trzciński

 

 

 

Dodatkową atrakcją  V Rodzinnego Festynu pn. „Zdrowa Rodzina Bez Uzależnień” będzie  konkurs wiedzy o ruchu drogowym organizowany  przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, który odbędzie się   w godz.15 – 16.  Nagrodą  główną dla zwycięzcy będzie rower ufundowany przez organizatora konkursu.  Zapraszamy do wzięcia udziału dzieci i młodzież ze szkół.

UWAGA! WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
URZĄD  MIEJSKI W MYSZYŃCU INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 28 CZERWCA 2019  ROKU.Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Miejskim, sekretariat I piętro w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 16.00. Informacji związanych z wyborami ławników udziela Mariola Banach tel. 29 7721141 wew. 25

Pobierz

Koncert inauguracyjny tradycyjnie odbędzie się w kościele w Myszyńcu 16 czerwca g. 18.

Festiwal zainaugurujemy muzyką skrzypcową przy akompaniamencie historycznych organów myszynieckiej Bazyliki. Nie zabraknie arcydzieł romantycznej literatury organowej, ale również i co najważniejsze – muzyki bazującej na motywach kurpiowskich. Na skrzypcach zagra Karol Lipiński-Brańka, a przy organach towarzyszyć mu będzie Tomasz Zebura. W programie koncertu figurują kompozycje polskich twórców, wśród nich dwa prawykonania. Usłyszymy między innymi: odnalezioną „Suitę kurpiowską” Apolinarego Szeluto oraz trzyczęściowe dzieło „Na Kurpiach” Marcina Łukaszewskiego, które napisane zostało na inaugurację VI edycji Etnosakralii.

https://www.etnosakralia-kurpiowskie.com/

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje i zapytania radnych.

7.   Odpowiedzi na interpelacje.

8.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

b)       przyjęcia do realizacji „Programu wsparcia eksploatacji ekologicznych źródeł ciepła w Gminie Myszyniec”,

c)       maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych,

d)       udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

e)       wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2018 roku,

f)        nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Myszyniec Stary,

g)       ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Myszyńca,

h)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla gminy Myszyniec na lata 2018-2022,

i)         zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2018 rok.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.   Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/   Sławomir Świtaj

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z uchwała Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XXIII/225/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

BURMISTRZ MYSZYŃCA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

1. Zakres zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację i termin realizacji zadań:

Zakres zadania

Wysokość środków

Termin realizacji

„Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godz.), organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (80 godz.), a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej młodzików U-12 (40 godz.)

 

27.000,00 zł

lipiec 2018 r. – listopad 2018 r.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450   późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

2. Burmistrz Myszyńca przekazuje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie.

3. Realizacja projektu będzie zlecana podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Myszyniec lub na rzecz jego mieszkańców.

4. W przypadku powierzenia finansowanie pokrywa całkowity koszt zadania.

5. Burmistrz Myszyńca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6 .Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Myszyniec.

7 .Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym ani na zakup środków trwałych.

8 .Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:

 • Zakup sprzętu sportowego,
 • Pokrycie kosztów transportu na zawody,
 • Pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie wyjazdów na zawody,
 • Pokrycie kosztów noclegów podczas wyjazdów na zawody,
 • Opłata ryczałtów sędziowskich,
 • Pokrycie kosztów paliwa – w przypadku posiadania pojazdów przez zleceniobiorcę (wyjazdy na zawody sportowe, przewóz sprzętu sportowego),
 • Koszty wynajmu obiektów sportowych,
 • Koszty użytkowania bazy sportowej ( w części dotyczącej realizacji zadania),
 • Obsługa medyczna podczas imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych,
 • Nagrody ( organizacja zawodów sportowych i rekreacyjno-sportowych),
 • Ubezpieczenie imprez sportowych i rekreacyjno -sportowych,
 • Zapłata należności z tytułu umów z trenerami, instruktorami ( posiadającymi aktualne uprawnienia )
 • Obozy sportowe organizowane przez oferenta,
 • Opłaty startowe,
 • Inne koszty ( określić jakie).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2018 roku, z zachowaniem terminu szczegółowego określonego w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisywanym w ofercie. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
 3. Oferent ma prawo do zmiany preliminarza w wysokości do 5% kosztów zadania, a powyżej 5% za zgodą Gminy Myszyniec.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie III, w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – (nazwa zadania)” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, do dnia 05.07.2018r. do godz. 1530.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

IV. Termin, tryb i kryteria stosowne przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 06.07.2018 r.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane prze Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Myszyńca.
 3. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena

Punktowa

ocena możliwości, doświadczenia w realizacji zadania publicznego

10

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego ( w tym w szczególności : koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i osób objętych projektem, zasadności i rzetelność określenia kosztów projektu, przejrzystość kalkulacji kosztów oraz prawidłowość ich wyliczenia)

20

korzystanie z innych źródeł finansowania projektu

10

ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, które będą realizować zadanie publiczne

10

wkład osobowy i rzeczowy wnioskodawcy, w tym praca wolontariuszy

10

ocena skali działań i potrzeb adresatów projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, jego celowość, atrakcyjność, spójność i poziom merytoryczny: rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

20

doświadczenie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie dotychczasowe współpracy z oferentem w zakresie merytorycznym ( w tym współpraca pozafinansowa), wywiązywanie się oferenta z zobowiązań wobec gminy, ocena realizacji zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość

10

liczba punktów ogółem

90

 1. Komisja dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Myszyńca.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszyniec, na stronie internetowej Urzędu Miasta myszyniec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej myszyniec.nowoczesnagmina.pl( zakładka: Obwieszczenia, ogłoszenia).
 3. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Tryb i kryteria zostały określone w Uchwale Nr XXXI/269/14 Rady Miejskiej w Myszyniec z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych iż wskazanych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań oraz w Zarządzeniu Burmistrza Myszyńca nr 93/16.Uchwała i Zarządzenie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec lub na stanowisku ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2018 r. i roku poprzedzającym, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw 2018 r. Gmina Myszyniec przekazała dla organizacji pozarządowych w drodze otwartego konkursu ofert środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł. Dotacja przeznaczona była na organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy, a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie. Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku r. Gmina Myszyniec przekazała, w drodze otwartego konkursu ofert, środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł. Dotacje przeznaczone były na organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy, a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie i na organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy, a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie. Gmina Myszyniec przekazała na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert środki finansowe w wysokości 21 958,00 zł. Dotacje przeznaczone były na naukę pływania uczniów kl. II szkół podstawowych z terenu gminy Myszyniec oraz na naukę tenisa ziemnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Myszyniec.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Alina Drzewiecka – pracownik Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. (029) 7721141,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Burmistrz Myszyńca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert konkursowych.

Pobierz:

OGŁOSZENIE KONKURSU na zajęcia sportowe lipiec_listopad (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty na realizację zadania publicznego (61.8kB) Zapisz dokument  
Sprawozdania (47.9kB) Zapisz dokument