Uwaga! Zmiana terminu sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu zawiadamia, że nastąpiła zmiana terminu sesji Rady Miejskiej planowanej na 27 października 2022 r.

XXXIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 3 listopada br. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

/-/   Sławomir Archacki


 Myszyniec, dn. 19.10.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2037,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myszyniec oraz wprowadzenia zwolnień,
 • zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024,
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klubu Senior+ w Gminie Myszyniec,
 • przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec do 2030 roku”,
 • nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Myszyniec,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
 • udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej.
 1. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/   Sławomir Archacki