Myszyniec, dn. 21.11.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.

5.  Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.  Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  • 6.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029,
  • 6.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok,
  • 6.3. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty,
  • 6.4. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
  • 6.5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
  • 6.6. uchwalenia statutów sołectw Gminy Myszyniec,
  • 6.7. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • 6.8. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.

7.  Wolne wnioski i informacje.

8.  Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/ Sławomir Archacki