Myszyniec, dnia 27 lutego 2023 r.

IN.GP.6220.19.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Burmistrz Myszyńca zawiadamia strony, iż w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek spółki PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez Prokurenta Panią Klaudię Momot, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14 w obrębie Białusny Lasek, gmina Myszyniec”, w dniu 27 lutego 2023 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z postanowieniem Burmistrza Myszyńca znak IN.GP.6220.19.2022 z dnia 24 stycznia 2023 r. nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wykonania raportu o odziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 144 i art. 129 §3 Kpa, w związku z art. 63 ust. 6 ustawy ooś na postanowienie o zawieszeniu postępowania stronom nie przysługuje zażalenie.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony są powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, na tablicy informacyjnej sołectwa Białusny Lasek, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu „komunikaty i ogłoszenia” (myszyniec.pl) oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej” (myszyniec.nowoczesnagmina.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 27 lutego 2023 r.

Burmistrz Myszyńca