Myszyniec, dnia 24 kwietnia 2023 r.

IN.GP.6220.27.2022

Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1, § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej Kpa) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) informuję o przesunięciu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica poprzez odbudowę zastawek, powiat ostrołęcki”, wszczętego na wniosek z dnia 29 listopada 2022 r. (uzupełnionego w dniu 22 grudnia 2022 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Jana Rafała.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie zasięga opinii właściwych organów w zakresie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Myszyńca pismami z dnia 28 grudnia 2022 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanita0rnego w Ostrołęce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce – Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce pismem z dnia 4 stycznia 2023 r. przekazał sprawę zgodnie z właściwością do Ministra Infrastruktury. W związku z tym, iż rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przez Burmistrza Myszyńca zależy od uprzedniego zajęcia stanowiska organu opiniującego jakim jest Minister Infrastruktury informuję, iż z przyczyn niezależnych od organu sprawa nie zostanie załatwiona w terminie. Przewiduje się załatwienie sprawy w terminie do dnia 7 lipca 2023 r.

Burmistrz Myszyńca