Pracownik opróżniający szambo

Burmistrz Myszyńca informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.)  w 2023 roku zostały przeprowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie posiadania:

  • umów zawartych z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – na terenie Gminy Myszyniec usługi te świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o., ul. Dzieci Polskich 10, 07-430 Myszyniec.
  • posiadanych potwierdzeń odbioru nieczystości ciekłych.

Osoby nieposiadające ww. dokumentów są zobligowane do zawarcia umowy oraz dokonywania opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z częstotliwością wskazaną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a wspomnianej ustawy  nie wywiązanie się z obowiązku podlega karze grzywny. Według art. 6 ust. 6 - 10 ww. ustawy w przypadku nie zawarcia przedmiotowej umowy gmina jest zobowiązana zorganizować odpłatne opróżnienie zbiornika bezodpływowego. Burmistrz Myszyńca jest upoważniony do wydania decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności, która nakłada obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych za górną stawką opłat, która wynosi:

  • 40 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych
  • 4,50 zł za 1 km transportu nieczystości ciekłych

zgodnie z uchwałą NR XXX/342/22 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 22 czerwca 2022 r. Decyzja ta wydawana jest na 1 rok z możliwością przedłużenia.

Obecnie obowiązujące stawki za ww. usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o., ul. Dzieci polskich 10, 07-430 Myszyniec w przypadku samodzielnego zgłoszenia potrzeby odbioru nieczystości ciekłych wynoszą:

  • 34 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych
  • 4 zł brutto za 1 km transportu nieczystości ciekłych.

Informuję również, że planowane są dalsze kontrole realizowane również w 2024 roku.