Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec,
  6. sprzedaży nieruchomości gruntowej,
  7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
  8. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  9. zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,
  10. udzielenia przez Gminę Myszyniec pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
  11. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,
  12. organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Myszyniec,
  13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2024,
  14. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                

                                                                                                                       /-/  Sławomir Archacki