Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
19 czerwca 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2018 rok.

 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2024,

  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.

 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Myszyńca.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,

  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

  3. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku,

  4. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

  6. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  7. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  8. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  11. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Archacki