OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE

Burmistrz Myszyńca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. ustawy Prawo budowlane,
 3. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. ustawy Prawo wodne,
 5. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 6. ustawy Prawo zamówień publicznych,
 7. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 8. ustawy o samorządzie gminnym.
 9. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna lub inne techniczne.
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.

 

 1.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 • przygotowywanie dokumentów i zlecanie decyzji o ustalanie warunków zabudowy dla inwestycji dot. zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej dla obszarów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie dokumentów i zlecanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zapewnienie pozyskania uzgodnień z jednostkami branżowymi niezbędnymi do wydania decyzji określonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • organizowanie i przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach określonych prawem,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z ustawy i zapewnienie przesyłania tych decyzji właściwym organom,
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych,
 • prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów w mieście oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją pomników przyrody,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Myszyniec,
 • prowadzenie spraw z zakresu opracowywania Planów uproszczonych urządzenia lasu,
 • prowadzenie ewidencji zabytków,
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości na zajmowanym stanowisku,
 • uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 • archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa.

 

 1. WARUNKI  PRACY:
 • wymiar czasu pracy – pełen etat (przewidywane zatrudnienie od stycznia 2020 r.)
 • podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,   od godziny 8.00 do godziny 16.00,
 • obsługa monitora ekranowego przez co najmniej 4 godziny dziennie,
 • budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2019 roku był wyższy niż 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • uwiarygodnione kopie innych dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 • uwiarygodniona kopia prawa jazdy kat. B,
 • kwestionariusz osobowy według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej – nie otwierać do dnia 19 września 2019 r. do godz. 15.00”

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pokój nr 7, I piętro) lub

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.7), zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem w ciągu czterech dni od złożenia oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 Myszyniec, dnia 5 września 2019 r.    

Burmistrz Myszyńca

          /-/ Elżbieta Abramczyk