REKRUTACJA DO KLUBU SENIORA W MYSZYŃCU STARYM

 

Od piątku, 27 grudnia 2019 r., rusza rekrutacja w związku z projektem pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów”. Po zakończeniu adaptacji pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Myszyńcu Starym, przyszedł czas na przygotowania związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora.

Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące na terenie Gminy Myszyniec do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera Seniorów”, w ramach którego Gmina ułatwi dostęp do usług społecznych osobom niesamodzielnym z terenu gminy Myszyniec, poprzez utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Myszyńcu Starym.                                                                                                                 

                                  

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

Zajęcia -zooterapia, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne z materiałami na zajęcia, zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia tematyczne np. z policjantem, z obsługi smartfona itp. kurs języka obcego, zajęcia komputerowe, warsztaty- trening pamięci, warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje z psychologiem, konsultacje z prawnikiem, pokaz filmowy z warsztatami, wyjazdy kulturalne i krajoznawcze, spotkania okolicznościowe.

Zasady rekrutacji

Uczestnicy projektu

1.UP są osoby niesamodzielne, które ze względu na:

 1. wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku
  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 2. w wieku powyżej 60 r. ż. które zakończyły swoją aktywność zawodową, zamieszkujące na terenie gminy Myszyniec;
 3. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek (dysfunkcji) określonych w art. 7 cytowanej powyżej ustawy o pomocy społecznej w tym osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

2.UP preferowanymi do wsparcia są:

 1. Osoby z niepełnosprawnością (weryfikowane na podstawie aktualnego orzeczenia)i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (weryfikowane na podstawie opinii/wywiad pracownika socjalnego/oświadczenie uczestnika),
 2. Osoby korzystające z PO PŻ 2014- 2020 (weryfikowane na podstawie oświadczenia uczestnika);
 3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (opinia /wywiad/oświadczenie uczestnika)
 4. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie o niepełnosprawności/opinia lekarska)
 5. Osoby zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji (deklaracja udziału).

 

Proces rekrutacji

1. Za nadzór nad rekrutacją do projektu odpowiada Koordynator Projektu, za jej organizację i przeprowadzenie Komisja Rekrutacyjna składająca się z trzech osób: Koordynatora Projektu, Kierownika Klubu Seniora oraz pracownika socjalnego.

2. Częstotliwość prowadzenia rekrutacji:

 1.           Rekrutacja główna prowadzona jest 1 raz w okresie trwania projektu;
 2.           Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
 3.           Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest do momentu wykorzystania limitu miejsc.

3. Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna będzie w siedzibie i na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz Urzędu Miejskiego w Myszyńcu z chwilą rozpoczęcia procesu rekrutacji.

4. Przebieg procesu rekrutacji:

 1. Osoba zainteresowana zobowiązana jest do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej osobiście lub za pośrednictwem innych osób w siedzibie Realizatora, z uwzględnieniem § 1 ust. 5.
 2. Dokumentację zgłoszeniową stanowi: Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7),
 3. Komisja rekrutacyjna w procedurze rekrutacyjnej potwierdza dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym. Źródłem weryfikacji danych tych ze stanem faktycznym są załączone dokumenty np.: zaświadczenia, oświadczenia, orzeczenia oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia.
 4. Po analizie dokumentacji Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełniania kryterium grupy docelowej i zaliczenia lub nie, do osób preferowanych do objęcia wsparciem, określonej grupy uczestników, a także dostępności naboru,
 5. Po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pełnej dokumentacji rekrutacyjnej w tym:
 • Aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia ZUS o grupie inwalidzkiej (dot. osób niepełnosprawnych),
 • Aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (dot., osób z długotrwałą lub ciężką chorobą),
 • Oświadczenia UP o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
 • Oświadczenia dot. wsparcia tożsamego stanowiącego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
 • Oświadczenia UP o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku stanowiącego (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu),
 • Deklaracja uczestnictwa (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu),
 • Deklaracja wyboru zajęć w ramach Klubu Seniora (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu),
 • Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu).

5. W przypadku złożenia dokumentów zgłoszeniowych w tym samym czasie, przez więcej osób, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby zaliczane do grupy preferowanej do objęcia wsparciem wg. punktów przyznanych z tytułu posiadanej dysfunkcji:

 • Osoby z niepełnosprawnością i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 25 pkt;
 • Osoby korzystające z PO PŻ 2014- 2020 – 20 pkt;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – 10 pkt;
 • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 15 pkt;
 • Osoby zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji – 10 pkt.

6. Potencjalny uczestnik, który spełnił kryterium grupy docelowej, ale ze względu na wyczerpanie się limitu miejsc nie został przyjęty do projektu, będzie wpisany na listę rezerwową;

 1. Lista rezerwowa będzie utworzona bez względu na przebieg rekrutacji i liczbę zgłoszeń do projektu,
 2. Z listy rezerwowej, w pierwszej kolejności przyjmowane są do projektu osoby preferowane do objęcia wsparciem, bez względu na datę złożenia dokumentacji zgłoszeniowej;

7. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień w którym UP podpisał deklarację uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu

8. Dokumentacja zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi i będzie przechowywana w Biurze Projektu, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem Akt.

 

Zasady uczestnictwa

 1. UP po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji przechodzi indywidualną diagnozę potrzeb, która będzie przeprowadzona przez Kierownika Klubu Seniora.
 2. Działania w ramach Klubu Seniora dotyczące wybranych obszarów będą opierały się na indywidualnie określonym wsparciu.
 3. Ustalona indywidualnie ścieżka wsparcia umożliwi rozszerzenie horyzontów, zainteresowań, wiedzy i umiejętności oraz pozwoli na właściwe funkcjonowanie w środowisku lokalnym.
 4. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia. Za datę zakończenia udziału w projekcie uznaje się dzień udzielenia ostatniej formy wsparcia.

 

Niezbędne załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 4. Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego

Załącznik nr 5. Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 6. Deklaracja udziału w preferowanych zajęciach

Załącznik nr 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej w Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 10 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszelkie informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr. tel: 29 77 21 398. Informacja ogólna o wynikach ogłoszenia zostanie umieszczona na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: www.ops.myszyniec.pl

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pobierz: