BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych, Wolkowe 1

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych, adres: Wolkowe 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolkowych (2.6MB)

OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (841kB)

BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach, Wydmusy 117 K

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach, adres: Wydmusy 117 K, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydmusach (2.6MB)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO (840.9kB)

 BURMISTRZ MYSZYŃCA dnia 25 czerwca 2019 r. OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1

Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Myszyniec, adres: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

 

Nazwa i adres przedszkola, której dotyczy konkurs:

Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu, adres: ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec

Pobierz:

Punkt Obsługi w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu zostanie od dnia 4 lipca przeniesiony do budynku dworca Plac Wolności 58 I piętro i przyjmować będzie w godzinach 8:00-11:30.

Informujemy, że z powodu wydłużającej się fali upałów od dnia 24 czerwca 2019r. do odwołania Urząd Urząd Miejski w Myszyńcu zmienia godziny pracy.

Urząd  będzie czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

Myszyniec, dn.  12.06.2019r

OPS.110.2.1.2019

 

Ogłoszenie

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje kandydata  na stanowisko pracownik socjalny /wymiar czasu pracy pełen etat/

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie zgodne z wymogami - wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub do dnia 31.12.2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 8. dobra znajomość obsługi komputera,
 9. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
 10. a) ustawy o pomocy społecznej,
 11. b) ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego,
 12. c) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 13. d) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 14. e) ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
19 czerwca 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu za 2018 rok.

 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.

 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2024,

  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.

 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Myszyńca.

 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

  1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Myszyniec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myszyńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2018 rok.

 12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,

  2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myszyniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

  3. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Myszyniec w 2019 roku,

  4. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

  6. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  7. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  8. sprzedaży nieruchomości gruntowych,

  9. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

  11. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Archacki