na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) informuję, o wynikach ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2024 r. otwartego konkursu ofert.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia -  program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2024-2026” w roku 2024

Komisja konkursowa w składzie:

  • Daniel Walijewski – Sekretarz Gminy- Przewodniczący Komisji
  • Anna Taradejna – pracownik Urzędu Miejskiego- Członek Komisji
  • Alina Drzewiecka – pracownik Urzędu Miejskiego- Członek Komisji

wyłoniła następującą ofertę i przyznała poniższą kwotę dotacji:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa i zakres przedmiotowy zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Rehabilitacja

Monika Mastyna fizjo

ul. Sienkiewicza 1

07-430 Myszyniec

Ochrona zdrowia -  program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2024-2026” w roku 2024

 

69 000,00