PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

2.   Sprawy różne.                                                        

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Zofia Bałdyga

 

 

Myszyniec, dnia 17.11. 2020r

ŚDS.114.1.2020

OGŁOSZENIE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

1.      Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

a)      nazwa stanowiska – główny księgowy;

b)      wymiar czasu pracy – 1/3 etatu;

c)      rodzaj umowy – umowa o pracę.

2.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a)      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

c)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d)      spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

e)      posiada umiejętność obsługi komputera.

3.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)      znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

b)     umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programu księgowego i płacowego;

c)      posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność.

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

a)      prowadzenie spraw wchodzących w zakres finansowania działalności Domu;

b)      prowadzenie rachunków budżetowych;

c)      przedkładanie terminowo sprawozdań i rozliczenia dotacji na działalność Domu;

d)      opracowywanie projektów planów finansowych Domu;

e)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

f)       analiza wykorzystywania środków będących w dyspozycji Domu;

g)      terminowe rozliczanie świadczeń;

h)      obliczanie i sporządzanie list płac i zasiłków ZUS dla pracowników i zleceniobiorców Środowiskowego Domu Samopomocy;

i)       obsługę programu PŁATNIK tj. sporządzanie deklaracji DRA oraz imiennych deklaracji RCA, RSA, RZA;

j)       sporządzanie informacji Rp – 7;

k)      sporządzanie informacji rocznych dla US tj. PIT – 11, PIT – R; PIT – 4AR;

l)       prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych w/w pracowników;

m)   sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów ZUS: zgłoszeniowych, raportów imiennych, deklaracji, raportów miesięcznych;

n)      ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników.

o)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

p)      przygotowanie danych do sprawozdań GUS kwartalnych i rocznych z wynagrodzeń;

q)      współpraca z bankiem w zakresie obsługi ŚDS;

r)      bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy.

5.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      podpisany własnoręcznie list motywacyjny;

b)      podpisany własnoręcznie życiorys z opisem przebiegu pracy;

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

d)      kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe;

e)      pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)       pisemne oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

g)      pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku gł. księgowego;

h)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko – gł. księgowa dla potrze niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1282);

i)       wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

6.      W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

7.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy; Białusny Lasek 19;  07- 430 Myszyniec,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko głównego księgowego” do dnia 8 grudnia 2020r. do godz. 16.00 ( decyduje data faktycznego wpływu do Środowiskowego Domu Samopomocy).

8.      Inne informacje:

a)      dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane;

b)      budynek jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

c)      osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem najpóźniej ciągu 3 dni roboczych o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

d)      wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl);

e)      przewidywany termin rozpoczęcia pracy 4 stycznia 2021r.

f)       dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białusnym Lasku

Elżbieta Józefowicz

Pobierz:

Myszyniec, dn. 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

b)      zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku,

c)       przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myszyniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

d)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myszyniec,

e)      określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Myszyńca,

f)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

g)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

h)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

i)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

j)        zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

k)       zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

l)        zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2020-2027,

n)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2020 rok.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 

                                                                                                                           Sławomir Archacki

Transmisja sesji

Myszyniec, dn. 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Zaopiniowanie uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej.

3.   Analiza koncepcji lokalizacji i budowy Centrum Usług Medycznych.

4.   Analiza koncepcji remontu Targowiska Miejskiego w Myszyńcu.

5.   Sprawy różne.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Posiedzenia:

  Marek Trzciński

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. płac w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
1.      WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse lub rachunkowość,

7)      co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

 

2.    WYMAGANIA DODATKOWE:
1)      znajomość przepisów prawa w zakresie:

a)       ustawy o finansach publicznych,

b)      ustawy o rachunkowości,

c)       ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

d)      ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

e)       ustawy o samorządzie gminnym;

2)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

3)      umiejętność stosowania i interpretacji przepisów;

4)      odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność;

5)      wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole;

6)      bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), programów kadrowo-płacowych, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych;

7)      znajomość obsługi bankowości elektronicznej.

 
 3.   ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1)        naliczanie i sporządzanie list płac,

2)        obsługa programu PŁATNIK tj. sporządzanie deklaracji DRA oraz imiennych deklaracji RCA, RSA, RZA,

3)        prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,

4)        sporządzanie informacji rocznych dla US tj. PIT-11, PIT-R, PIT-4AR,

5)        wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

6)        sporządzanie informacji Rp-7,

7)        przygotowywanie wniosków do PUP o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia,

8)        przygotowanie danych do sprawozdań GUS kwartalnych i rocznych z wynagrodzeń,

9)        sporządzanie przelewów w Systemie Bankowości Elektronicznej,

10)    przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszelkich dokumentów finansowych tj. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

11)    ewidencjowanie, wydawanie oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

12)    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w  programie Świstak,

13)    sporządzanie sprawozdań do GUS SG01 z majątku,

14)    archiwizacja akt z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym wykazem akt;

15)    wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonych.

4.      WARUNKI  PRACY:
1)        umowa o pracę, pierwsza umowa o pracę na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

2)        wymiar czasu pracy – pełen etat (przewidywane zatrudnienie od 28 stycznia 2021 r.);

3)        podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,   od godziny 8.00 do godziny 16.00,

4)        osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem,

5)        wykonywanie czynności biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy;

6)        miejsce pracy – Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec;

7)        budynek urzędu jest wyremontowany, docieplony. Warunki pracy są w nim bezpieczne i higieniczne. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

5.      INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2020 roku był wyższy niż 6%.

6.      WYMAGANE DOKUMENTY:
1)        podpisany własnoręcznie życiorys (CV),

2)        podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

3)        uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem),

4)        uwiarygodnione kopie innych dokumentów (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem): świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

5)        kwestionariusz osobowy według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl),

6)        oświadczenie o niekaralności,

7)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko ds. płac dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282)”,

 

7.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac – nie otwierać do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 15.00” :

- osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (pokój nr 7, I piętro) lub

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub

- pocztą na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.


Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do urzędu po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

8.      DODATKOWE INFORMACJE
Kandydaci spełniający wymagania formalne (określone w ogłoszeniu w pkt 1.1-1.7), zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.

 Myszyniec, dnia 13 listopada 2020 r.                                                             

 

     Burmistrz Myszyńca

                /-/ Elżbieta Abramczyk

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWSKO URZĘDNICZE ds. płac w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (23.9kB) Zapisz dokument  
Kwestionariusz osobowy (31.5kB) Zapisz dokument  
OBOWIAZEK INFORMACYJNY RODO (18.7kB) Zapisz dokument  

Szanowni Państwo, Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego  Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Plan ma na celu zidentyfikowanie kluczowych problemów i potrzeb naszego powiatu. Ankieta pomoże również określić przedsięwzięcia niezbędne do zrealizowania w kolejnych latach.

Bardzo Państwa prosimy o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak istotnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ostrołęce przy pl. Bema 5
lub przesłać na jednen z adresów  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 01.12. 2020 r. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Myszyńca ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021.

 

Cel konsultacji

 Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Myszyniec, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1.  Termin rozpoczęcia konsultacji: od 10.11.2020 roku.

2.  Termin zakończenia konsultacji: do 20.11.2020 roku, godz. 16.00.

 

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Myszyniec i prowadzące działalność na terenie Gminy Myszyniec.

 

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do  20 listopada 2020 roku do godz. 16.00:

a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konsultacjach, na adres: Urząd Miejski w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

b)  elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

c)  osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu www.myszyniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszyniec www.myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy 2021".

4. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a)  przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

b)  złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu  po terminie ogłoszonych konsultacji,

c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, pokój nr 35 oraz pod numerem telefonu: 29 77-21-141 wew. 31 - osoba do kontaktu – Anna Taradejna.

 

Burmistrz

/-/   mgr Elżbieta Abramczyk

Załączniki:


 

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców". Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Druga edycja akcji "Dzieci uczą rodziców", jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w roku szkolnym 2019/2020. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4300 placówek z całej Polski, co przełożyło się na ponad 270 000 uczestniczących dzieci.

Udział w akcji jest darmowy.

Do udziału w akcji można się zarejestrować na stronie: www.edu.crl.org.pl

Dołącz już dziś i wspólnie z nami wyrusz w podróż do świata edukacji!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.

Stawki pomocy:

 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę.

Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:

– wypełnić wniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;

– do 6 listopada 2020 r. złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;

– przekazać bezpłatnie chryzantemy:

 • organizacjom pozarządowym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMR zamiar  odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazać firmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych  jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl  

 

Szanowni mieszkańcy,

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Miejski ogranicza obsługę bezpośrednią tylko do spraw bardzo pilnych, zgodnie z §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z  2020r. poz. 1758 z poźń. zm.) oraz zarządzeniem nr 164/20 Burmistrza Myszyńca z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.


Obsługa interesantów w Urzędzie będzie odbywała się w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu, na parterze budynku.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Myszyniec, dnia 4.11.2020 r. 

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 164/20 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (125.1kB) Zapisz dokument  

           

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W  dniach 1 - 19 listopada 2019 r., Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie po raz pierwszy brała udział w międzynarodowej kampanii "19 dni przeciwko przemocy", której koordynatorem w Polsce jest w fundacja "Po DRUGIE".

             W tych dniach pedagog zrealizowała spotkania warsztatowe z młodzieżą kl. VI-VIII.  Pierwsze z nich  dotyczyło zjawiska przemocy i agresji. Omówione zostały z dziećmi rodzaje przemocy a także kryteria odróżniające ją od innych działań (np.  przypadek czy żart) . Ponadto wspólnie z uczniami szukano sposobów radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami oraz konieczności  zwracania się do osób, które mogą udzielić pomocy w takich sytuacjach.

            Druga seria spotkań dotyczyła szczególnego rodzaju przemocy, a mianowicie cyberprzemocy. Wykorzystano na ich  scenariusz i film fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę"  - "Gdzie jest Mimi?"

            Powstała także gazetka informacyjno – edukacyjna, która pozwoliła uczniom oraz ich rodzicom poszerzyć wiedzę na temat niepożądanych zachowań agresywnych i przemocowych.

            We współpracy z nauczycielami i wychowawcami odbyły się konkursy: plastyczny i na hasło promujące życie bez przemocy. Wpłynęło bardzo dużo prac, z których nagrodzono, te szczególnie wyróżniające się.

            Kampanię zakończył  dzień na pomarańczowo. Wszystkie klasy wzięły udział w  akcji. Uczniowie ubrali się w pomarańczowe ubrania, przygotowali wstążeczki i kotyliony, przynieśli pomarańczowe gadżety oraz udekorowali klasy. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone mandarynkami. Ten szczególny kolor przypisany kampanii ma za zadanie uczulać i  ostrzegać przed zachowaniami agresywnymi.

            Cała społeczność szkolna, uczniowie i nauczyciele,  przez 19 dni listopada zaangażowali się w działania  profilaktyczne. Dzięki nim podniosła się świadomość na temat zjawiska przemocy oraz sposobów jej  zapobiegania.

           

           

OPS.110.3.1.2019

                                                                                                      Myszyniec, dnia 28.11 2019 r.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym

1.  Nazwa jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac Wolności 60

07-430  Myszyniec

2.  Nazwa stanowiska:

Kierownik Klubu Senior + w Myszyńcu Starym.

Trwa głosowanie na Sportowca Roku 2019. Plebiscyt jest poświęcony sportowcom wszystkich dyscyplin i wszystkich szczebli. Podzielony jest na kategorie: sportowiec roku, sportowiec junior roku dziewczęta, sportowiec junior roku chłopcy oraz trener roku.

Gmina Myszyniec zgłosiła do udziału dwóch uczestników:

 • W kategorii Sportowiec Roku - Ryszard Ropiak reprezentujący region kurpiowski w biegach pn. „Polska – Kurpie - Myszyniec”. W 2019 roku ukończył 200-setny maraton, na dzień dzisiejszy ukończył 216 maratonów i super maratonów. W tym roku ukończył 22 biegów w tym m.in.: 3 maratony Wrocław, Warszawa i Poznań, 3 półmaratony i 8 biegów na 10 km. Wśród 22 biegów w tym roku 13 razy stawał na podium. W swojej karierze był 4-krotnym mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej w biegu na 100 km (supermaraton) oraz mistrzem Polski samorządowców w maratonie w kategorii Open.
 • W kategorii Trener Roku 2019 – Robert Michajłow, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie - Zamość 1990 r. Czterokrotny uczestnik Mistrzostw Polski w Boksie-2 razy Juniorów (Zamość, Toruń) oraz 2 razy Seniorów (Zamość, Katowice). Laureat nagrody ''Animator Sportu'' Tygodnika Ostrołęckiego w roku 2005. Trener II klasy w lekkiej atletyce, wychowawca dzieci i młodzieży. Drużynowy Wicemistrz Świata Masters w Półmaratonie-Toruń 2019r. Aktualnie trener sekcji lekkoatletycznej klubu Bartnik w Myszyńcu

Głosowanie na etapie powiatowym będzie trwało do 19 grudnia, etap regionalny 8 stycznia 2020 roku. zachęcamy do udziału w głosowaniu wysyłając SMS lub przez Internet.

 

Urząd Miejski zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-10 lat z terenu Gminy Myszyniec na bezpłatny spektakl profilaktyczny „Witaj Święty Mikołaju” który odbędzie się 2 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Myszyńcu. Spektakl organizuje Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, współfinansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dscn4390_2
dscn4391_2
dscn4392_2
dscn4396_1
dscn4397_1
dscn4400_2
dscn4402_1
dscn4403_1
dscn4408_1
dscn4420_2
dscn4421_1
dscn4422_2
dscn4430_1
dscn4431_1
dscn4432_1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Dnia 15 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty haftu krzyżykowego. Poprowadziły je zaprzyjaźnione panie biorące udział w programie „Bon dla seniora- 55 plus” realizowanym przez RCKK w  Myszyńcu. Były to: p. Malwina i Teresa Petkiewicz, Teresa Szczęsna i Barbara Świder oraz Teresa Krasińska. Wzięły w nich udział uczniowie klas I-VIII, rodzice oraz nauczyciele.

Panie przywiozły ze sobą piękne obrazy o różnej tematyce, wyszywane haftem krzyżykowym. Były też efektowne i bardzo pracochłonne obrusy zrobione na szydełku oraz serwetki wykonane różnymi technikami. Uczniowie mieli okazję zobaczyć obrus wyhaftowany tradycyjnym haftem kurpiowskim.

Każdy z uczestników, wyposażony w kanwę i igłę, pod okiem pań hafciarek przystąpił do pracy. Dzieci w skupieniu i z zaangażowaniem wykonały pierwsze krzyżyki, gwiazdki, fastrygi i drzewka.

To niezwykłe spotkanie integracyjne łączące pokolenia zakończyło się oficjalnym podziękowaniem ze strony pani dyrektor oraz dzieci, które wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Były to pierwsze tego typu warsztaty w naszej szkole. Cieszymy się, że mogliśmy gościć „kobiety z pasją” w jej murach. Dziękujemy, że podzieliły się z nami swoim doświadczeniem i umiejętnościami.

Nad całością czuwały pomysłodawczynie i organizatorki spotkania, które realizują: zajęcia rozwijające „Zręczne ręce” w klasach I-III - Justyna Śniadach oraz zajęcia folklorystyczne dla klas starszych - Bożena Mróz.

Opracowała: Justyna Śniadach

 

 

dscn4375
dscn4380
dscn4386
dscn4379
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Dnia 14 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w walkę o niepodległość. Usłyszeliśmy wiersze w wykonaniu uczniów klas IV-VIII, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia żołnierzy na polach bitew, osamotnionych, z dala od bliskich. Pieśni patriotyczne wyrażały tęsknotę za rodziną oraz zagrzewały do walki. Na koniec wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z klasą I śpiewając piosenkę pt. „Serce w plecaku”. Nad przygotowaniem uczniów czuwały panie Monika Szydłowska i Monika Ślubecka.

Ten dzień był dla społeczności szkolnej niezwykle ważny. Cieszymy się, że obecne czasy są dla nas o wiele łaskawsze niż te, które pamięta starsze pokolenie naszych dziadów i pradziadów.

Opracowała: Justyna Śniadach

Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" poszukuje osób na wolne stanowisko pracy - nauczyciel punktu przedszkolnego.

 

Miejsce wykonywania pracy: 

Punkt przedszkolny w Krysiakach, Krysiaki 29, 07-430 Myszyniec (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach) -1 miejsce pracy.

1. Określenie wymagań

 • Wymagania niezbędne:
  • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • Przygotowanie pedagogiczne i wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna lub wychowanie przedszkolne lub edukacja elementarna lub pokrewne. 

2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.

Placówka Terenowa KRUS w Myszyńcu informuje o Bezpłatnych Turnusach Rehabilitacyjnych dla Rolników w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji można uzyskać w placówce KRUS.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Myszyniec działającego
   w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Myszyńcu,
  3. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Myszyniec na lata 2019-2027,
  9. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2019 rok.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/  Sławomir Archacki