Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”41 Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

 

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

 

Regulamin

 

1.   Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4
 • plecionkarstwo
 • bursztyniarstwo
 • ciasto obrzędowe
 • kierce
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe)
 • garncarstwo
 • rzeźba
 • tkactwo
 • haft
 • koronka
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową

2.   W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3.   Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.

4.   Praca powinna zawierać notę z informacją:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • telefon, adres e – mail

5.   Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 31 lipca 2018r. do godz.15:00

6.   Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!

7.   Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.

8.   Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.

9.   Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.

10.         Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

11.         Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Prace zgłoszone w konkursie Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz na wystawie prac w Muzeum „Zagajnica Kurpiowska” przy ul. Dzieci Polskich w  Myszyńcu.

 

Odbiór prac konkursowych po 22 września 2018 r.