REGULAMIN
IV FESTYNU RODZINNEGO

„ZDROWA RODZINA BEZ UZALEŻNIEŃ”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. IV Festyn Rodzinny odbywa się w dniu 17 czerwca 2018 roku w godzinach 10.30 – 16.00
2. Festyn odbywa się w Myszyńcu na obszarze i w granicach Amfiteatru Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz pasa drogowego przy ul. Dzieci Polskich 2, zamkniętego na czas trwania dla ruchu kołowego (z możliwością dojazdu jednostek pogotowia i straży pożarnej).
3. Główne cele imprezy:

 • zwiększenie wiedzy na temat pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu wśród rodzin,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • upowszechnianie idei spójności rodziny,
 • działania z zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, edukacji, bezpieczeństwa i prozdrowotnej
 • integracja  środowiska lokalnego.

4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
5. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń organizatora oraz służb porządkowych.
6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
7. Osobami odpowiedzialnymi za festyn są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Burmistrz Myszyńca oraz współorganizatorzy .

§ 2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

1.      Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają zaproszeni goście i chętni, którzy podporządkują  się obowiązującemu regulaminowi.

2.      Wstęp na festyn jest bezpłatny.

3.      Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4.      Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

5.      Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6.      Zakazuje się:

-  Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń, dekoracji i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

-  wykonywania jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

-  handlu bez zgody organizatorów,

-  wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

7.      Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń higienicznych.

8.      Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby wyznaczone przez organizatora, oznakowane koszulką lub identyfikatorem z napisem „Wolontariusz” we współpracy z patrolami policji.

9.      Przedstawiciele organizatora – Wolontariusze – są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem. Osoby, które nie podporządkują się tym poleceniom będą usunięte z festynu, a jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

10.  Uczestnicy imprezy lub inne osoby przebywające w strefie wysokich dźwięków (źródło nagłośnienia) biorą w nim udział na własne ryzyko.

11.  Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy, znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

12.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze, równocześnie rozpoczynając akcję ratowniczo-gaśniczą lub ewakuację. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

13.  Organizator utrwala przebieg festynu oraz wizerunek osób przebywających na terenie festynu dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

14.  Status ewentualnego sponsora imprezy przyznaje wyłącznie organizator.

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: złe warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

§ 3
Udział w konkursach i nagrody

1.      Podczas festynu rozgrywane będą konkursy: `

-  Konkurs sportowy dla uczniów i opiekunów,

-  Scenki rodzajowe,

-  Konkurs układanka słowna – hasło profilaktyczne,

-  Konkursy sportowe,

-  Konkurs sportowy dla przedstawicieli sołectw.

2.      Uczestnik musi odebrać nagrodę osobiście lub  może to zrobić opiekun, nauczyciel    podczas festynu.

3.      W każdym bloku zadaniowym zostaną wręczone nagrody za pierwsze trzy miejsca, oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród w zależności od posiadanych lub pozyskanych środków.

5.      Organizator nie przewiduje wymiany lub zamiany nagród.

6.      Od w/w zasad konkursowych nie przysługuje prawo odwołania.

§ 4
Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

2.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.

 

Federacja Mazowia wraz z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu ostrołęckiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 9 czerwca 2018 roku o godz.17.30 w Myszyńcu, w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej.
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie ostrołęckim.
Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy. W trakcie spotkania skupimy się na praktycznych aspektach działania w sieci.
Jesienią chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora.
Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych i/lub zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.


Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/783022301905202/permalink/783022315238534/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1528107826619456


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zadanie „Mazowia dla Mazowsza”ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ruszamy z ogólnopolskim konkursem skierowanym do przedszkoli publicznych i niepublicznych „Dbaj o swoje przedszkole”.

Poprzez konkurs chcielibyśmy zachęcić najmłodszych do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych porządkach. Dzieci, które sprzątają po sobie i pomagają w tej czynności rówieśnikom, charakteryzują się większą empatią, rozumieją potrzeby innych, dzięki czemu potrafią budować silne relacje międzyludzkie. Jeżeli pozwolimy im opowiedzieć, w jaki sposób utrzymują porządek w swoim przedszkolu, zmotywujemy je do dalszej pracy. Nareszcie będą mogły pochwalić się swoimi dokonaniami!

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać maksymalnie 90-sekundowy film z wypowiedziami dzieci o tym, jak dbają o porządek w swoim przedszkolu. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden filmik. Gotowe nagranie należy umieścić na portalu YouTube.

Kolejny krok to wypełnienie formularza na stronie: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/

SUMA NAGRÓD: 8000 zł.

 • I miejsce: 3000 zł
 • II miejsce: 2000 zł
 • III miejsce: 1000 zł

Nagroda publiczności: 2000 zł

Konkurs trwa do 6 czerwca 2018 roku.

Regulamin dostępnym pod adresem: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/regulamin/

18 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł Mistrza Matematyki klas VI pod honorowym patronatem Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

W konkursie wzięli udział najlepsi matematycy z klas VI szkół podstawowych gminy Myszyniec: z Publicznej Szkoły w Wykrocie, Publicznej Szkoły Podstawowej w  Wolkowych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu i oczywiście gospodarze, czyli ze Szkoły Podstawowej w Krysiakach.

Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowań matematycznych uczniów, popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród uczniów gminy Myszyniec, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy matematycznej. Konkurs jest też jedyną okazją do integracji między uczniami klas szóstych z różnych szkół oraz nauczycielami matematyki.

Konkurs wyłonił najlepszych matematyków, a zostali nimi:

 • I miejsce – Aleksandra Łukasiak ze szkoły w Wolkowych,
 • II miejsce – Emilia Masiak ze szkoły  w Myszyńcu,
 • III miejsce –Jakub Beczak, ze szkoły w Wolkowych.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe,  wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki, których sponsorem był Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu.

Przybyłych gości, jak zwykle z życzliwością, ugościła Dyrektor Szkoły Izabela Kobus oraz Rada Rodziców.

Organizator konkursu:

Beata Kobus – nauczycielka matematyki w PSP w Krysiakach

III Koncert Uwielbienia na Kurpiach w Boże Ciało 31 maja w Myszyńcu!

W Uroczystość Bożego Ciała, dziękując Bogu za dar Jezusa Eucharystycznego w całej Polsce 23 maja 2018 odbędą się w ciągu dnia procesję eucharystyczne, a wieczorem koncerty, w których tysiące ludzi na placach miast i będą uwielbiać Boga. Pamiętajmy, że Uwielbienie to nie tylko koncert, ale przede wszystkim niepowtarzalna i pełna wiary modlitwa.

Także w Myszyńcu odbędzie się Koncert Uwielbienia w Boże Ciało organizowany przez parafię Trójcy Przenajświętszej. Cały koncert będzie odbywał się w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2 w Myszyńcu. Koncert i modlitwę uwielbienia poprowadzą osoby z Chrześcijańskiego Centrum Ewangelizacji i zespół „Jezus Drogą” z Białegostoku. Serdecznie wszystkich zapraszamy! Rozpoczęcie o godz. 20.00. Wstęp wolny!