Ruszają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

29 czerwca 2023 roku w zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Ostrołęka a gminami: Lelis, Rzekuń, Kadzidło, Myszyniec, Goworowo oraz powiatem ostrołęckim w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Wynikiem podjętej współpracy jest przedkładany pod konsultacje projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Określone w dokumencie cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokumentu strategii. Projekt opracowania podlega konsultacjom z:

 • mieszkańcami gmin, które zawarły porozumienie,
 • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie miasta Ostrołęcki organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • gminami sąsiednimi i ich związkami,
 • Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Informacja o konsultacjach, wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji, jest dostępna:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, gmin partnerskich oraz powiatu;
 • na stronach internetowych gmin oraz powiatu, w tym na BIP Urzędu Miasta Ostrołęki:

https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/127/15187/konsultacje-spoleczne-ws-aktualizacji-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-ostroleckiego-obszaru-strategicznej-interwencji,

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2024 roku w następujących formach:

 • pisemnej:
  • w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1, w której zostanie wyłożony do wglądu wydrukowany projekt strategii, w dniach i godzinach funkcjonowania urzędu,
  • elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłaszania uwag, stanowiącego Załącznik nr 2 do przedmiotowej informacji oraz znajdującego się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki:

https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/127/15187/konsultacje-spoleczne-ws-aktualizacji-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-ostroleckiego-obszaru-strategicznej-interwencji,

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Urzędu Miasta Ostrołęki formularza zgłaszania uwag, o którym mowa wyżej;
 • ustnej (spisanie uwag przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za proces konsultacji – Wydział Planowania i Zintegrowanego Rozwoju UM Ostrołęki, tel. 29 765 42 81).

Burmistrz Myszyńca

/-/ Sławomir Ceberek

 

Załączniki: