Zarządzenie Nr 280/21 Burmistrza Myszyńca z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2021 r. i w miesiącu styczniu 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w zamian za przypadający w sobotę dnia 25 grudnia 2021 r. I Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
2. W dniu 24 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.

§ 2

1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 r.
2. W dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Myszyńcu będzie nieczynny.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Myszyniec.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk