Herb MyszyńcaPODPISANA UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH BUDOWY CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W MYSZYŃCU

W dniu 5 stycznia 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam umowę na kwotę 135 300,00 zł z architekt Panią Renatą Góralczyk-Osowicką właścicielką Autorskiej Pracowni Architektonicznej z Olsztyna, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej „Budowy Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu”.

Termin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 31 maja 2021 r.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na ulicy Kasztanowej, na działce będącej własnością Gminy Myszyniec (tj. w pobliżu ulic Akacjowej, Modrzewiowej, Poległych).

 

NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP MYSZYNIEC

W dniu 15 stycznia 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu otrzymała fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA P360, z napędem uterenowionym 4x4. Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i środek pianotwórczy 300 litrów.

Całkowity koszt pojazdu wyniósł 987 690,00 zł, w tym samochód został sfinansowany ze środków:

Gminy Myszyniec w kwocie – 163 845,00 zł,

Powiatu Ostrołęckiego  – 163 845,00 zł,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł,

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 27 000,00

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -353 000,00 zł,

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie -180 000,00 zł.

 


NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

W dniu 25 stycznia jako Gminny Komisarz Spisowy powołałam Zarządzeniem Gminne Biuro Spisowe dla organizacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 29 stycznia br., w naszej gminie został ogłoszony w terminie od 01 do 16 lutego przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów.

Centralne Biuro Spisowe przekazało nam informacje, że w naszej gminie do realizacji zadań związanych ze spisem, potrzebnych będzie 4 rachmistrzów spisowych i 4 rachmistrzów rezerwowych. W naszej Gminie zgłosiło się 12 kandydatów na rachmistrzów spisowych. O wyborze rachmistrza decydować będzie egzamin w formie testu.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Udział w spisie jest obowiązkowy, tak stanowi ustawa spisowa, wszyscy mieszkańcy Polski zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, jak również stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą, są objęci spisem na dzień 31 marca 2021r. na godz. 24.00!. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się w całym kraju w terminie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2021r.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy, należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli nie można zrobić tego we własnym zakresie, należy przyjść do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 4 na parterze, gdzie będzie przygotowane miejsce, aby wykonać samospis internetowy. Jeżeli  nie wykonamy samospisu internetowego, możemy spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię: nr (22) 279 99 99 . W razie gdyby nie udało się spisać  przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z nami rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis powszechny. Zgodnie z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. nie można rachmistrzowi odmówić przekazania danych. Obecnie procedowana jest zmiana ustawy wydłużająca czas trwania spisu i  pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.

 


PODPISANE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Dnia 26 stycznia 2021 r. w imieniu Gminy Myszyniec podpisałam cztery umowy z przedstawicielami organizacji porządkowych z naszego terenu na realizację zadań publicznych:

1)      umowę z Miejskim Klubem Lekkoatletycznym w Myszyńcu na kwotę 52 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – nazwa zadania: „Organizacja lekkoatletycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec”.

2)      umowę z Akademią Piłkarską Kurpie Myszyniec na kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – nazwa zadania „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”.

3)      umowę ze Stowarzyszeniem „Myszynianki” z siedzibą w Myszyńcu na kwotę 60 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym”.

4)      umowę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym”.

 

Termin realizacji tych zadań: od 26 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r.

 


PRZYJMOWANE WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W okresie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Urząd Miejski w Myszyńcu przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne oraz dla sprawnej obsługi producentów rolnych zorganizowane zostały w holu budynku na parterze punkty przyjmowania wniosków.

Przyznane zwroty podatku akcyzowego zostaną wypłacone producentom rolnym do dnia 30 kwietnia 2021 r  po otrzymaniu przez Gminę dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejny nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego nastąpi w okresie od 1 sierpnia 2021 r do 31 sierpnia 2021 r.

 


PRACE PROJEKTOWE BUDOWY GAZOCIĄGU NA UKOŃCZENIU

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie gminy Myszyniec zaplanowała budowę sieci gazowej średniego ciśnienia. Projektowana sieć przebiegać będzie od granicy z gminą Łyse drogą powiatową w msc. Gadomskie w kierunku miasta Myszyniec kolejno przez miejscowości Wykrot i Drężek. Dalej przebiegać będzie wzdłuż ul. Kolejowej, następnie wzdłuż drogi krajowej do granicy miasta (ul. dr Pawłowskiego). W ramach inwestycji zaplanowano również przebieg sieci częściowo wzdłuż ul. Targowej, ul. Stefanowicza, ul. Prostej, ul. 23 Stycznia, ul. Reymonta, ul. Poległych i ul. Dzieci Polskich. W ramach prowadzonego przez tut. urząd postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane zostały dwie decyzje: w dniu 26 czerwca 2020 r. w całym zakresie planowanego przebiegu oraz w dniu 26 stycznia 2021 r. obejmująca swym zakresem zmianę przebiegu sieci na odcinku przyległym do ul. Dr. Stanisława Pawłowskiego oraz na odcinku przyległym do ul. Stacha Konwy (okolice Poczty). Z informacji uzyskanych od biura projektowego wynika, że zakończenie prac projektowych planowane jest do końca kwietnia tego roku i dokumentacja będzie przekazane do Rady Technicznej Polskiej Spółki Gazownictwa. Termin rozpoczęcia robót uzależniony jest od decyzji Spółki.

 


REALIZACJA PROJEKTU BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W GMINIE MYSZYNIEC

Na terenie gminy Myszyniec realizowany jest projekt budowy sieci światłowodowej przez spółkę  Fibee, która jest beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z sieci światłowodowej będą mogli skorzystać mieszkańcy miejscowości Myszyniec, Wykrot, Drężek, Wydmusy, Zdunek, Zalesie, Wolkowe, Myszyniec Stary i Pełty. Z informacji uzyskanych od osoby prowadzącej prace projektowe i przygotowawcze na potrzeby realizacji zadania wynika, iż w najbliższych tygodniach powinny rozpocząć się prace związane z budową światłowodów w mieście Myszyniec. W następnym etapie informacje o powstającej infrastrukturze zostaną umieszczone w ogólnopolskiej bazie danych dostępnej dla operatorów sieci, z którymi to mieszkańcy będą mieli możliwość podpisania umowy abonenckiej z wybranym przez siebie operatorem. Szacuje się, iż podłączenie do sieci światłowodowej przez mieszkańców gminy będzie możliwe w II lub III kwartale tego roku.

 

Burmistrz Myszyńca

  /-/ Elżbieta Abramczyk