ODEBRANE ROBOTY DOT. BUDOWY 90 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniach od 22 grudnia do 31 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących  budowy 90 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec wykonanych  przez firmę  EKOKORD Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu przy ul. Jaśminowej 3, na kwotę 1 682 380,29 zł.  Roboty te realizowane były w ramach operacji  pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” współfinansowanej  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania wykonano 88 przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Gminy Myszyniec i 2 na potrzeby szkół w Wykrocie i Wolkowych.


REALIZACJA PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, przystąpił od 1 stycznia 2022 r. do realizacji Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.  Osoby mogą liczyć na:

  1. Wsparcie społeczne w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,
    w szczególności samotnie zamieszkującymi.
  2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.
  3. Wsparcie psychologiczne.
  4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


REALIZACJA PROGRAMU „OPIEKA 75+”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, przystąpił od 1 stycznia 2022 r. do realizacji Programu „Opieka 75+” Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Gmina Myszyniec, uzyska finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.


ROZSTRZYGNIĘTY PRZETARG NA „PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI WODOCIĄGOWEJ W WYKROCIE”

W dniu 20 stycznia 2022 r. dokonano rozstrzygnięcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa
i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży, z ceną ofertową 4 151 250,00 zł brutto oraz 80 miesięczną gwarancją i rękojmią.

W chwili obecnej trwają negocjacje warunków umowy o dofinansowanie w związku ze złożonym przez Gminę Myszyniec wnioskiem o dofinansowanie w formie pożyczki częściowo umarzalnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie n


PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE ZBIÓRKI FOLII ROLNICZYCH

Dnia 21 stycznia 2022 r. w imieniu Gminy podpisałam umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", w ramach którego w pierwszym półroczu 2022 r. zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu ok 400 ton odpadów rolniczych z terenu naszej gminy.  Kwota przyznanej dotacji 185 185,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na II kwartał 2022 r., po przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy zadania. O szczegółach zbiórki będziemy informować na stronie internetowej Urzędu oraz przez SMS.


PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

W dniu 15 lutego 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Całkowita wartość Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  wynosi 733 819,80 zł. Na realizację Programu Gmina Myszyniec uzyskała dofinansowanie w kwocie 730 819,80 zł (99,6% wartości Programu).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w ramach programu zostaną przyznane dla 39 osób z terenu Gminy Myszyniec.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.


PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” EDYCJA 2022

W dniu 15 lutego 2022 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację  programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 zostanie objętych
13 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec.

Łącznie do zrealizowania jest 2640 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
w okresie od 21 marca do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość Programu „Opieka wytchnieniowa” w 2022 r. wynosi 104 326,40 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 102 326,40 zł (98% wartości Programu).

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.


ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W WYDMUSACH

Dnia 16 lutego 2022 r. Wykonawca prac – firma NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna, gmina Dobrzejewice zgłosił zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa placu sportowo - rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy". Inwestycja współfinansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021". Dofinansowanie wyniesie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania.

W ramach inwestycji wykonany został plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, streetworkout, trampoliny, mini park linowy, zjazd linowy, stoły do gier w ping-ponga, szachy i chińczyka.  W najbliższych dniach planowany jest protokolarny odbiór prac.


PRZYZNANE DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ DROGI W BIAŁUSNYM LASKU

W  dniu 16 lutego 2022 r. ukazała się lista zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok, na której znalazł się wniosek Gminy Myszyniec na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89”.

Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 1 573 165,38 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 966 456,71 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z Panem Wojewodą Mazowieckim. Uzyskane dofinansowanie tym bardziej nas cieszy, gdyż projekt Gminy Myszyniec znalazł się na 12 miejscu listy podstawowej (na 112 miejsc listy podstawowej).

W dniu dzisiejszym (23 lutego 2022 r.) został ogłoszony przetarg na budowę drogi w Białusnym Lasku. Termin składania i otwarcia ofert – 10 marca 2022 r. Realizacja inwestycji – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.


ODEBRANE ROBOTY DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI NAD ZBIORNIKIEM WODNYM „ZAWODZIE”

W dniu 21 lutego 2022 r. odebrano zadanie  pn. ,,Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym”. Przedmiotem zamówienia była usługa nasadzenia 400 drzew liściastych, celem poprawy estetyki terenu nad zbiornikiem wodnym „Zawodzie”. Zadanie realizowała firma OUTSIDE Architektura Krajobrazu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość usługi 124 254,54 zł. Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Kwota pomocy finansowej 75 019,00 zł.


OGŁOSZONY PRZETARG NA BUDOWĘ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W MYSZYŃCU - ETAP I

W dniu dzisiejszym (23 lutego 2022 r.) został ponownie ogłoszony przetarg na „Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa zespołu budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - etap I: budowa budynku POZ wraz z zagospodarowaniem terenu".

W dniu wczorajszym zostało unieważnione postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację  przedmiotu zamówienia tj. kwotę 4 112 457,04 złotych brutto.

 

Burmistrz Myszyńca

           /-/ Elżbieta Abramczyk