INFORMACJA BURMISTRZA MYSZYŃCA O PRACY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 28.12.2022 r. – 30.01.2023 r.

30 grudnia 2022 r. zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:

- pierwszy z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -zadanie pn. „Organizowanie zajęć sportowych, upowszechnianie sportu”. W terminie wpłynęły 4 oferty stowarzyszeń działających na terenie gminy Myszyniec.

- drugi z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – zadanie pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym”. W terminie wpłynęły 2 oferty.

Obecnie trwa ocena ofert złożonych w ww. konkursach.


2 stycznia br. zarządzeniem nr 401/23 Burmistrza Myszyńca został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie ochrony zdrowia -  program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023” w roku 2023. W terminie wpłynęła jedna oferta od Rehabilitacja Monika Mastyna fizjo ul. Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła złożoną ofertę. W tym tygodniu oferent zostanie zaproszony na podpisanie umowy.

Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych mieszkańców Gminy Myszyniec.

W ramach programu Gmina Myszyniec dofinansuje 50 % kosztów rehabilitacji 100 mieszkańców Gminy w wieku 60 lat i więcej z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego układu nerwowego posiadających skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.


2 stycznia br. zarządzeniem  nr 402/23 Burmistrza Myszyńca został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Myszyniec w 2023 r. na zadanie pn. „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec”. W terminie wpłynęła jedna oferta, obecnie trwa jej ocena.


Gmina Myszyniec w ramach zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zrealizowała następujące zadania:

  • Została zakupiona i zamontowana w Punkcie Obsług Mieszkańców pętla indukcyjna stanowiskowa, stacjonarna. Pętla będzie stanowiła element wsparcia w komunikowaniu się z osobami słabosłyszącymi, posiadającymi aparat słuchowy.
  • Zakupiono dwie pętle indukcyjne przenośne (do użytku w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, jak również w terenie, a także do Centrum Usług Społecznych).
  • Zakupiono tablet, urządzenie przenośne do usługi tłumacza języka migowego. Tablet będzie zabierany do pomieszczeń biurowych, w których będzie się odbywała rozmowa z niesłyszącym klientem.
  • Zakupiono ramki do podpisów do Punktu Obsługi Mieszkańców. Ramka będzie udostępniana dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z problemami motorycznymi, w celu złożenia odręcznego podpisu w prawidłowym miejscu na dokumencie.
  • Zakupiono lupy optyczne LED z podświetleniem, z możliwością powiększenia, które będą udostępniane osobom słabowidzącym.
  • Zakupiono i zamontowano przewijak dla dzieci w toalecie dostępnej.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Myszyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.


W okresie od 28 grudnia 2022 r. w punkcie konsultacyjno- informacyjnym w ramach Programu „Czyste Powietrze” przeprowadzono blisko 50 konsultacji z Mieszkańcami Gminy Myszyniec. W tym czasie złożono 7 wniosków o dofinansowanie oraz 4 wnioski o płatność.

 Z-ca Burmistrza Myszyńca

 /-/ Stanisław Ścibek