Dnia 24 stycznia 2019 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV – „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 – „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi
13 101 661,12 zł, z czego 9 481 721,32 zł (80% kosztów kwalifikowanych) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostaną zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą:

 • instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych;
 • instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych;
 • instalacje fotowoltaiczne w następujących budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
 • Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym,
 • Budynek szkoły w Zalesiu,
 • Budynek szkoły w Wydmusach,
 • Budynek szkoły w Wolkowych,
 • Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
 • Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
 • instalacja pompy ciepła w szkole w Wydmusach;
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu).

Prace związane z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji pompy ciepła realizowane będą do końca 2019 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec i województwa mazowieckiego, jak również:

 • poprawa jakości powietrza,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie – wzrost konkurencyjności regionu,
 • obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej
  w budynkach objętych projektem,
 • zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.