Flaga i herb Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie w kwocie 131 880,96 zł na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Myszyniec będą realizowane w formie pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2.  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.


Adresaci Programu 

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
  o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
  i sprawująca całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną
 3. W 2023 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zasady realizacji Programu

 1. Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu i w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 3. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny -Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów, wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę  poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne. W przypadku braku takiego wskazania wybór osoby dokonywany jest przez tut. ośrodek


Przyjmowanie wniosków

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie :

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (dokument dodatkowy)
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
 4. Klauzula informacyjna – podpisana
 5. Klauzula informacyjna RODO - podpisana
 6. Oświadczenie o wskazaniu osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej – jeżeli dotyczy

Komplet dokumentów należy składać do 14 marca 2023 roku bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Wolności 60.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

Przewidywana liczba uczestników to 16 osób, w tym 11 osób dorosłych i 5 dzieci.

Druki do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Wolności 60, oraz poniżej.

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udziela :

 • Pani Anna Rzepkowska tel. (29) 7722456, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774520.docx

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

 


Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu  Solidarnościowego.