Flaga i herb Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wparcie w kwocie 688 782,88 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.


Kto może zostać asystentem?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.


Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.
 4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta.
 5. Podpisane klauzule informacyjne RODO (2 szt.)

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, od osób pełniących funkcję asystenta wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Druki do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz poniżej w plikach do pobrania.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2023, którym zostaną przyznane usługi asystenta to 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym:

 • 27  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego;
 • 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Komplet dokumentów należy składać do 14 marca 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu pok. nr 42.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu Panią Magdaleną Marcińczyk  pod numerem telefonu 29/77 22 456,

 

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 


Dokumenty do pobrania:


Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu  Solidarnościowego.