Tablica informacyjna

W dniu 27.02.2023 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 zostanie objętych

  • 16 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec, w tym 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz
  • 11 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami  traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łącznie do zrealizowania jest 3456 godzin usług opieki wytchnieniowej, świadczonych w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość Programu w 2023 r. wynosi 136 496,07 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 134 496,07zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.