flaga i godło Polski

 Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” zostało dofinansowane z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość Życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 299.958,30 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 1.499.791,54 zł

Całkowita wartość zadania: 2.391.935,75 zł


W ramach inwestycji w latach 2018-2019 wykonano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku byłej hydroforni w Myszyńcu w wyniku czego powstało Centrum Usług Społecznych, wykonano również przebudowę budynku dworca autobusowego w Myszyńcu mającego służyć na cele społeczno-gospodarcze. Celem ogólnym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji obszarów kryzysowych w gminie, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne.