Plakat reklamowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wparcie w kwocie 730 819,80 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

 Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wykonywaniu codziennych czynność dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.


Kto może zostać asystentem?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczeni, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Zakres czynności asystenta.
 4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta.
 5. Podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, od osób pełniących funkcję asystenta wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Druki do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz poniżej w plikach do pobrania.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022, którym zostaną przyznane usługi asystenta to 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla:

 • 24  osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego;
 • 6 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Komplet dokumentów należy składać do 04 marca 2022 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu Panią Magdaleną Marcińczyk  pod numerem telefonu 29/77 22 456,

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022


Dokumenty do pobrania: